Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Inteligentné prvky správy mesta Brezno

   

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

Cieľ projektu:

Predkladaný projekt predstavuje významný krok smerom k modernizácii a racionalizácii verejnej správy. Cieľom je implementovať dátovú IoT platformu, ktorá ponúka trvalo udržateľnú IoT architektúru pre inteligentné riešenia. Bude realizovaná nevyhnutná modernizácia existujúcej infraštruktúry verejného osvetlenia, ktorá umožní využiť verejné osvetlenie ako dátovú infraštruktúru pre zber a riadenie dát v rámci inteligentných oblastí riadenia mesta. Nad ňou vznikne Centrálna mestská IoT platforma so spracovaním a analýzou dát, ktorá umožní integrovať do jedného bodu systémy a aplikácie tretích strán (v prvej etape: monitorovanie parkovania, bezpečnosti, kvality ovzdušia, poskytovanie informácií, koordinácia SOS hlások, správa verejného osvetlenia).

 

Aktivity projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom súboru komplementárnych aktivít, ktorých cieľom je implementácia inteligentných prvkov správy mesta Brezno.

 

Plánované hlavné aktivity projektu:

·       Analýza a dizajn

·       Nákup HW a krabicového softvéru

·       Implementácia, najmä: Príprava prostredia pre mesto Brezno, Implementácia digitálnych bodov do platformy, Vybudovanie Mestského Dátového Portálu, čím vznikne jednotné prostredie, v ktorom bude môcť široká verejnosť nájsť informácie o stave a prevádzke mesta (tzv. KPI).

·       Testovanie: Akceptačný test pre digitálnu inicializáciu, Testovanie funkčnosti dátovej platformy pre všetky utility.

·       Nasadenie: Nevyhnutné opravy a údržbu v procese spúšťania beta verzií jednotlivých komponentov riešenia, Postupné spúšťanie beta verzií jednotlivých komponentov riešenia, Oficiálne odovzdanie do správy mesta Brezno.                          

 

Plánované podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť – z vlastných zdrojov

 

Výsledky projektu

Obstaranie centrálnej IoT platformy a ďalších služieb ako SaaS, ktoré majú byť na platformu integrované sa v meste vytvorí škálovateľný a otvorený ekosystém, ktorý dokáže zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť IoT riešení. Platforma bude obsahovať centrálny Informačný panel mesta (centrálny dashboard) - všetky zariadenia alebo významné objekty v rámci mesta budú digitalizované do samostatných objektov a umiestnené na geografickú mapu.

Riešenie vďaka IoT komponentom zmení existujúcu sieť verejného osvetlenia so stĺpmi verejného osvetlenia na infraštruktúrny nástroj s pokročilými inteligentnými vlastnosťami.

 

Zmena nastane v mnohých oblastiach, najmä však v oblasti verejného osvetlenia, úspor, parkovania, bezpečnosti, monitorovania kvality ovzdušia, komunikácie s občanmi a zverejňovaní informácií a dát, pričom riešenia budú osadzované v rámci sledovaných  urbanistických jednotiek.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu:

október 2021 -

Celkové oprávnené výdavky:

996 213,24

 

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

946 402,58

 

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

 

Prioritná os:

7 Informačná spoločnosť

 

Investičná priorita:

2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

 

Kód projektu ITMS2014+

311071ATS6

 

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP