Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Program rozvoja mesta Brezna 2016 - 2022

Program rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Spracúva sa spravidla na 7 rokov, je však možné ho priebežne dopĺňať a aktualizovať. Koncepčne, systémovo analyzuje a určuje rozvoj obce do budúcnosti, spolu s činnosťami, investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jeho zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou na dosiahnutie rastu životnej úrovne obyvateľstva v meste Brezne.

 

Vízia mesta Brezna

Spoločne meníme veci k lepšiemu, meníme svoje mesto pre seba, svoje deti i pre budúce generácie

 

Strategický cieľ mesta Brezna

Zvýšiť atraktivitu mesta Brezna pre miestnych obyvateľov, pre miestnych podnikateľov i potencionálnych investorov, ako i pre návštevníkov mesta

 

Rešpektujúc víziu a základnú stratégiu bol nový Program rozvoja mesta Brezna na obdobie rokov 2016 – 2022 spracovaný podľa Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná vo februári 2015 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Celý proces spracovania je možné rozdeliť do troch základných etáp:

 

1. ETAPA – Prípravná fáza spracovania dokumentu a určenie stratégie

 

Po schválení zámeru spracovať rozvojový dokument primátor mesta Brezna 1. apríla 2015 vymenoval riadiaci tím, ktorý v priebehu mesiacov apríl a máj zasadol celkom 3x. Na facilitovaných stretnutiach členovia:

·         navrhli zloženie pracovných skupín pre spracovanie Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2022-2016,

·         zadefinovali strategický zámer mesta Brezna na najbližšie programovacie obdobie, rozdelený do piatich prioritných oblastí, ktoré korešpondujú so schváleným Územným plánom mesta Brezna a programovou štruktúrou mesta Brezna,

·         navrhli programovú štruktúru dokumentu,

·         dohodli postup spracovania analytickej časti dokumentu a odsúhlasili harmonogram práce jednotlivých pracovných skupín.

Súbežne v mesiaci máj 2015 pracovné skupiny začali druhú etapu práce na analytickej časti PRMB 2016 - 2022.

 

II. ETAPA – Formulácia textov jednotlivých častí dokumentu

 

Päť pracovných skupín, ktoré prostredníctvom svojich lídrov spolupracovali s koordinátorom na spracovaní Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2016-2022 sa v priebehu mesiacov máj až september 2015 stretli celkom 17x. Na jednotlivých stretnutiach členovia rokovali s nasledovným programom:

 

·         Predstavenie vízie mesta Brezna

·         Prerokovanie analytickej časti dokumentu a SWOT analýza konkrétnej oblasti

·         Nastolenie problémov, určenie priorít a špecifických cieľov.

·         Návrh konkrétnych opatrení a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám a súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

·         Návrh opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov.

·         Prerokovanie strategickej časti dokumentu.

Spracovaný materiál bol priebežne predkladaný riadiacemu tímu, s cieľom prediskutovať stratégiu, akčný plán, merateľné ukazovatele a programovú štruktúru jednotlivých oblastí. Riadiaci tím sa v mesiacoch máj až september stretol celkom 4 krát.

 

III ETAPA: Pripomienkovanie, finalizácia a prerokovanie dokumentu

 

Program rozvoja mesta Brezna bol predložený na verejné pripomienkovanie orgánom samosprávy – poslancom MsZ, komisiám pri MsZ, zamestnancom mesta Brezna, zamestnancom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Brezna, ako aj širokej verejnosti. Dokument bol zároveň v plnom k dispozícii na klientskom centre Mestského úradu Brezno – na prízemí.

Súčasne bolo na Okresný úrad Brezno – odbor starostlivosti o životné prostredie odovzdané Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRMB a dokument bol predložený na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejné pripomienkovanie dokumentu skončilo 7. decembra 2015. Po vyhodnotení pripomienkového konania a doručení rozhodnutia Okresného úradu Brezno bol Program rozvoja mesta Brezna na roky 2016 – 2022 predložený na prerokovanie poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.

 

Pracovné skupiny

 

V procese tvorby PRMB pôsobilo 5 pracovných skupín zastrešujúcich všetky oblasti hospodárskeho a spoločenského života mesta Brezna. Členmi pracovných, ktorí aktívne vstupovali do tvorby PRMB boli odborníci z verejného, súkromného i mimovládneho sektora - zástupcovia samosprávy (minimálne predsedovia komisií pri MsZ, pracovníci mesta), zástupcovia štátnej správy, tretieho sektora, zástupcovia marginalizovanej rómskej komunity, obyvatelia mesta – odborníci z rôznych oblastí verejno-spoločenského a hospodárskeho života mesta. Lídri pracovných skupín (zamestnanci mesta) plnili okrem úlohy aktívneho člena aj úlohu administratívneho pracovníka pracovnej skupiny.

Pracovné skupiny na svojich pracovných stretnutiach, ktoré spravidla pracovali na princípe facilitovaných rokovaní s využitím metód brainstormingu (kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnych nápadov) a brainwritingu (písomná forma brainstormingu) rokovali :

Prvé stretnutie: základné informácie o procese spracovania PRMB, harmonogram a formulácie vízie v oblasti, ktorú pracovná skupina riešila pri tvorbe programu rozvoja

Druhé stretnutie: analýza SWOT – definovanie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození mesta Tretie a ďalšie stretnutia: určenie strategických cieľov a opatrení, definovanie aktivít zabezpečujúcich splnenie opatrení a sumarizácia údajov vo forme akčného plánu.

 

Prvá Pracovná skupina – technická infraštruktúra

Prioritná oblasť č. 3 Technická infraštruktúra a envromentálna politika mesta

Prioritná oblasť č. 4 Dopravná infraštruktúra

 

Pracovná skupina sa zaoberala témami: odpadové hospodárstvo, zásobovanie pitnou vodou, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia, modernizácia a budovanie technickej infraštruktúry, dopravný systém mesta, bezpečnosť cestnej premávky.

 

Druhá pracovná skupina – školstvo

Prioritná oblasť č. 5 Vzdelávanie

Pracovná skupina sa zaoberala témami: skvalitňovanie systému vzdelávania, revitalizácia infraštruktúry škôl a školských zariadení, rekonštrukcia budov a úprava vonkajších areálov.

 

Tretia pracovná skupina – kultúra a šport

Prioritná oblasť č. 6 Šport a voľnočasové aktivity

Prioritná oblasť č. 7 Kultúra ako rovnocenná súčasť života v meste

Pracovná skupina sa zaoberala témami: rozvoj komunálneho športu, dobudovanie infraštruktúry pre kultúru, systém financovania kultúry v meste Brezno, rozvoj komunálnej kultúry na území mesta, propagácia kultúry v meste, rozvoj športu a športovej infraštruktúry, systém financovania športu v meste.

 

Štvrtá pracovná skupina – sociálna sféra a zdravotníctvo

Prioritná oblasť č. 9 Sociálne služby a oblasť zdravotníctv

Pracovná skupina sa zaoberala témami: eliminácia sociálnopatologických javov, prevencia sociálnopatologických javov, programy pomoci a podpory pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, skvalitnenie sociálnych služieb pre obyvateľov mesta s dôrazom na proces deinštitucionalizácie, zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území mesta Brezno, skvalitnenie odbornosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti na území mesta Brezno, zlepšenie zdravia obyvateľstva a zvýšenie prevencie v oblasti zdravia.

 

Piata pracovná skupina – podnikateľská oblasť

Prioritná oblasť č. 10 zamestnanosť, podnikanie a cestovný ruch

Pracovná skupina sa zaoberala témami: vyššia zamestnanosť ako nástroj zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva, kvalitné podnikateľské prostredie ako nástroj znižovania nezamestnanosti v meste, rozvoj cestovného ruchu – Brezno brána do Nízkych Tatier.

 

Koordinátor v spolupráci s lídrami pracovných skupín a zamestnancami mesta

Prioritná oblasť č. 1 Prioritná oblasť 1 Mesto pre občana –moderná samospráva

Prioritná oblasť č. 2 Bezpečnosť občanov a poriadok

Prioritná oblasť č. 8 Prostredie pre život a bývanie

V rámci prioritných oblastí sa riešili tieto témy: Flexibilná samospráva reagujúca na nové trendy, Informatizácia spoločnosti, skvalitnenie služieb samosprávy a jej priblíženie obyvateľom a klientom mestského úradu, bezpečnosť a ochrana obyvateľov mesta a ich majetku, rozvoj bývania a občianskej vybavenosti, verejná zeleň, cintorínske služby, kvalitná občianska vybavenosť.

 

Predĺženie platnosti programu rozvoja

 

Platnosť existujúceho programu rozvoja bola predĺžená 14. decembra 2022 uznesením č. 189/2022 do 30.06.2023 a následne uznesením č. 157/2023 z 21. júna 2023 do konca roka 2023

 

 

Súbory na stiahnutie

Program rozvoja mesta Brezna 2016 - 2022 zip 8.52 MB

uznesenie_msz_zo_14.12.2022 PDF - dokument 802.56 kB

uznesenie_msz_zo_16.12.2015 PDF - dokument 205.06 kB

uznesenie_msz_zo_21_06_2023 PDF - dokument 289.74 kB