Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Účasť mesta v združeniach

Združenie obcí EKOLÓG

Záujmové združenie obcí EKOLÓG  bolo založené na základe rozhodnutia zakladateľov združenia  Zakladateľskou  zmluvou zo dňa 29.09. 1993.
Členmi združenia sú : 
Mesto Brezno
Okolité  obce na Horehroní

Základné imanie združenia je tvorené peňažnými príspevkami členov združenia. Výška príspevku mesta Brezno ako člena združenia predstavuje čiastku  111 904, 99 Eur.
Predmet činností združenia je zameraný na nakladanie s odpadmi v oblasti zverenej do pôsobnosti obce všeobecne záväznými právnymi predpismi, komplexne zabezpečenie prípravy , realizácie výstavby a prevádzky Regionálnej skládky TKO Brezno v kat. úz. Mesta Brezno , so zameraním na ochranu záujmov svojich členov v oblastí životného prostredia , aplikovanú na celkové hospodárenie s odpadmi a ich využitie.        .

Orgány spoločnosti :
Valné zhromaždenie združenia je najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o základných a najdôležitejších otázkach združenia. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú členovia združenia.
Predstavenstvo je štatutárny orgán združenia , ktorý riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie združenia.
Dozorná rada vykonáva kontrolu a dohľad nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a činnosťou združenia.


Združenie miest a obcí Slovenska ( ZMOS )

Združenie miest a obcí Slovenska  založili na ustanovujúcej konferencii v Žiline 21. marca 1990 zástupcovia 176 miest a obcí.

Členmi ZMOS sú ako to už z názvu tohto združenia vyplýva mestá a obce na Slovensku medzi ktoré patrí aj mesto Brezno

Združenie je právnickou osobou ktorej cieľom je najmä:

 • obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
 • predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
 • zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

Orgány ZMOSU-u
Snem ZMOS je najvyšším orgánom združenia, tvorený z členov združenia. Schádza sa každý rok a zvoláva ho Rada ZMOS.
Snem tvorí:

 • zhromaždenie zástupcov všetkých členských miest a obcí (prvý snem po všeobecných komunálnych  voľbách),
 • zhromaždenie delegovaných zástupcov podľa kľúča, ktorý určuje Rada ZMOS.

Rada ZMOS je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými snemami. Zložená je z komory miest a z komory obcí.
Predsedníctvo ZMOS je výkonným a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS, v niektorých prípadoch aj rozhodovací orgán. Koordinuje odborné sekcie rady ZMOS.
Predseda ZMOS je štatutárnym orgánom ZMOS a jeho funkčné obdobie je v súlade s funkčným obdobím samosprávy orgánov obcí a miest štvorročné. Volí a odvoláva ho na návrh Rady ZMOS prvý snem po komunálnych voľbách, na ktorých sa môžu zúčastniť všetci členovia.
Kontrolná komisia ZMOS vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi

 • kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov,
 • navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia a predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu.

Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu

Záujmové združenie Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu  bolo založené Zakladateľskou zmluvou v zmysle  zákona č. 91/2010 Z.z.  o podpore cestovného ruchu.
Členmi združenia sú : 

 • Mesto Brezno ,
 • obec Čierný Balog
 • obec Mýto pod Ďumbierom
 • Tále , a.s. , Tatry mountain resort , a.s.
 • Ski centrum Mýto, a.s. , Ski centrum Čertovica
 • Hotel Partizán , s.r.o.
 • Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry – juh
 • obec Braväcovo

Predmet činností združenia je zameraný na podporu , propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na Horehroní a  podporu činností členov združenia pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Horehronia.


Orgány spoločnosti :
Valné zhromaždenie združenia je najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o základných a najdôležitejších otázkach združenia. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú členovia združenia.
Predstavenstvo je orgán združenia , ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iného orgánu. Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie združenia.
Dozorná rada vykonáva kontrolu a dohľad nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a      činnosťou združenia.
Výkonný riaditeľ je oprávnený konať vo veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.