Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.08.2002.

Akcionármi spoločnosti sú:

  • Mesto Brezno
  • iné obce a mestá
  • Fond národného majetku Slovenskej republiky

Majetková účasť mesta Brezno predstavuje 128 821 akcii z celkového počtu akcii 4 337 421

Predmet činností spoločnosti je zameraný predovšetkým na poradenskú, technickú a odbornú pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd, vodohospodárske stavby, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií I. až III. kategórie a ďalšie činnosti.

Orgány spoločnosti :

1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločností je najvyšší orgán spoločností, ktorý rozhoduje o základných a najdôležitejších otázkach spoločností. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári.

2. Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárny orgán spoločností , ktorý riadi činnosť spoločností a koná v jej mene. Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie spoločností z radov akcionárov alebo iných osôb.

Členmi predstavenstva sú :

Ing. Vladimír Svrbnický- predseda
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda
Ing. Marek Žabka
Mgr. Ivan Červenaj
Viera Kraková
Ing. Ján Šufliarský
Ing. Peter Juríček

3. Dozorná rada

Dozorná rada vykonáva kontrolu a dohľad nad činnosťou predstavenstva a uskutočňovaním podnikateľskej činností spoločnosti. Členmi dozornej rady sú :

Ing. Peter Mináč
Ing. Miroslav Kusein
Ing. Rudolf Podoba
Ing. Jaroslav Demian
Mgr. Peter Gogola
PhDr. Alexandra Pivková
JUDr. Emília Gerhátová
Jana Oboňová
Ing. Jana Šipkovská
Ing. Dalibor Surkoš


Kontakt

Call Centrum     
tel.: 0850 111 234
email: cc@stvps.sk

Závod Banská Bystrica
tel.: 048/4327710
email: sekretariat_bb@stvps.sk