Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Nový Územný plán mesta Brezno 2024

Mesto Brezno ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákona s prihliadnutím na § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje prerokovanie

Návrhu územného plánu mesta BREZNO,

ktoré sa uskutoční v čase od 10.5.2024

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-M Brezno

s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 23.5.2024

v zasadačke Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 3

 

o  13:00 hod.    pre dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté orgány

o  16:00 hod.    pre verejnosť

 

Návrh ÚPN-M Brezno je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno, v elektronickej podobe sa nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/novy-uzemny-plan-mesta-brezno-2024/

, ďalej na http://www.uzemneplany.sk/uvod, prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese iprojekt.sro@gmail.com.

Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN-M Brezno nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje pripomienky. Na pripomienky uplatnené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Pripomienky je potrebné doručiť v písomnej podobe do podateľne Mestského úradu v Brezne osobne alebo poštou na adresu: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo v elektronickej podobe zaslať na adresu: podatelna@brezno.sk

Návrh ÚPN mesta Brezno vypracoval: Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice. Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona zabezpečuje: Ing. Martina Kukučková, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. číslo 454.

 

 

Súbory na stiahnutie

navrh_upn_brezno_ziadost_o_stanovisko PDF - dokument 354.99 kB

rozdelovnik_navrh PDF - dokument 119.39 kB

textova-cast-1 26.42 MB

verejny_oznam_prerokovanie_navrhu_upn_brezno PDF - dokument 219.28 kB

vykresy-cast-1 85.26 MB

vykresy-cast-2 76.57 MB

vykresy-cast-3 57.24 MB