Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne

           

 

Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Miesto realizácie projektu

Brezno, Mazorníkovo, MŠ MPČĽ 35

 

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - Materskej školy MPČĽ v Brezne.

 

Aktivita projektu

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výsledky projektu: ekonomické, environmentálne, sociálne i technické prínosy

·       Zvýšenie energetickej účinnosti

·       nižšie náklady na spotrebu energie,

·       nižšie náklady na opravu a údržbu,

·       rozvoj občianskej infraštruktúry prispeje k vyrovnávaniu disparít medzi regiónmi,

·       úspora surovín,

·       zníženie emisií skleníkových plynov,

·       zmiernenie kyslých dažďov,

·       zmiernenie negatívneho dopadu na zdravie obyvateľov,

·       zmiernie negatívneho dopadu na ovzdušie, vodu, pôdu, stavby,

·       zmiernenie negatívneho dopadu na faunu a flóru,

·       spomalenie procesu globálneho otepľovania,

·       vyššia funkčnosť objektu

·       vyššia bezpečnosť objektu a vyššia estetická hodnota budovy

 

Dĺžka realizácie projektu

7 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky

267 239,83 EUR

 

Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP)

253 877,84 EUR

 

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa (minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov)

13 361,99 EUR

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Prijímateľ NFP

Mesto Brezno

 

Operačný program

Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

 

Prioritná os:             

4.  Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

Investičná priorita:     

4.3.  Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie  a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

 

Špecifický cieľ:          

 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Kód projektu ITMS2014+: 

 310041BZA4

 

Kód výzvy                   

OPKŽP-PO4-SC431-2021-68

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

č. NFP310040BZA4  

 

Zmluva o poskytnutí NFP

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BZA4

Link zverejnenia: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6714499/

 

hypertextové odkazy

·       hypertextový odkaz na webové sídlo - Riadiaci orgán www.op-kzp.sk;

·       hypertextový odkaz na webové sídlo - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP www.siea.sk;

·       hypertextový odkaz na webové sídlo ÚV SR www.partnerskadohoda.gov.sk;