Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto - osobitný príjemca

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi

v zmysle § 23 zákona č.417/2013 Z.z. v znení n. p.
 
Dôvod na určenie osobitného príjemcu:

ak sa doterajšou výplatou dávky v hmotnej núdzi nedosiahol alebo sa nedosiahne účel, na ktorý dávka a príspevky sú určené, určuje ho ÚPSVR rozhodnutím, mesto musí súhlasiť
 
Povinnosti osobitného príjemcu:

 • zabezpečovať dávku a príspevky v peňažnej alebo vecnej forme
 • použiť ju len na prospech občana a spoločne posudzovaných osôb
 • poskytovať ju za cenu obvyklú a mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi
 • ak si neplní povinnosti, ÚPSVR ho uvoľní z tejto funkcie

Osobitný príjemca prídavku na dieťa

v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z v znení n. p.
 
Dôvod na určenie osobitného príjemcu:

ak prídavok na dieťa nevyužíva oprávnená osoba na určený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku

- úrad práce a sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o
zastavení výplaty oprávnenej osobe a o poukazovaní mestu, kde má
nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt

Povinnosti osobitného príjemcu:

 • spolupracovať s úradom práce a sociálnych vecí a rodiny a na jeho požiadanie podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok na dieťa a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti
 • dodržať určený účel využitia prídavku na dieťa:
 • úhrada poplatkov za stravovania v školskej jedálni
 • nákup školských pomôcok a potrieb
 • výdavkov spojených s aktivitami organizovaných školou
 • cestovného do školy
 • nákup ošatenia a hygienických potrieb
 • nákup potravín (nie alkoholické nápoje)
 • iných výdavkov, ak priamo súvisia s výchovou a výživou dieťaťa

Osobitný príjemca rodičovského príspevku

v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z v znení n. p.
 
Dôvod na určenie osobitného príjemcu:

ak oprávnená osoba nevyužíva rodičovský príspevok na účel, na ktorý je určený alebo z dôvodu, že prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený alebo ak rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca

- úrad práce a sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o
zastavení výplaty oprávnenej osobe a o poukazovaní mestu, kde má
oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt

Povinnosti osobitného príjemcu:

 • zabezpečovať príspevok v peňažnej alebo vecnej forme
 • použiť ju len na prospech starostlivosti o dieťa
 • ak si neplní povinnosti, ÚPSVR ho uvoľní z tejto funkcie

V rámci osobitného príjemcu možno uhradiť aj iné výdavky, ak priamo súvisia s výchovou a výživou dieťaťa