Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kúpa (zámena) majetku mesta / nebytových priestorov, pozemkov

Záujemca (právnická alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (napr. nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť Mestskému úradu v Brezne, odboru právnych služieb.

V žiadosti uvedie najmä:

  • údaje o žiadateľovi
  • označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku
  • druh pozemku
  • súpisné číslo stavby a pod.)
  • a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať

POTREBNÉ DOKLADY:

  • Žiadosť o kúpu/zámenu majetku mesta
  • Výpis z listu vlastníctva
  • Kópiu z katastrálnej mapy
  • V prípade žiadosti právnickej osoby alebo osoby vykonávajúcej činnosť podľa osobitných predpisov aktuálny výpis z OR alebo osobitného registra nie starší ako 3 mesiace.
  • Ak ide o nájom časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné).

Súvisiace a iné právne predpisy:


Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

VZN č. 12/2005 o nakladaní s majetkom mesta vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám


Kontakt

nájom a predaj - nebytové priestory
Nomilnerová Adriana - 048/6306 261, adriana.nomilnerova@brezno.sk

nájom pozemky, vodovody
Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, zdenka.murinakova@brezno.sk

právnik - byty, vymáhanie pohľadávok
Vetrák Michal, Mgr.  - 048/6306 262, vladimir.siska@brezno.sk

právnik - vymáhanie daňových pohľadávok
Šiska Vladimír, Mgr.  - 048/6306 262, michal.vetrak@brezno.sk

byty
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, lubomira.auxtova@brezno.sk