Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozšírenie kamerového systému – III. etapa

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Zrealizovaním  projektu bol naplnený cieľ:

  • predchádzať, potláčať a zamedzovať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
  • komplexne, cieľavedome a koordinovane pôsobiť na príčiny
  • eliminovať podmienky pre páchanie kriminality.

Účelom rozšírenia mestského kamerového systému bolo monitorovanie väčšieho územia - priestoru prístupného verejnosti, zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku , proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.           

Mesto získalo dotáciu vo výške 9.000 EUR z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Dofinancovanie projektu bolo z vlastných zdrojov mesta.                                          

     Projekt bol ukončený v roku 2020. Rozšíril sa rozsah monitorovania a kontrolovania mestského majetku o ďalšie objekty, ktoré sú v blízkosti nových štyroch kamier umiestnených v týchto lokalitách:

  1. Baldovský most
  2. Mládežnícka ulica
  3. Drakšiar
  4. Sládkovičova ulica

Jedna z kamier monitoruje kruhový objazd a nadchod pre peších pri Baldovskom moste a jeho okolí, ďalšia je umiestená na Mládežníckej ulici neďaleko nocľahárne „Nádej“ a známej bytovky. Tretia kamera monitoruje časť ulice Stromovej od križovatky s Chalupkovou ulicou,“ Posledná z nových kamier sa nachádza pri križovatke ulíc Sládkovičova a Nálepkova a jej úlohou je sledovať nielen školský areál, ale aj okolité verejné priestranstvo.

 

Pri fungovaní kamerového systému je garantované právo na súkromie občanov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Hlavná priorita zrealizovaného projektu bola v súlade s výzvou RVPK, s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti mesta, vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách, zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta.