Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno - 2. etapa

     

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

  

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre cyklistov a tým zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej – predovšetkým cyklistickej dopravy.

 

Aktivity projektu

Predmetom projektu je vybudovanie troch prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry- cykloprístreškov, ktorá komplexne zapadne do už realizovanej, budovanej, projektovanej či plánovanej siete cyklotrás. Týmito prvkami žiadateľ dosiahne vyššiu návštevnosť centier kultúrnej či športovo rekreačného vyžitia formou cyklistickej dopravy, resp. zníži návštevnosť formou motorovej dopravy.

Predmetom projektu je  zabezpečenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry výstavbou parkovísk pre bicykle, odstavných zariadení pre bicykle, cyklistických stojanov a prístreškov pre cyklistov v celkovom počte 3 objektov:

1.            Parkovisko pre bicykle na záchytnom parkovisku na ul. Hradby, Brezno

2.            Parkovisko pre bicykle pri športovom areály na Mládežníckej ul., Brezno

3.            Železničná stanica Brezno – mesto, SO 07 – cykloprístrešok

 

Výsledky projektu

Realizáciou predkladaného projektu sa prispeje k  vytvoreniu vhodných podmienok pre cyklistov, čím sa zabezpečí zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej – predovšetkým cyklistickej dopravy.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

október 2022 – november 2023 

 

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os

7. REACT-EÚ 

 

Investičná priorita

7.2- Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

Kód projektu ITMS2014+

302071BMN2

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP