Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dane a poplatky

 Všeobecné informácie
 Daň z nehnuteľností
 Daň za užívanie verejného priestranstva
 Daň za ubytovanie

 Daň za predajné automaty
 Daň za psa

 Daň za nevýherné hracie prístroje
 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Exekúcie
 Zoznam daňových dlžníkov

 Tlačivá na stiahnutie


PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia:

  • prevodom z účtu daňovníka na účet správcu dane;
  • v hotovosti priamo do pokladne mesta, číslo dverí 5 (je možné použiť platobné karty);
  • priamo vkladom v hotovosti na účet správcu dane vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko, a. s., č. ú. 2002791028/5600, IBAN: SK4756000000002002791028
       

Pri platbe do pokladne mesta je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku za komunálny odpad.

 Pokladničné hodiny

PONDELOK 7.30 - 11.30   12.30 - 16.00
UTOROK 7.30 - 11.30   12.30 - 15.00
STREDA 7.30 - 11.30   12.30 - 15.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.30 - 11.30   12.30 - 15.00