Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ako vybaviť

 Ako vybaviť - Oznamy


 Architekt - vydanie stanoviska

 Tlačivá na stiahnutie


 Centrum právnej pomoci


 Dane a poplatky

 Všeobecné informácie
 Daň z nehnuteľností
 Daň za užívanie verejného priestranstva
 Daň za ubytovanie

 Daň za predajné automaty
 Daň za psa
 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Exekúcie
 Zoznam daňových dlžníkov

 Tlačivá na stiahnutie


 Doprava a parkovanie

 Žiadosti o povolenia na úseku dopravy
 Parkovanie - vyhradenie parkovacieho miesta
 SMS parkovanie

 Tlačivá na stiahnutie


 Dotácie z rozpočtu mesta

 Tlačivá na stiahnutie


 Evidencia obyvateľov

 Trvalý a prechodný pobyt
 Ohlásenie, prehlásenie a potvrdenie o pobyte
 Zrušenie trvalého pobytu

 Tlačivá na stiahnutie


 Evidencia budov

 Tlačivá na stiahnutie


 Kultúrne podujatia - oznámenie

 Tlačivá na stiahnutie


 Majetok mesta - predaj a prenájom

 Kúpa (zámena) majetku mesta / nebytových priestorov, pozemkov
 Nájom bytov / nebytových priestorov / pozemkov
 Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia o vydržaní

 Tlačivá na stiahnutie


 Matričný úrad

 Zápis do matriky
 Vystavenie matričných dokladov
 Uzavretie manželstva
 Spracovanie zmien
 Určenie otcovstva
 Zmena priezviska po rozvode
 Organizovanie občianskych obradov

 Tlačivá na stiahnutie


 Mestská knižnica

 Tlačivá na stiahnutie


 Overovanie podpisov a listín
 Podateľňa a Klientské centrum


 Podnikanie a prevádzky v meste

 Tlačivá na stiahnutie


 Rybársky lístok

 Tlačivá na stiahnutie


 Sociálna pomoc

 Stravovacie služby
 Opatrovateľská služba
 Odľahčovacia služba
 Mesto - osobitný príjemca
 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa
 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
 Výkon opatrovníckych práv a povinností
 Požičovňa pomôcok
 Posudková činnosť
 Sociálny taxík
 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 Posúdenie odkázanosti na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
 Denné centrum PRAMEŇ
 Nízkoprahové denné centrum LÚČ
 Nocľaháreň NÁDEJ
 Sezónna ohrevovňa

 Tlačivá na stiahnutie


 Stavebný úrad

 Územné a stavebné konanie
 Ohlásenia na stavebný úrad
 Odstránenie stavby a zmena stavby pred dokončením
 Kolaudačné rozhodnutie
 Zriadenie studne
 Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 Poučenia o podaní opravného prostriedku
 Potvrdenie z archívu
 Prehľad predpisov, pokynov, podľa ktorých konáme
 Orgány dotknuté v konaní

 Tlačivá na stiahnutie


 Školstvo

 Základné školy
 Prijímanie detí do materských škôl


 Štátny fond rozvoja bývania


 Trhoviská a príležitostné trhy

 Tlačivá na stiahnutie


 Životné prostredie

 Odpadové hospodárstvo
 Ochrana prírody a krajiny
 Ochrana ovzdušia

 Tlačivá na stiahnutie