Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa

Poskytuje sa v zmysle VZN 14/2015  o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa v platnom znení

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri splnení podmienok pre poskytnutie tohto príspevku poskytne Mesto Brezno za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností.   

 

Komu možno príspevok poskytnúť:

 • jednému z rodičov dieťaťa, ktorí sú manželmi, aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v meste Brezno najmenej 10 mesiacov pred narodením dieťaťa
 • matke, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v meste Brezne najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa
 • otcovi dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v meste Brezne najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa v prípade ak:
  • má dieťa aj matka trvalý pobyt v meste menej ako 10 mesiacov
  • matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie
  • dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
 • osobe s trvalým pobytom v meste Brezne najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine

 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

 • aspoň jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia a samostatne zárobková činnosť. Za splnenie tejto podmienky sa považuje aj kombinácia zamestnania, resp. podnikania a štúdia
 • v prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny,
 • rodičia dieťaťa nemôžu mať voči mestu Brezno záväzky po lehote ich splatnosti, a to minimálne 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
 • žiadosť je možné podať do jedného roka od narodenia dieťaťa