Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Nízkoprahové denné centrum LÚČ

zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 24b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení n. p.
 
Komu je zariadenie určené?

 • fyzickým osobám počas dňa, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na

     uspokojovanie základných životných potrieb                                                                                         

 • fyzickým osobám najmä s trvalým pobytom v meste Brezne

 

 

Aké služby poskytujeme?

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri hľadaní zamestnania (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný
  list, životopis…)
 • možnosť zriadenia e-mailovej adresy, využívanie internetových služieb
 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • pomoc pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri vypĺňaní tlačív, pri vybavovaní osobných dokladov
  (občiansky preukaz, preukaz poistenca, rodný list, sobášny list ….)
 • spisovanie rôznych úradných podaní, žiadostí

Vytvárame podmienky na:

 • prípravu stravy z donesených surovín   
 • vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 •  vykonávanie údržby bielizne  
 • záujmovú činnosť

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 5/2012

 • klient neplatí za sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
 • chránených záujmov, za nevyhnutné ošatenie a obuv
 • klient hradí náklady spojené s prípravou stravy - 0,50 €/1 jedlo a náklady
 • klient hradí náklady spojené s vykonaním osobnej hygieny – 0,50 €/ 1 osoba,
 • klient hradí náklady spojené s údržbou (praním) bielizne – 0,50€/ 1pranie.

klient hradí v hotovosti priamo v nízkoprahovom dennom centre

Kedy môžete služby využiť?

pondelok  až piatok
08:00 - 15:00 h.