Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisie mestského zastupiteľstva

 Komisia finančná
 Komisia pre kultúru
 Komisia pre rozvoj mesta
 Komisia pre školstvo
 Komisia pre šport
 Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov
 Komisia pre verejný poriadok
 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

 Zasadnutia komisií (archív)


Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna (ďalej len MsZ) sú fakultatívne orgány MsZ, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
Komisie zriaďuje MsZ v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle článku 16 Štatútu mesta Brezna ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány spravidla na celé volebné obdobie, alebo na obdobie do vyriešenia konkrétnej krátkodobej úlohy.
Komisie MsZ sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť. Nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie v oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu MsZ. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriaďuje MsZ osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia je zložená výlučne z poslancov MsZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v MsZ. Ak sú v MsZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Komisie majú tieto tri základné funkcie

Poradná funkcia komisií :
vypracovávajú stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie MsZ,
vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých dôležitých otázok života mesta,
prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie.
Iniciatívna funkcia komisií:
vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia,
dávajú podnety na vypracovanie návrhov všeobecne – záväzných nariadení (VZN) v oblasti svojho pôsobenia,
spolupôsobia pri príprave materiálov na MsZ.
Kontrolná funkcia komisií:
kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení MsZ,
kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia,
dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním,
dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta.

MsZ zriaďuje tieto stále komisie

  1. Komisia finančná a počtom členov 7
  2. Komisia pre kultúru s počtom členov 7
  3. Komisia pre rozvoj mesta s počtom členov 7
  4. Komisia pre školstvo s počtom členov 7
  5. Komisia pre šport s počtom členov 7
  6. Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov s počtom členov 7
  7. Komisia pre verejný poriadok s počtom členov 7
  8. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s počtom členov 3
  9. Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení s počtom 7


Základné funkcie komisií, ich pôsobnosť, organizáciu práce komisií, spôsob prijímania uznesení a stanovísk komisií vymedzuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.