Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa

 

Poskytuje sa v zmysle VZN č. 12/2023 o príspevku pri narodení dieťaťa v platnom znení.

 

Komu možno príspevok poskytnúť:

· jednému z rodičov dieťaťa, ktorí sú manželmi a obaja majú v čase podania žiadosti trvalý pobyt v meste Brezne

· matke, ktorá dieťa porodila a má  v čase podania žiadosti trvalý pobyt v meste Brezne spolu s otcom dieťaťa aj maloletým dieťaťom

· otcovi dieťaťa, ktorý má v čase podania žiadosti trvalý pobyt v meste Brezne

  v prípade ak:

o   matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie

o   dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

o   osoba s trvalým pobytom v meste Brezne v čase podania žiadosti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine

 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

·  aspoň jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje riadny pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti, samostatná zárobková činnosť, aj denná forma štúdia. Za splnenie tejto podmienky sa považuje aj kombinácia zamestnania, resp. podnikania a štúdia. V prípade, že pracovný pomer trvá, akceptovaná je aj materská dovolenka, či dlhodobá práceneschopnosť,  

·  v prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny v školskom roku, v ktorom sa žiadosť podáva,

·  rodičia dieťaťa nemôžu mať v deň podania žiadosti voči mestu Brezno záväzky po lehote ich splatnosti.

·         žiadosť je možné podať najskôr po dožití 28 dní odo dňa narodenia dieťaťa až do jedného roka od narodenia dieťaťa

Mesto Brezno poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má v čase podania žiadosti trvalý pobyt v meste Brezne a sú povinné dodržať splnenie podmienky trvalého pobytu po dobu  3 rokov odo dňa vyplatenia príspevku. V prípade nedodržania tejto podmienky je oprávnená osoba povinná vrátiť vyplatený príspevok v plnej výške na účet mesta Brezno.