Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poučenia o podaní opravného prostriedku

proti rozhodnutiam vydaným v zmysle stavebného zákona (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie,.....)

POUČENIE:

Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Brezno – stavebný úrad, Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, 977 01 Brezno.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

proti rozhodnutiam o prerušení konania

POUČENIE:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 odst. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. – o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nemožno odvolať. Počas prerušenia konania lehoty neplynú.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.