Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územný plán mesta Brezna

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNO A ŽIADOSŤ O STANOVISKO

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 stavebného zákona dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám

 

prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.

 

Koncept ÚPN-M Brezno je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno, v elektronickej podobe sa  nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

 

Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 1.10.2020 v zasadačke Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1

o 13:00 hod.   pre dotknuté obce, samosprávny kraj, orgány a organizácie 

o 15:00 hod.  pre verejnosť

 

Dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány ako aj právnické osoby  sú podľa  § 21 ods. 3 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko ku Konceptu jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Na stanoviská  uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

 

Informácia k žiadostiam občanov o zmenu ÚPN mesta Brezno

 

V čase od 9.9.2020 do 16.10.2020 prebieha prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.  Evidencia požiadaviek občanov na zmenu územného plánu, ktoré boli predložené od roku 2015 doteraz vrátane ich vyhodnotenia a spôsobu zohľadnenia do nového ÚPN mesta Brezno je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesto Brezno.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE 


 verejny_oznam  PDF - dokument  330.89 kB

 

Grafická časť:

 01-sirsie_vztahy_25  PDF - dokument  18.49 MB

 01_sv_50 PDF - dokument  1.73 MB

 2-komplexny-vykres  PDF - dokument  11.22 MB

 3-dopravne-vybavenie  PDF - dokument  4.78 MB

 4.1-ti_vodne_hospodarstvo  PDF - dokument  9.58 MB

 4.2-ti_energetika  PDF - dokument  2.84 MB

 4.3-ti_elektro-telekomunikacie  PDF - dokument  3.46 MB

 5-regulativy  PDF - dokument  2.59 MB

 06_opatk_uses  PDF - dokument  11.51 MB

 7-zaber-pp-a-lp  PDF - dokument  4.29 MB

 scema-zc  PDF - dokument  16.22 MB

 schema-vps  PDF - dokument  5.98 MB

 

Textová časť:

 sprava_pp  PDF - dokument  9.66 MB

 sprievodna_sprava  PDF - dokument  2.98 MB

 zavazna_cast_regulativy  PDF - dokument  526.12 kB

 


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO I.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo I.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2004 zo dňa 23.02.2004
 • VZN číslo 95/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky I.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_1 zip 1.41 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO II.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo II.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 95/2004 zo dňa 28.06.2004
 • VZN číslo 101/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky II.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_2 zip 77.73 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO III.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo III.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 29/2005 zo dňa 01.03.2005
 • VZN číslo 3/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky III.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_3 zip 220.62 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IV.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IV.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 98/2005 zo dňa 14.06.2005
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_4 zip 41.26 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO V.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo V.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2006 zo dňa 07.02.2006
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_5 zip 48.87 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VI.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VI.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 220/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 5/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VI.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_6 zip 95.15 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 221/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 6/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_7 zip 91.66 kB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VIII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VIII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 127/2008 zo dňa 02.09.2008
 • VZN číslo 7/2008 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VIII.


Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_8 zip 3.97 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IX.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IX.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 71/2009 zo dňa 20.05.2009
 • VZN číslo 5/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky IX.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_9 zip 2.68 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO X.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo X.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 188/2009 zo dňa 15.12.2009
 • VZN číslo 7/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno  Zmeny a doplnky X.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_10 zip 7.93 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XI.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_11 zip 30.05 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_12 zip 10.35 MB 


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XIII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

brezno_upm_zmeny_a_doplnky_13 zip 4.02 MB


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO XIV.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

 brezno_upm_zmeny_a_doplnky_14  zip  21.68 MB