Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor riadenia projektov

Vedúca odboru

Milada Medveďová, Mgr. - tel.: 048/6306 218 mobil: 0911 996 016, milada.medvedova@brezno.sk

 

Projektový manažér        

Medveďová Viera, Ing. -  tel.: 048/6306 219, viera.medvedova@brezno.sk

Wágnerová Eva, Ing. - tel.: 048/6306 219, eva.wagnerova@brezno.sk 

Poliaková Ingrid, PhDr. - tel.: 048/6306 225, ingrid.poliakova@brezno.sk

Herichová Emma, Mgr. - tel.: 048/6306 225 emmafrederika.herichova@brezno.sk

 


ODBOR RIADENIA PROJEKTOV


Oblasť rozvojových programov
1. Vypracováva a koordinuje vypracovanie žiadostí na získavanie grantov podávaných
jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ.
2. Vypracováva, koordinuje a realizuje schválené projekty podávané na získanie prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov.
3. Spolupracuje a vykonáva poradenstvo pre organizácie zriadené mestom pri spracovávaní
žiadosti o dotácie, NFP a granty.
4. Monitoruje všetky zdroje (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území
republiky.
5. Informuje jednotlivé organizačné útvary mestského úradu, príspevkové organizácie, RO
o vyhlasovaných výzvach.
6. Vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta.
7. Spolupracuje s odborom ekonomiky a financovania pri zabezpečovaní platobných postupov
a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.
8. Zodpovedá za riadenie, plánovanie a koordináciu postupu jednotlivých etáp projektov
realizovaných MsÚ.
9. Vedie centrálnu evidenciu spracovaných projektov za MsÚ, podľa potreby za organizácie
zriadené mestom.
10. Realizuje a podľa potreby spolupracuje na projektoch s medzinárodnou spoluprácou
11. Spolupodieľa sa na vyhľadávaní možných investorov do regiónu a mesta.
12. Koordinuje činnosti dotknutých občanov, podnikateľských subjektov, štátnych orgánov
a iných organizácií, tretieho sektora a inštitúcií v rámci rozvoja jednotlivých hospodárskych
činností na území mesta.
13. Spracováva a aktualizuje PHSR mesta, koordinuje činnosti v rámci plnenia jeho cieľov,
priebežne ho vyhodnocuje a aktualizuje opatrenia.
14. Spolupracuje s občanmi a podnikateľskými subjektmi, štátnymi orgánmi a inými
organizáciami, tretím sektorom, inštitúciami a občanmi pri tvorbe a aktualizácii PHSR.
15. Podľa potrieb spracováva rôzne koncepcie, programy v súlade s platnou legislatívou
s cieľom rozvoja mesta, napr. bytová koncepcia, program odpadového hospodárstva apod.
16. Zúčastňuje sa na rokovaniach partnerských skupín pri príprave rozvojových programov.
17. Zabezpečuje verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rámci svojej
agendy.
18. Nadväzuje kontakty s potenciálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi
mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta.
19. Participuje na príprave prezentácie mesta pre potenciálnych investorov. A spolupracuje
pri aktivitách na ich získanie pre región.
20. Zabezpečuje spoluprácu a koordináciu činností s externými ekonomickými
a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom, ako napr. SARIO,
SOPK a iné.