Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:                   Bc. Ľubica Štugnerová, MA

Podpredseda:            Milan Palovčík

Členovia:                   Mgr. Pavel Ambros, Ing. Janka Grlická, MUDr. Eva Wolframová, Mgr. Silvia Dančová, Bc. Jana Niklová         

Sekretár:

Mgr. Janka Zubáková
048 6306 243
janka.zubakova@brezno.sk

 

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov

 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba,
 • vyjadruje sa k bytovej politike mesta,
 • vyjadruje sa k činnosti organizácií mesta, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť o starých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja bývania na roky 2014 – 2020,
 • spolupôsobí pri napĺňaní Komunitného plánu sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020,
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.
 • iniciatívne sa zaoberá zdravotnou osvetou, dostupnosťou zdravotnej a lekárenskej služby a hygieny na verejných priestranstvách.