Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestská polícia

 


Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v mestei a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.
Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

ZÁKLADNÉ ÚLOHY

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 • chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.

Mesto nariadením zriaďuje a zrušuje svoj poriadkový útvar s názvom Mestská polícia Brezno. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Brezna.
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečení mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre políciu vyplývajú zo zákonov a nariadení, z uznesení MsZ a pokynov a rozhodnutí primátora mesta.
MsP zriaďuje a ruší mesto VZN.
Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora menuje do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva MsZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
MsÚ vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu a mzdovú agendu na základe podkladov náčelníka MsP. Zabezpečuje údržbu, opravy a upratovanie priestorov, ktoré využíva MsP. Zabezpečuje obstarávanie a realizáciu kapitálových investícií pre MsP.


Náčelník Mestskej polície Brezno

 

RIADENIE A ZASTUPOVANIE

Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä:

 • organizuje prácu pracovníkov mestskej polície,
 • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
 • spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len "policajný zbor"), orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia, oddeleniami mesta a inými orgánmi,
 • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
 • zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov mestskej polície,
 • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov mestskej polície,
 • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.

Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený pracovník mestskej polície.


Dôležité telefónne čísla


159 - tiesňové volanie
112 - nové všeobecné tiesňové volanie
048 2856 150 - náčelník MsP
048 2856 151 - referent MsP
+421 48 61 13 284 - stála služba MsP