Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Vedúci odboru

Tichý Peter, Ing. -  048/2856 700, peter.tichy@brezno.sk 

 

Samostatný odborný referent

na úseku životného prostredia
Dekrétová Eva, Mgr. - 048/2856 703, eva.dekretova@brezno.sk 

 

na úseku dopravy a komunikácií
Medveď Ján  - 048/2856 702, jan.medved@brezno.sk

na úseku stavebného poriadku

Dzubáková Gabriela, Ing. - 048/2856 705, gabriela.dzubakova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. – 048/2856 704, milan.dzubak@brezno.sk
Mikovinyová Dagmar, Ing.  - 048/2856 707, dagmar.mikovinyova@brezno.sk

Mokošová Lenka, Ing. - 048/2856 706, lenka.mokosova@brezno.sk 

Nepšinský Marcel Ing. - 048/2856 708, marcel.nepsinsky@brezno.sk

Fellnerová Petra Bc. - 048/2856 709, petra.fellnerova@brezno.sk 

Štulrajterova Barbora, Ing. - 048/2856 710, barbora.stulrajterova@brezno.sk 

 


ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO
PORIADKU


Oblasť investícií
1. Zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta okrem majetkovo-právneho
vysporiadania.
2. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií.
3. Zabezpečuje podklady pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného a kolaudačného
povolenia investícií mesta.
4. Zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov.
5. Zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo.
6. Vykonáva odborný stavebný dozor.
7. Preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície.
8. Vlastná investičná a podnikateľská činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov mesta a jeho rozvoja z hľadiska prípravy územia (drobné projekty podľa
požiadaviek a potrieb MsÚ).
Oblasť zložiek životného prostredia
1. Zabezpečuje kompetencie obce v prenesenom výkone štátnej správy na úseku zložky
životné prostredie – ovzdušie:
a) vyhodnocuje v zmysle zák. č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov,
b) predpisuje rozhodnutím poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle
zákona č. 401/1998 Z. z..
2. V zmysle zák. č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia zabezpečuje podľa § 34 nasledovné:
a) podieľa sa a spolupracuje na vypracovaní a realizácii integrovaného programu v zmysle
§ 11, ods. 1 uvedeného zákona,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov (§20),
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo
uverejňuje vo vestníku (§22, ods. 1, písm. b),
d) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich užívanie (§ 22, ods. 1, písm. a) Zákona o ochrane ovzdušia,
e) vydáva súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách (§22, ods. 1, písm. d),
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu (§27, ods. 1),
g) ukladá pokuty prevádzkovateľom malých zdrojov (§38),
h) stanovuje obmedzenia alebo zastavenie prevádzok malého zdroja (§38, ods. 10),
i) ustanovuje všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
3. Vypracováva podklady a kontroluje dodržiavanie VZN mesta v oblasti ochrany ovzdušia.
4. Sleduje stav plnenia prijatých opatrení programu ochrany ovzdušia.
5. Vedie evidencie prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia.
6. V zmysle zákona NR SR č. 220/ 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na úseku poľnohospodárstva vydáva za mesto
záväzné stanoviská k:
a) zmene druhu poľnohospodárskych pozemkov na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu,
na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy
na poľnohospodársku pôdu (aj pre mestské pozemky),
b) dočasnému a trvalému vyňatiu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, k perspektívnemu
využitiu PPF na výstavbu IBV a KBV pre fyzické a právnické osoby,
c) k zmene druhu lesných pozemkov, k dočasnému a trvalému vyňatiu lesných pozemkov
z lesného fondu v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Záväzné stanoviská vydáva
po vzájomnej konzultácii s architektom mesta z hľadiska územného plánu a podľa
potreby aj po konzultácii s odborom právnych služieb.
7. Vykonáva činnosti v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné
prostredie podľa § 1, ods. 2 Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné
prostredie.
8. Vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v rozsahu stanovenom
Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 69, ods. 1, písm. a) v znení
neskorších predpisov, a to:
a) ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodne o jej vyrúbaní
b) dáva vyjadrenie k vydaniu povolenia podľa osobitných predpisov,
c) dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami
zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a §47,
ods. 3 na výrub dreviny za podmienok stanovených zákonom,
d) vyznačuje dreviny určené na výrub a spracováva fotodokumentáciu drevín,
e) vykonáva miestne šetrenie, kde posúdi ekologické a estetické funkcie dreviny, jej
zdravotný stav a vplyv na zdravie človeka, posúdi opodstatnenosť žiadosti a skontroluje
správnosť udaných parametrov dreviny,
f) môže pozastaviť, obmedziť alebo zakázať výrub drevín, ak je to v rozpore
s požiadavkami na ochranu drevín,
g) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti
o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady,
h) kontroluje plnenie opatrení uložených v rozhodnutí, napr. realizáciu náhradnej výsadby
drevín,
i) obstaráva a spolupracuje pri spracovaní dokumentu miestneho územného systému
ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny,
j) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu
ustanovenom zákonom,
k) spracováva VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene,
l) rozhoduje o súhlase na výrub drevín.
9. Spolupracuje s príspevkovou organizáciou mesta – Technické služby mesta Brezno
pri zabezpečovaní správy a údržby verejnej zelene.
P – 11/2018 31 z 41
10. Zabezpečuje samosprávne činnosti mesta v oblasti ochrany prírody a krajiny nasledovne:
a) koná, riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť vo veci ochrany fondu zelene
v meste v zmysle platného VZN v spolupráci so správcom fondu zelene (TS Brezno)
a MsP,
b) vyjadruje sa z hľadiska záujmov ochrany verejnej zelene v konaniach vedených inými
osobitnými orgánmi,
c) kompletizuje žiadosti o výrub drevín podľa požiadaviek mesta Brezna, prípadne správcu
fondu zelene,
d) podáva oznámenia o vyrúbaní drevín (suchých, chorých, poškodených)
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka na základe zisteného stavu
správcom fondu zelene,
e) nariaďuje odstraňovanie inváznych druhov rastlín z pozemkov.
11. Na úsekoch výkonu štátnej správy vykonáva kontrolu dodržiavania dotknutých zákonov,
predpisov a VZN mesta, každoročne vypracováva harmonogram kontrol a vedie evidenciu
vykonaných kontrol spolu s uvedením výsledkov vykonaných kontrol a preverením výkonu
udelených nápravných prostriedkov.
Oblasť dopravy a komunikácií
1. Vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych a účelových
komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie a pod.).
2. Vykonáva štátny odborný dozor na miestnych a účelových komunikáciách.
3. Prerokováva priestupky za porušenie ustanovení cestného zákona podľa osobitných
predpisov.
4. Určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy
v meste.
5. Posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy.
6. Spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov – ÚPD, ÚPP, štúdií,
generelov, koncepcií z hľadiska dopravy.
7. Vedie pasport miestnych a účelových komunikácií, pasport dopravného značenia.
8. Vydáva a odníma dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas
na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD.
9. Pripravuje zmluvu s dopravcom o výkone vo verejnom záujme.
10. Vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste, prejednáva priestupky
za porušenie ustanovení zákona o doprave.
11. Na dožiadanie správneho orgánu dáva súhlas na zastavovanie v obci v konaní na udelenie
dopr. licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu.
12. Povoľuje vyhradené miesta na parkovanie na území mesta Brezno.
13. Stanovuje technické podmienky pre dočasné užívanie majetku mesta.
14. Vydáva parkovacie karty v súlade s VZN.
Oblasť protipovodňových opatrení
1. Určuje výmeru ochranných pásiem drobných vodných tokov územia katastra mesta a pre ich
vyhlásenie pripravuje všeobecné záväzné nariadenie.
Oblasť zásobovania vodou
1. Spracováva VZN, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely,
ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku.
2. Spracováva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
P – 11/2018 32 z 41
3. Prerokováva priestupky a ukladá pokuty podľa osobitných predpisov za porušenie VZN
uvedených v bode 2 a 3.
4. Vydáva stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení,
o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju
z nej vyradiť.
5. Zúčastňuje sa na územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní stavieb nachádzajúcich sa
v k. ú. Brezno.
6. Vybavuje záväzné stanoviská k možnosti napojenia nových stavieb prípojok na vodovody
a kanalizácie v majetku mesta.
Oblasť štátnej vodnej správy
V rámci preneseného výkonu štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:
1. povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby
jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb,
ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),
2. v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych
veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
3. pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50
ods. 5),
4. uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo
verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú
povolenie
5. dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať
povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu
a na domové žumpy
6. vedie evidenciu o vodách (§ 29),
7. vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1),
8. prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb
pripravuje podklady na vydanie všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa môže:
a) upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných
vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 5),
b) určiť inundačné územie pri drobných vodných tokoch (§ 46 ods. 1).
9. Plní činnosti mesta ako orgánu na ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu.
Oblasť manažmentu odpadového hospodárstva a verejných priestranstiev
1. Zabezpečuje a organizuje práce spojené z dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou
verejných priestranstiev mesta.
2. Zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré nie
sú zverené mestom do kompetencie ním zriadených orgánov a organizácií.
3. Vypracováva Program odpadového hospodárstva mesta v nadväznosti na krajský POH a dbá
na dodržiavanie záväznej časti programu ako aj stanovených cieľov a prípravu vydania VZN
vo veciach nakladania s odpadmi na území mesta.
4. Kontroluje činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a vedie evidenciu ročnej produkcie
odpadu.
5. Spolupracuje s príspevkovou organizáciou mesta alebo inou oprávnenou osobou
pri zabezpečovaní správneho nakladania s komunálnym odpadom
6. Plní samosprávne funkcie mesta v oblasti odpadového hospodárstva ako ohlasovacia
povinnosť voči orgánom štátnej správy a tiež vyjadrenia k POH iných subjektov
pôsobiacich na území mesta a ich evidencia, vyjadrenia v konaniach k nakladaniu
s nebezpečným odpadom, vyjadrenia k zámerom, návrhom, investičnej a podnikateľskej
činnosti na úseku odpadového hospodárstva.
7. Eviduje a rozhoduje o likvidácii nepovolených skládok komunálneho odpadu zistených
na území mesta.
8. Spolupracuje pri tvorbe a príprave rozpočtu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.
9. Vedie rozborovú a hodnotovú štatistiku o komunálnom odpade za mesto, vedie evidenčné
listy.
10. Koordinuje činnosť pri správe cintorínov, verejného osvetlenia a pri udržiavaní čistoty
mesta.
11. Koordinuje činnosti výkonu verejnoprospešných prác sprostredkovávaných príslušným
úradom štátnej správy.
12.Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy odpadového hospodárstva :
a) prerokováva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80, ods. 3, písm. a),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce
Oblasť stavebného poriadku ako kompetencie samosprávy
1. Prijíma a vybavuje žiadosti na ohlásenia drobných stavieb, jednoduchých stavieb.
2. Určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno
uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
3. Vydáva vyjadrenia k povoleniu a povolenia na umiestnenie informačných, reklamných
a propagačných zariadení.
4. Vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona.
5. Prerokováva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa Stavebného zákona.
6. Vydáva vyjadrenia k majetkovoprávnym usporiadaniam stavieb.
Stavebný poriadok a výkon činnosti spoločného obecného úradu
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania vyplývajúci zo zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov najmä:
1. vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o
vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
2. vydáva oznámenia k ohláseniu jednoduchých stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác,
3. vydáva rozhodnutia na povolenie terénnych úprav, umiestnenia informačných, reklamných
a propagačných zariadení,
4. povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
5. nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác,
odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
7. prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
8. vydáva rozhodnutia o vstupe na cudzie pozemky a stavby, o uložení opatrení v prípade
potreby na susednom pozemku alebo stavbe,
9. zabezpečuje a vykonáva prenesený výkon štátnej správy špeciálneho stavebného úradu
vyplývajúci zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov,
10. eviduje a ukladá dokumentáciu všetkých písomností týkajúcich sa činnosti stavebného
úradu mesta,
11. plní funkciu štatistickej jednotky,
12. plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy mesta o spoločnom obecnom úrade.
Oblasť ŠFRB
1. Poskytuje informácie o možnostiach poskytovania štátnej podpory na rozvoj bývania.
2. Vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory na rozvoj bývania.
3. Overuje kompletnosť náležitosti žiadostí o poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania
v súlade s predpismi vydanými pre danú oblasť.
4. Posudzuje splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej podpory na rozvoj bývania.
5. Kontroluje a overuje doklady ako povinnej súčasti pri podaní žiadosti.
6. Zasiela overené žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB).
7. Vykonáva kontrolnú činnosť, vypracováva harmonogram kontrol a vedie evidenciu kontrol
spolu s uvedením výsledkov vykonaných kontrol u prijímateľov štátnej podpory na rozvoj
bývania.
8. Overuje vecnú správnosť a podpisuje faktúry k žiadostiam o príspevok zo ŠFRB.
9. Podáva informácie o spôsobe spracovania záložných zmlúv a vypracováva záložné zmluvy
žiadateľom o úver po vykonaní kolaudácie.
10. Plní ďalšie úlohy a činností vyplývajúce z legislatívy štátnej podpory na rozvoj bývania