Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) MUDr. Eva Wolframová
Členovia (poslanci) Iveta Ledňová
Členovia (neposlanci) MUDr. Emília Bučková
  Iveta Húsenicová
  Monika Medveďová
  Ľubica Štugnerová, M.A.
  Mgr. Eva Zákalická
  Jozef Baliak
  Markéta Šuránková
Sekretár Mgr. Janka Zubáková
  048 6306 243
  janka.zubakova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov

 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba,
 • vyjadruje sa k bytovej politike mesta,
 • vyjadruje sa k činnosti organizácií mesta, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť o starých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja bývania na roky 2014 – 2020,
 • spolupôsobí pri napĺňaní Komunitného plánu sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020,
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.
 • iniciatívne sa zaoberá zdravotnou osvetou, dostupnosťou zdravotnej a lekárenskej služby a hygieny na verejných priestranstvách.