Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Brezno 2023 – 2032

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Brezno 2023 – 2032 (PHRSR) spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Programové obdobie rozvoja mesta je stanovené v zmysle tohto dokumentu na desať rokov,  je však možné priebežne ho dopĺňať a aktualizovať na základe výsledkov ročného hodnotenia.

Koncepčne, systémovo analyzuje a určuje rozvoj obce do budúcnosti, spolu s činnosťami, investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jeho zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou na dosiahnutie rastu životnej úrovne obyvateľstva v meste Brezne.

Dokument bol externým spracovateľom vytvorený na základe Zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z. z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, hlavné smery jeho vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života mesta. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie.

 

Tvorba, pripomienkovanie, finalizácia a prerokovanie dokumentu

 

PHRSR bol predložený na verejné pripomienkovanie orgánom samosprávy – poslancom MsZ, komisiám pri MsZ, zamestnancom mesta Brezna, zamestnancom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Brezna. Súčasne bolo na Okresný úrad Brezno – odbor starostlivosti o životné prostredie odovzdané Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRMB a dokument bol predložený na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po ukončení a vyhodnotení pripomienkového konania a doručení rozhodnutia Okresného úradu Brezno bol PHRSR  predložený na prerokovanie poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v decembri 2023. Dňa 13. decembra 2023 poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna strategický dokument schválili uznesením číslo 235/2023.

 

Súbory na stiahnutie

phrsr-brezno-2023_2032 PDF - dokument 7.20 MB

uznesenie-msz-235_2023 PDF - dokument 2.08 MB