Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dobudovanie detského ihriska materskej školy ul. Dr. Clementisa, Brezno

Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie EPH vo výške 10 000 Eur, mesto na projekt vyčlenilo z vlastných zdrojov 14 559,28 Eur

Nadácia EPH logo

Miesto realizácie projektu

Brezno, ul. Dr. Clementisa 3 – Materská škola Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

 

Cieľ projektu

Podpora a zveľadenie obce, konkrétne na revitalizáciu verejných priestorov a podporu zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu. Dobudovanie detského ihriska v areáli materskej škôlky Dr. Clementisa vytvorilo spolu so zrekonštruovanými jestvujúcimi objektami (pieskoviská, terasy, chodníky) jednotný prevádzkový celok. Jednotlivé prvky svojím uložením a celkovým riešením vytvorili jeden spoločný areál hernej zóny, ktorý je prispôsobený existujúcim peším prepojeniam.

 

Aktivity projektu

V rámci hlavných aktivít projektu Mesto Brezno v apríli 2021 uskutočnilo prieskum trhu. Po získaní dotácie z Nadácie EPH vo výške 10 000 Eur sa začalo s realizáciou projektu „Dobudovanie detského ihriska materskej školy Dr. Clementisa, Brezno. Spolupracujúca organizácia (Technické služby Brezno) odstránila v rámci prípravy staveniska existujúce kovové prvky. V 22. týždni začal Zhotoviteľ diela zemné práce a založenie stavby pozostávajúce z terénnych úprav,  predovšetkým z výkopov pre konečné úpravy terénu tak, aby boli zabezpečene rovné plochy pre osadenie jednotlivých prvkov a budovania navrhovaných prvkov (financované z vlastných zdrojov mesta Brezna). Po ukončení dobudovania dopadových plôch sa v 25. a 26. týždni sa uskutočnila v priestoroch detského ihriska montáž hracích prvkov TORID - veža so šmýkačkou, výlezmi a mostami, preliezky slon so šmýkačkou, lezeckej steny, pružinovej hojdačky, kolotoča a kruhového sedenia.

 

Cieľová skupina

  1. Deti predškolského veku
  2. Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci pôsobiaci profesionálne v materskej škole na ul. Dr. Clementisa 3
  3. Rodičia detí navštevujúcich materskú školu
  4. Obyvatelia okolitých obytných domov

Pre deti novovybudovaný priestor poskytuje možnosti pohybových aktivít, ktoré rozvíjajú ich kognitívne ale i telesné schopnosti. Pedagogickí pracovníci mohli rozšíriť učebné osnovy a prispôsobiť ich nových podmienkach. Ako pre nich, tak aj pre nepedagogických pracovníkov sa revitalizáciou okolia budovy materskej školy skrášlilo prostredie, čo pozitívne vplýva na psychickú pohodu a to následne vplýva na pozitívny prístup zamestnancov ku deťom a k sebe navzájom, ako aj na kvalitnejší pracovný výkon zamestnancov.

Rozšírením kapacity materskej školy (iné zdroje financovania) a skvalitnením vyučovacieho procesu pre deti materskej školy sa umožnilo väčšiemu počtu rodičov, aby zostali pracovne aktívni a vylepšili si tak ekonomickú situáciu v rodine. Skrášlenie okolia budovy materskej školy taktiež pozitívne vplýva na obyvateľov okolitých bytových domov, ktorí žijú a trávia voľný čas v bezprostrednej blízkosti budovy materskej školy.

 

Špecifický cieľ:

Zrealizovaním projektu sa podarilo zabezpečiť pre deti v materskej škole kvalitné, komplexné predprimárne vzdelanie, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj rozvíjanie pohybových aktivít dieťaťa na čerstvom vzduchu. Zapojením sa do športových aktivít sa dieťaťu prirodzenou a hravou formou vštepuje záujem o zdravý životný štýl a zodpovednosť za svoje zdravie. To všetko komplexne vplýva na socializáciu dieťaťa, rozvoj kladných stránok osobnosti dieťaťa. Pohybové aktivity v príjemnom prostredí a v kolektíve vychovávajú dieťa k trpezlivosti,  ohľaduplnosti k svojim priateľom, utvárajú zmysel pre čestné športové zápolenie, utváranie schopnosti zmieriť sa s prehrou, pestovanie telu prospešných návykov (otužovanie). Projekt zároveň prispel ku skrášleniu a  skvalitneniu prostredia, v ktorom sa deti pohybujú, čo bezprostredne vplýva na ich výchovu v oblasti estetického cítenia. Okrem prínosu pre deti sa revitalizáciou okolia objektu materskej školy a podporou zariadenia so spoločenským významom pre miestnu komunitu skvalitnil aj život rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Rodičia si dokázali zosúladiť súkromný a pracovný život a tým, že môžu ostať pracovne aktívni, dokážu si zlepšiť finančnú situáciu  a pre svoje dieťa zabezpečiť prístup ku kvalitnejším službám v oblasti predškolskej výchovy.

 

Realizácia projektu: máj 2021 – jún 2021

 

Celkové výdavky: 24 559,28 Eur

 

Poskytnuté nenávratné finančné prostriedky (NFP): 10 000 Eur

Poskytovateľ NFP: Nadácia EPH Bratislava

Nová, atraktívna herná zostava TORID zakúpená z grantu poskytuje deťom materskej školy zaujímavé pohybové aktivity. Kompozíciou je herná zostava vyrobená tak, aby vyhovovala všetkým nápadom detskej fantázie. Aktivity dieťaťa vďaka grantu Nadácie EPH pomôžu u neho rozvinúť aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny, kolektívu.  Výsledkom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne dieťaťa ako východisko pre ďalšie školské vzdelávanie  v základnej škole a v ďalšom rozvoji osobnosti dieťaťa.

 

Prijímateľ NFP: Mesto Brezno

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva - nadácia EPH PDF - dokument 271.84 kB