Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor právny a majetkový

Vedúci odboru

 

Právnik

Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk

Klimanová Lenka, JUDr. - 048/6306 262, lenka.klimanova@brezno.sk

Ličková Lucia, JUDr. - 048/6306 262, lucia.lickova@brezno.sk

Chichová Iveta, Mgr. - 048/6306 262, iveta.chichova@brezno.sk 

 

Samostatný odborný referent na úseku právnom

Hagarová Anna, - 048/6306 215, anna.hagarova@brezno.sk

 

 

 


ODBOR PRÁVNY A MAJETKOVÝ 

Oblasť právna

 1. Vykonáva poradenstvo jednotlivým organizačným útvarom MsÚ, MsP a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
 2. Posudzuje a pripomienkuje návrhy zmlúv, dohody a iné právne dokumenty za mesto.
 3. Zabezpečuje rokovania so zmluvnými stranami pri spracovávaní zmlúv a iných právnych úkonov za mesto.
 4. Vypracováva právne analýzy a právne stanoviská vo veciach týkajúcich sa záujmov mesta za mesto
 5. Z právneho hľadiska posudzuje, spracováva podklady na rokovania orgánov mesta.
 6. Zastupuje mesto v konaniach a súdnych sporoch.
 7. Pri zabezpečení plnenia zverených úloh spolupracuje s organizačnými útvarmi mesta, organizáciami zriadenými mestom, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami a ďalšími organizáciami.
 8. Vedie centrálnu agendu trestných podaní a všetkých súdnych sporov.
 9. Vedie evidenciu sťažností a evidenciu petícií.
 10. Spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícií.
 11. Z právneho hľadiska posudzuje a rieši  nároky oprávnených osôb voči mestu.
 12. Z právneho hľadiska posudzuje zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi.
 13. Vyhotovuje a spolupracuje vo veci vypracovania návrhov uznesení mestského zastupiteľstva s pracovníkmi jednotlivých organizačných útvarov.
 14. Spracováva VZN a vypracováva stanoviská k VZN, smerniciam, pokynom, príkazom, príp. iným IN na zabezpečenie úloh a činnosti mesta.
 15. Vypracováva Štatút mesta a jeho zmeny, rokovací poriadok MsZ a komisií pri MsZ a pod.
 1. Spracováva, vedie, aktualizuje plnomocenstvá a poverenia vydané primátorom.
 1. Vykonáva poradenstvo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v oblasti správy majetku.
 2. Vypracováva alebo sa spolupodieľa na vypracovaní spoločenských zmlúv pri vstupe mesta do spoločností, zriaďovateľských zmlúv príspevkových a rozpočtových organizácií, správcovských spoločností a vyhotovuje alebo sa podieľa na vyhotovení  ich zmien.
 3. Zabezpečuje efektívne vymáhanie nedaňových pohľadávok od právnických a fyzických osôb a vedie ich evidenciu a komplexnú agendu.
 4. Vykonáva centrálnu evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených                na mestskom úrade.
 5. Zabezpečuje prenájmy majetku mesta
 1. eviduje žiadosti na prenájom,
 2. vykonáva šetrenie skutkového stavu žiadostí,
 3. podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam,
 4. vypracováva nájomné zmluvy.
 1. Zabezpečuje prevody (kúpa, predaj, zámena,...) majetku mesta
 1. eviduje žiadosti na prevod,
 2. zabezpečuje geometrické plány, znalecké posudky,
 3. vypracováva zmluvy o prevode majetku,
 4. podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam,
 5. vypracúva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 1. Pripravuje, spracováva a kompletizuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovania MsZ vo veciach týkajúcich sa rozhodovania o prebytočnosti nehnuteľného, hnuteľného majetku mesta, vo veciach rozhodovania o kúpe, predaji, prenájme, zriadenia vecných bremien, či inom spôsobe nakladania s majetkom mesta.
 2. Pri prevode majetku mesta pripravuje podmienky – verejnej obchodnej súťaže, priameho predaja alebo  iných ponukových konaní týkajúcich sa nakladania s HM a NM                         vo vlastníctve mesta.
 3. Vykonáva centrálnu evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených                 na mestskom úrade, doručených ostatnými organizačnými zložkami mestského úradu.
 4. Rieši reštitučné nároky oprávnených osôb.
 5. Vykonáva majetkovoprávne usporiadanie stavieb pred začatím investičnej výstavby realizovanej mestom.

 

Oblasť správy majetku

 1. Zabezpečuje a vedie centrálnu evidenciu HM a NM mesta vrátane operatívno-technickej evidencie
 2. Vykonáva správu HM a NM; vykonáva odpisovanie majetku v zmysle odpisového plánu a predkladá podklady na zaúčtovanie odpisov na príslušné oddelenie odboru.
 3. Zabezpečuje a zodpovedá za zaraďovanie majetku a odovzdávanie do správy majetku a agendu s tým spojenú.
 4. Kontroluje využívanie a nakladanie s prenajatými nebytovými a bytovými priestormi.
 5. Podľa potreby zabezpečuje a vykonáva ocenenie nadobudnutého HM a NM.
 6. Zabezpečuje poistenie majetku.
 7. Eviduje žiadosti o prenájom bytov vo vlastníctve mesta, spolupracuje s odborom starostlivosti o obyvateľa pri šetrení skutkového stavu žiadosti, podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam.
 8. V rámci prenájmov majetku mesta
 9. zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich z nájomných zmlúv,
 10. vyúčtováva platby spojené s nájmom,
 11. sleduje záväzky a pohľadávky z nájomných zmlúv a faktúr,
 12. vypracováva výzvy na úhradu pohľadávok od nájomcov,
 13. pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu.
 14. V rámci prevodov (kúpa, predaj, zámena,...) majetku mesta
 15. zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich zo zmlúv o prevode majetku
 16. sleduje záväzky a pohľadávky zo zmlúv o prevode majetku
 17. pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu
 18. zabezpečuje doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Správe katastra Brezno.
 19. zabezpečuje údržbu prenajímaných bytových a nebytových priestorov, prípadne voľných bytových a nebytových priestorov, ktoré spravuje,
 20. zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov (revízie a pod.),
 21. Zabezpečuje a vykonáva obhliadky na základe žiadostí o prenájom, kúpu a predaj nehnuteľností.
 22. Spolupracuje s právnikom pri šetrení skutkového stavu žiadosti o prevod alebo prenájom nebytového priestoru.
 23. Zabezpečuje údržbu prenajímaných bytových a nebytových priestorov, prípadne voľných bytových a nebytových priestorov, ktoré spravuje.
 24. Pri prevode majetku mesta spolupracuje s právnikom pri príprave podmienok verejnej obchodnej súťaže, priameho predaja alebo iných ponukových konaní týkajúcich sa nakladania s HM a NM vo vlastníctve mesta.
 25. Zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov (revízie a pod.),
 26. Vedie evidenciu vecných bremien a záložných zmlúv k majetku mesta.
 27. Zúčastňuje sa podľa potrieb schôdzí vlastníkov bytov v bytových domoch, v ktorých má mesto nájomné byty a nebytové priestory.
 28. Zodpovedá za vykonanie a zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov                   a rozdielu majetku a záväzkov.
 29. Vyhodnocuje výsledky inventarizácie.
 30. Vyhotovuje celkovú správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
 31. Zabezpečuje Prevádzkový poriadok verejného vodovodu a Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta a dbá na ich aktualizáciu podľa platných predpisov.
 32. Zabezpečuje plnenie všeobecne záväzných nariadení resp. cenový výmer o stanovení ceny pitnej vody. Vyberá poplatky a vymáha nedoplatky za vodné a stočné od obyvateľov napojených na mestský vodovod a kanalizáciu.
 33. Zabezpečuje servis a opravy porúch na vodovodoch a kanalizáciách v majetku mesta.
 34. Určuje technické podmienky a možnosti napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu.
 35. Zabezpečuje prevádzkové podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, podmienky na odvádzanie prípadne zneškodnenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb.