Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Modernizácia zastávok v Brezne 

       

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

 

Miesto realizácie projektu: Zastávka MPČL, Brezno časť Mazorníkovo

                                                    Zastávka M. Benku, Brezno časť Mazorníkovo

 

Cieľ projektu: projektu je modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Brezne. 

 

Aktivity projektu: 

  • Modernizácia zastávok vrátane zastávkových prístreškov, úpravy nástupišťa a osadenie bezbariérových prvkov.
  • Vybudovanie prechodu pre chodcov ku zastávke, osvetlenie prechodu.

Výsledky projektu:

  • Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť zastávok – zastávky sú riešené komplexne aj s vyznačením pruhov, majú bezbariérový prístup a podsvietený prechod pre chodcov.
  • Zvýši sa komfort cestujúcich pri čakaní na autobusy verejnej dopravy za každého počasia.
  • Zvýši sa bezpečnosť cestujúcich ale aj ostatných občanov, ktorý budú prichádzať na bezbariérové zastávky, prechádzať po podsvietenom prechode.

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky: 84 657,84 EUR

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevku (NFP): 80 424,95 EUR

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

 

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

 

Špecifický cieľ:   1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  

 

Kód projektu ITMS2014+: 302011Y141

 

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Prijímateľ NFP: Mesto Brezno

 

Zmluva o poskytnutí NFP