Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:

Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk

 

Ciele projektu:

 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne
 • Adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy
 • Zlepšenie životného prostredia
 • Rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia

 

Aktivity projektu:

 • Komplexná regenerácia jestvujúcej obytnej zelene a výsadba novej zelene na verejnom priestranstve, vo vnútroblokovom priestore na ulici F. Kráľa v Brezne
 • Obnova, ošetrenie a ochrana jestvujúce zelene
 • Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, prvkov na zadržanie vody v priestore
 • Budovanie prvkov izolačnej a sprievodnej zelene na oddelenie hlučných zón komunikácií

 

Výsledky projektu:

 • Vybudované opatrenia na zníženie hluku – izolačná zeleň
 • Osadené nové mestské prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše
 • Zazelenanie exponovaných miest – výsadba a regenerácia izolačnej zelene
 • Priestor pre dospelých aj deti, ktorý prinesie fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno – hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť vzájomným spojením zdravotno – rekreačných a ekologicko stabilizačných funkcií
 • Projekt prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny

 

Dĺžka realizácie projektu:

12 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky:

172.675,20 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 164.041,44 EUR