Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ochrana prírody a krajiny

VÝRUB DREVINY

 • podľa osobitných predpisov
 • z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
 • na súkromnom pozemku

Výrub dreviny podľa osobitných predpisov

Oznámenie prijíma Okresný úrad Brezno, odbor starotlivosti o životné prostredie, lehota najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným výrubom, orgán ochrany prírody môže v tejto lehote:

a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu

b) výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.


POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov
 • Prílohy uvedené v oznámení

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov

Oznámenie prijíma Okresný úrad Brezno, odbor starotlivosti o životné prostredie, lehota je najneskôr 5 dní odo dňa výrubu. Oznamovateľ je tútu skutočnosť povinný písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody.

VYSVETLENIE:

- bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

Výrub ovocných drevín

Oznámenie prijíma Okresný úrad Brezno, odbor starotlivosti o životné prostredie, lehota je najneskôr 5 dní odo dňa výrubu. Oznamovateľ je túto skutočnosť povinný písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín (lehota je 18 mesiacov odo dňa výrubu) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov.

VYSVETLENIE:

- obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.


POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 • List vlastníctva
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti mesto Brezno. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

Súhlas nevyžaduje

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 metrov štvorcových a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 metrov štvorcových.

b) na stromy na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.

Ustanovenie podľa odseku a) sa nepoužije v prípade , ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • Kópia katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie (originál použiteľný na právne úkony)
 • Zaplatenie správneho poplatku

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: v súlade s platnými právnymi predpismi

 

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznančení výrubu dreviny a po právoplatnsoti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

 


Kontakt

Tichý Peter, Ing. - 048/6306 281, peter.tichy@brezno.sk