Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Občianska poriadková služba v meste Brezne

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

 

Názov projektu:

Občianska poriadková služba v meste Brezne

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, www.employment.gov.sk

 

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.gov.sk

 

Ciele projektu:

  • Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, zvýšenie ich finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti.
  • Poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Brezno

 

Aktivity projektu:

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby spolupracujú pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku, pri predchádzaní vzniku konfliktov, prevencii protiprávneho správania sa, ochrany súkromného a verejného majetku, predchádzaní poškodzovania majetku obyvateľov, ochrane životného prostredia, ohlasovaní požiarov, prevencii protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, asistencia pri riešení problémov bežného života, pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, či úradmi, ap.

 

Mesto Brezno zriadilo miestnu občiansku poriadkovú službu so 6 členmi, ktorí sú zamestnancami mesta s priamym organizačným začlenením pod Mestskou políciou Brezno.

 

Dĺžka realizácie projektu:

36 mesiacov, od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2020

 

Celkové oprávnené výdavky:

151.208,10 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 143.647,69 EUR