Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územný plán mesta Brezna

Vec:

Oznámenie  o prerokovaní  Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV  a žiadosť o vyjadrenie

 

Mesto Brezno  ako obstarávateľ ÚPN-M Brezna – Zmeny a doplnky č. XIV podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 22 ods. 2)  stavebného zákona dotknutým obciam,  dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám

 

prerokovanie

Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV.

 

Komplexný materiál Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV je k  nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne, na odbore Architekta mesta Brezno, počas úradných hodín. V elektronickej podobe sa materiál nachádza  na webovom sídle obstarávateľa https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na adrese zarkon@slovanet.sk

Pripomienky a podnety k Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV  je možné predložiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia  písomne na adresu: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno. Ak sa dožiadaný subjekt nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k oznámenému návrhu.

 

 

Súbory na stiahnutie

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno
 • Dátum prijatia Mestským zastupiteľstvom (ďalej "MsZ"): uznesením č. 134/2001 zo dňa 14.12.2001
 • Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej "VZN") číslo 65/2001 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno

Súbory na stiahnutie

uzemny_plan_mesta_brezno zip 35.64 MB

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade (ďalej "MsÚ"), odbor životného prostedia, rozvojových projektov a stavebného poriadku (ďalej "odb. ŽP, RP a SP").


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO I.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo I.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2004 zo dňa 23.02.2004
 • VZN číslo 95/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky I.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_1 zip 1.41 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO II.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo II.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 95/2004 zo dňa 28.06.2004
 • VZN číslo 101/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky II.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_2 zip 77.73 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO III.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo III.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 29/2005 zo dňa 01.03.2005
 • VZN číslo 3/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky III.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_3 zip 220.62 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IV.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IV.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 98/2005 zo dňa 14.06.2005
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_4 zip 41.26 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO V.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo V.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2006 zo dňa 07.02.2006
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_5 zip 48.87 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VI.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VI.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 220/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 5/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VI.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_6 zip 95.15 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 221/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 6/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_7 zip 91.66 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VIII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VIII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 127/2008 zo dňa 02.09.2008
 • VZN číslo 7/2008 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VIII.


Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_8 zip 3.97 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IX.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IX.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 71/2009 zo dňa 20.05.2009
 • VZN číslo 5/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky IX.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_9 zip 2.68 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO X.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo X.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 188/2009 zo dňa 15.12.2009
 • VZN číslo 7/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno  Zmeny a doplnky X.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_10 zip 7.93 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XI.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_11 zip 30.05 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_12 zip 10.35 MB 


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XIII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_13 zip 4.02 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XIV.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

 brezno_upm_zmeny_a_doplnky_14  zip  21.11 MB

 oznamenie_o_zmene_upm_br-zmeny_a_doplnky_c_xiv  PDF - dokument  326.69 kB