Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Transparentná samospráva

 

I.1.
Zverejňuje samospráva harmonogram rokovaní zastupiteľstva?

https://www.brezno.sk/harmonogram-zasadnuti/

I.2.
Poskytujete verejnosti materiály na rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) minimálne 2 dni vopred na webstránke mesta?

Na úradnej tabuli / archív úradnej tabuli

I.3.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na rokovania MsZ za min. 2 roky?

https://mesto.brezno.sk/mestske-zastupitelstvo/

I.4.
Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa?

https://www.brezno.sk/board.php

I.5.
Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom min. 2 roky?

https://www.brezno.sk/board.php

I.6.
Je na stránke samosprávy uvedené meno a kontakt hlavného kontrolóra?

https://www.brezno.sk/hlavny-kontrolor/

I.7.
Sú na stránke samosprávy uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra?

https://www.brezno.sk/spravy-o--kontrolach/

https://www.brezno.sk/spravy-o-cinnosti/

I.8.
Zverejňuje samospráva na internetovej stránke odpovede na časté otázky občanov?

-

I.9.
Odpovedala samospráva na žiadosti o informácie v zákonnej forme a lehote?

-

I.10.
Sú na stránke samosprávy uvedené mená a kontaktné údaje mestských poslancov (email a/alebo číslo) a informácie v ktorom obvode boli zvolení?

https://www.brezno.sk/poslanci/

I.11.
Je na stránke samosprávy uvedená politická príslušnosť poslancov samosprávy?

https://www.brezno.sk/poslanci/

I.12.
Zverejňuje samospráva na internetovej stránke aktuálnu výšku odmien pre jednotlivých poslancov samosprávy?

https://www.brezno.sk/poslanci/ - súbory na stiahnutie

I.13.
Zaslala samospráva informácie o uplatňovaní vetovania primátorom/starostom a o protestoch prokurátora voči rozhodnutiam samosprávy?

-

I.14.
Zverejňuje samospráva na internetovej stránke pracovný program primátora/starostu?

-

I.15.
Zaslala samospráva informácie o počte infožiadostí a o počte a dôvodoch zamietnutia infožiadostí ?

-

I.16.
Zaslala samospráva informácie súvisiace s vydávaním radničných novín?

https://www.brezno.sk/breznan-a-myhorehronie/

I.17.
Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti oficiálnej stránky samosprávy (anglická mutácia o samospráve, indexovateľnosť vyhľadávačom, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť, verzia pre slabozrakých, prepojenie so sociálnymi sieťami)

-

I.18.
Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy

-

 

 

 

II.1.
Sú zasadnutia komisií MsZ verejné a verejnosť tak má prístup na zasadnutia bez nutnosti schvaľovania danou komisiou?

- Áno

II.2.
Sú zasadnutia Mestskej rady verejné a verejnosť tak má prístup na zasadnutia bez nutnosti schvaľovania radou?

- mesto nemá zriadenú MsR

II.3.
Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ?

- Áno

II.4.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsZ?

https://mesto.brezno.sk/mestske-zastupitelstvo/

II.5.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí komisií MsZ?

https://mesto.brezno.sk/komisie-msz/

II.6.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsR?

– mesto nemá zriadenú MsR

II.7.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsZ min. 2 roky spätne?

https://mesto.brezno.sk/mestske-zastupitelstvo/

II.8.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí komisí MsZ min. 2 roky spätne?

https://mesto.brezno.sk/komisie-msz/

II.9.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsR min. 2 roky spätne?

– mesto nemá zriadenú MsR

II.10.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí Výborov mestských častí?

– mesto nemá Výbor mestských častí

II.11.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zo schôdzí Výborov mestských častí min. 2 roky spätne?

– mesto nemá Výbor mestských častí

II.12.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zvukové/video záznamy z rokovania MsZ min. 2 roky spätne?

https://mesto.brezno.sk/zive-vysielanie-a-videoarchiv/

II.13.
Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov?

http://citymonitor.sk

II.14.
Využíva samospráva nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke?

-

 

III.1.
Má samospráva na stránke zverejnené odkazy na profily samosprávy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)?

linky EKS / UVO

III.2.
Nachádzajú sa oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy?

https://www.brezno.sk/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/

https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/

III.3.
Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy?

-

III.4.
Nachádza sa archív oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne?

https://www.brezno.sk/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/

https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/

III.5.
Nachádza sa archív výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne?

https://www.brezno.sk/suhrnne-spravy-o-zakazkach-s-nizkou-hodnotou/

III.6.
Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných ?

-

III.7.
Koľko rozhodnutí o súťažiach samosprávy vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly)?

-

III.8.
Je na internetovej stránke samosprávy zverejnený plán verejných obstarávaní pre aktuálny rok?

-

 

 

IV.1.
Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch majetku aspoň raz ?

-

IV.2.
Použil MsÚ elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz ?

-

IV.3.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)?

https://www.brezno.sk/board.php?work=boards&CatID=3

Archív OVS https://mesto.brezno.sk/obchodna-verejna-sutaz/

zápisnica obsahuje aj vyhodnotenie

IV.4.
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?

https://www.brezno.sk/board.php?work=boards&CatID=3

Archív OVS https://mesto.brezno.sk/obchodna-verejna-sutaz/

zápisnica obsahuje aj vyhodnotenie

IV.5.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)?

https://www.brezno.sk/board.php?work=archive&CatID=3

Archív OVS https://mesto.brezno.sk/obchodna-verejna-sutaz/

zápisnica obsahuje aj vyhodnotenie

IV.6.
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne?

https://www.brezno.sk/board.php?work=archive&CatID=3

Archív OVS https://mesto.brezno.sk/obchodna-verejna-sutaz/

zápisnica obsahuje aj vyhodnotenie

IV.7.
Sú na ofciálnej internetovej stránke zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom?

https://www.brezno.sk/zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta-brezno/

 

 

 

V.1.
Obsahoval aktuálny rozpočet slovný opis všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku?

-

V.2.
Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

-

V.3.
Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za 3 posledné roky?

https://www.brezno.sk/zaverecny-ucet-mesta/

V.4.
Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy?

https://www.brezno.sk/rozpocet-mesta/

V.5.
Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov ?

https://www.brezno.sk/rozpocet-mesta---archiv/

V.6.
Kvalita zverejňovania zmlúv na internete

-

V.7.
Kvalita zverejňovania faktúr a objednávok na internete

-

 

 

VI.1.
Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie?

VI.2.
Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? (

VI.3.
Sú na stránke samosprávy zverejnené špecifické kritériá/pravidlá na prideľovanie grantov?

VI.4.
Sú na stránke zverejnené rozhodnutia samosprávy o pridelení dotácie/grantu (mimo zmlúv a uznesení MsZ)?
Link V záverečnom účte strany 128-132

VI.5.
Zverejňuje samospráva aj žiadateľov, ktorým dotácia/grant nebola pridelená?

VI.6.
Sú na stránke zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým sa rozhodla samospráva prideliť dotáciu/grant?

VI.7.
Je na stránke zverejnený archív rozhodnutí samosprávy o pridelení dotácie/grantu min. 2 roky spätne (mimo uznesení MsZ)?

VI.8.
Sú na stránke samosprávy zverejnené a jasne identifikovateľné informácie o pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii primátora (mimo zmlúv a uznesení MsZ)?

 

 

VII.1.
Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť; a to bez predchádzajúceho schvaľovania.

VII.2.
Poskytuje samospráva na stránke možnosť elektronicky požiadať o pridelenie nájomného bytu alebo prevod bytu do osobného vlastníctva a sledovať stav tejto žiadosti? (informácia jednoznačne uvedená na stránke)

- Nie

VII.3.
Pomer medzi počtom bytov pridelených žrebovaním a celkovým počtom pridelených bytov. (Počet žrebovaných / pridelených bytov).

VII.4.
Má samospráva trvalo zverejnené zápisnice z rokovania komisií posudzujúcich prideľovanie bytov a prevod bytov do osobného vlastníctva.

VII.5.
Má samospráva na internete trvalo zverejnenú základnú štatistiku o bytoch v správe samosprávy aktualizovanú min. každý pol rok (koľko bytov má samospráva, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.)?

VII.6.
Sú na stránke zverejnené kritériá/pravidlá na prideľovanie bytov (môže byť aj web správcu bytov)?

VII.7.
Je na stránke zverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt?

https://www.brezno.sk/byty-a-nehnutelnosti/

VII.8.
Sú na stránke zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené (mimo uznesení MsZ)?

VII.9.
Sú zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené priebežne aktualizované (môže byť aj web správcu bytov), najviac 6 mesiacov spätne?

VII.10.
Zverejňuje samospráva trvalo na internetovej stránke pravidlá pre prijímanie detí do jaslí a materských škôl?

https://www.brezno.sk/prijimanie-deti-do-materskych-skol-367/

VII.11.
Poskytuje samospráva na internetovej stránke možnosť požiadať o pridelenie miest v jej zariadeniach sociálnych služieb (vrátane zaslania príslušnej dokumentácie) online?

VII.12.
Zverejňuje samospráva elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí (poradovník) pri prideľovaní miest v jej zariadeniach sociálnych služieb s možnosťou sledovať stav žiadostí? (Na internetovej stránke samosprávy alebo zariadenia sociálnych služieb).

VII.13.
Je na stránke zverejnený zoznam zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane základných informácií o zariadení a odkazov na ich internetové stránky?

VII.14.
Sú na stránke zverejnené informácie o počte voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb?

VII.15.
Sú na stránke zverejnené informácie o možnostiach a pravidlách získania miesta v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je samospráva?

 

 

 

VIII.1.
Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich odborov: (Počet výberových konaní / počet obsadených miest)

-

VIII.2.
Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich oddelení: (Počet výberových konaní / počet obsadených miest)

- pozícia vedúci oddelenia nie je zriadená

VIII.3.
Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest referentov: (Počet výberových konaní / počet obsadených miest)

-

VIII.4.
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta?

https://www.brezno.sk/board.php?work=boards&CatID=13

VIII.5.
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste?

https://www.brezno.sk/board.php?work=boards&CatID=13

VIII.6.
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce počet a mená uchádzačov?

-

VIII.7.
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce mená, priezviská a titul členstva členov v komisii?

-

VIII.8.
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?

-

VIII.9.
Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy archív zápisníc z výberového konania min. 2 roky spätne?

https://www.brezno.sk/board.php?work=archive&CatID=13

VIII.10.
Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy profesijný životopis primátora mesta obsahujúci tieto informácie: i. vzdelanie ii. doterajšie zamestnania iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

-

 

 

IX.1.
Má MsÚ zverejnený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy?

IX.2.
Má MsÚ zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávy.

IX.3.
Má MsÚ zverejnený etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy?

IX.4.
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zápisnice zo zasadnutí komisie MsZ na ochranu verejného záujmu?

IX.5.
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania starostu samosprávy?

IX.6.
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávy?

IX.7.
Existuje špecifický nástoj - nad rámec zákona - pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

IX.8.
Koľko oznámení o nekalých praktikách v samospráve a jej organizáciách riešili?

 

 

X.1.
Informuje samospráva na internetovej stránke o možnosti podať žiadosť v stavebnom konaní aj elektronickou formou?

X.2.
Má MsÚ vytvorený elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke?

X.3.
Je na stránke mesta zverejnený územný plán?

X.4.
Je na internetovej stránke samosprávy samostatne (t.j. mimo zápisníc) zverejnené vyhodnotenie pripomienok verejnosti k aktuálne platnému územnému plánu alebo k jeho posledným aktualizáciám?

 

 

XI.1.
Sú na stránke samosprávy alebo daných spoločností trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy?

https://lesybrezno.sk/o-nas/vyrocne-spravy

XI.2.
Sú vlastné internetové stránky obchodných spoločností (s 30% a vyšším podielom) samosprávy prepojené so stránkou samosprávy?

https://www.brezno.sk/spolocnosti-s-ucastou-mesta/

XI.3.
Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy:

odpovedali Lesy mesta Brezno s.r.o. = 100% účasť mesta
Stredoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. Banská Bystrica =2,97% účasť mesta
Veolia Energy Brezno Brezno, a.s. = 25% účasť mesta


XI.4.
Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy profesijné životopisy manažérov firiem obsahujúce tieto informácie: i. vzdelanie ii. doterajšie zamestnania iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

 

XI.5.
Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci MsZ?

-Nie

XI.6.
Zaslala škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy zápisnice o zákazkách s nízkou hodnotou od roku 2017?

- Áno