Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Nízkoprahové denné centrum LÚČ

Nízkoprahové denné centrum LÚČ

zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 24b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení n. p.
 
Komu je zariadenie určené?

 • fyzickým osobám počas dňa, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb  
 • fyzickým osobám pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
 • fyzickým osobám pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
 • fyzickým osobám z dôvodu straty bývania, alebo ohrozenia stratou bývania                                                                                
 • fyzickým osobám najmä s trvalým pobytom v meste Brezne

 

Aké služby poskytujeme?

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri hľadaní zamestnania (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný
  list, životopis…)
 • možnosť zriadenia e-mailovej adresy, využívanie internetových služieb
 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • pomoc pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri vypĺňaní tlačív, pri vybavovaní osobných dokladov
  (občiansky preukaz, preukaz poistenca, rodný list, sobášny list ….)
 • spisovanie rôznych úradných podaní, žiadostí

Vytvárame podmienky na:

 • prípravu stravy z donesených surovín   
 • vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • vykonávanie údržby bielizne  
 • záujmovú činnosť

Úhrada za poskytované sociálne služby: 

 • klient hradí náklady spojené s prípravou stravy - 0,50 Eur/1 jedlo,  náklady spojené s vykonaním osobnej hygieny – 0,50 Eur/ 1 osoba a náklady spojené s praním šatstva a bielizne 0,50 Eur/1 pranie

klient hradí v hotovosti priamo v nízkoprahovom dennom centre

Kedy môžete služby využiť?

pondelok  až piatok
08:00 - 15:00 h.