Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor ekonomiky a financovania

Vedúca odboru

Šefranková Ružena, Ing. – 048/6306 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku miestnych daní a poplatkov
Harňák Pavel, Ing. – 048/6306 270,  pavel.harnak@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. – 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. – 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/6306 272, lucia.medvedova@brezno.sk

Votroubeková Karin, Ing. – 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk

 

na úseku rozpočtu, účtovníctva a finančných operácií

Balogová Ingrid - 048/6306 253, 048/6306 290 , ingrid.balogova@brezno.sk

Čižmárová Katarína, Ing. – 048/6306 255, katarina.cizmarova@brezno.sk 

Dučiaková Andrea –  andrea.duciakova@brezno.sk

Havašová Janka, Ing. – 048/63 06 251, janka.havasova@brezno.sk

Giertlová Lívia, Ing. - 048/63 06 254, livia.giertlova@brezno.sk 

Oceľová Anna – 048/6306 254, anna.ocelova@brezno.sk
Herichová Daniela Bc. – 048/6306 255, daniela.herichova@brezno.sk

Vraniaková Michaela, Ing. - 048/6306 255, michaela.vraniakova@brezno.sk

 

na úseku účtovníctva a výkazníctva

Dučiaková Andrea - 048/6306 251, andrea.duciakova@brezno.sk

 

na úseku pokladničných operácií

Holková  Bibiana – 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk

 


ODBOR EKONOMIKY A FINANCOVANIA

1. Spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb.
2. Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone kontroly a to tak internej ako aj externej.
3. Zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny a zabezpečuje dodržiavanie
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
v podmienkach mesta.
4. Zabezpečuje organizáciu, vystavovanie a obeh účtovných dokladov.
5. Vedie centrálnu evidenciu a prehľad pohľadávok za MsÚ a rozpočtové organizácie.
P – 11/2018 25 z 41
Oblasť financií
1. Zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami.
2. Zabezpečuje prevody finančných prostriedkov medzi účtami mesta.
3. Zabezpečuje prevod finančných prostriedkov, transferov a grantov z účtov mesta na účty
príspevkových a rozpočtových organizácií.
4. Priebežne sleduje Cash flow.
5. Vykonáva termínované obchody s voľnými disponibilnými finančnými prostriedkami.
6. Zabezpečuje úverovú politiku mesta, sleduje úverovú zaťaženosť a spracováva podklady
podľa požiadaviek bankových inštitúcií.
7. Zabezpečuje zriadenie alebo zrušenie bankových účtov vychádzajúc z požiadaviek
zmluvných strán mesta.
8. Zverejňuje Zmluvy o zriadení účtu vrátane ich dodatkov na internetovej stránke mesta.
9. Vedie pokladnicu a vykonáva pokladničné operácie v súvislosti s vedením pokladnice.
10. Vykonáva dennú závierku pokladnice.
11. Vykonáva kontrolu platieb cez POS terminál s bankovým výpisom.
12. Realizuje výdaj cenín – poukážky pre seniorov mesta.
13. Vykonáva zúčtovanie cenín.
14. Vystavuje platobné príkazy na poštovné k platbám cez poštové poukazy PPE a vykonáva
prevody finančných prostriedkov (vratký) formou elektronického bankovníctva.
15. Vystavuje platobné poukazy na prevod všetkých výdavkov uhradených cez pokladnicu –
prenesený výkon štátnej správy a vykonáva prevod finančných prostriedkov.
16. Vykonáva inventarizáciu pokladnice v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
1x v rámci inventarizácie majetku mesta.
17. Vedie evidenciu dodávateľských faktúr a zodpovedá za formálnu správnosť doručených
faktúr.
18. Priraďuje k dodávateľským faktúram ostatnú písomnú agendu (objednávky, kontroluje
zmluvy ...).
19. Vyhotovuje platobné poukazy k došlým faktúram v súlade s platnou smernicou.
20. Sleduje splatnosť faktúr a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských faktúr.
21. Vykonáva zverejňovanie dodávateľských faktúr na internetovej stránke mesta v súlade
s platnou smernicou
22. Odsúhlasuje pohľadávky a záväzky dodávateľom tovarov, prác a služieb mestu.
23. Eviduje preddavky a sleduje ich zúčtovanie v zmysle zákona.
24. Mesačne sleduje a vyhodnocuje výšku pohľadávok a záväzkov ako aj daňových nedoplatkov
25. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy
podľa pokynov poskytovateľa finančných prostriedkov
26. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov s MF SR.
27. Vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov s ostatnými poskytovateľmi finančných
prostriedkov.
28. V zmysle Opatrenia MF SR 1x ročne vykonáva výpočet výšky výnosov z finančných
prostriedkov poskytnutých poskytovateľmi a vykonáva odvod týchto výnosov.
29. Zabezpečuje výkon financovania za oblasť školstva.
30. Vypracováva VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta.
31. Zabezpečuje agendu týkajúcu sa dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
32. Spracováva žiadosti zriaďovateľa na získanie finančných prostriedkov na špecifiká za oblasť
školstva.
33. Vyhotovuje štvrťročne výkaz o práci v školstve Škôl 1-04.
34. Vyhotovuje Súhrnnú správu o hospodárení za školstvo.
35. Vyhotovuje a spracováva žiadosť za zriaďovateľa v rámci dohodovacieho konania za oblasť
školstva.
Oblasť rozpočtu
1. Zabezpečuje a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu mesta a programového rozpočtu
v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi mestského úradu a organizáciami,
ktorých zriaďovateľom je mesto.
2. Predkladá návrh rozpočtu mesta na schválenie mestskému zastupiteľstvu vrátane
komentára.
3. Vykonáva po schválení rozpočtu na príslušný rok jeho rozpis jednotlivým organizačným
útvarom mestského úradu, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.
4. Na základe požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek mestského úradu vykonáva
zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami a opatreniami vo vlastnej kompetencii.
5. Vykonáva zmeny rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
6. Zabezpečuje metodiku v oblasti rozpočtovníctva pre jednotlivé organizačné útvary
mestského úradu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta a poskytuje informácie
o zmenách v rozpočtovom hospodárení.
7. Mesačne sleduje zmeny a plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a to podľa odvetvovej klasifikácie, druhovej klasifikácie a podľa zdrojov.
8. Pre MsZ v súlade s plánom zasadnutí MsZ vypracováva plnenie rozpočtu za I. polrok
rozpočtového roka, vrátane monitorovacej správy programového rozpočtu.
9. Spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu za oblasť školstva.
10. Vyhotovuje rozpočtové opatrenia a vedie ich evidenciu.
11. Spracováva agendu týkajúcu sa osobitostí rozpočtového hospodárenia rozpočtových
organizácií.
12. Štvrťročne kontroluje rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtu príspevkových a rozpočtových
organizácií.
13. Spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, rozpočtuje ich a sleduje ich plnenie.
14. Zostavuje záverečný účet mesta a hodnotiacu správu programového rozpočtu.
15. Vyhotovuje výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke.
16. Vedie evidenciu členstva mesta Brezna v iných organizáciách.
17. Zabezpečuje realizáciu členských príspevkov organizáciám, ktorých členom je mesto
Brezno.
18. Vedie evidenciu žiadostí o finančný príspevok v zmysle platného VZN.
19. Predkladá evidované žiadosti o dotáciu finančnej komisii a následne predkladá zápisnicu
z finančnej komisie s návrhom na pridelenie dotácie primátorovi mesta.
20. Vypracováva podklady na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.
21. Vykonáva zverejňovanie uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie v zmysle platného
vnútorného predpisu
22. Zodpovedá za zúčtovanie poskytnutých dotácií v zmysle VZN.
23. Vedie evidenciu žiadostí o finančný príspevok pre mladé talenty mesta Brezno v zmysle
platného VZN.
Oblasť účtovníctva
1. Zodpovedá za vedenie účtovníctva podľa platných predpisov.
2. Zostavuje účtovný rozvrh a účtovnú osnovu mesta.
3. Vykonáva predkontáciu účtov v rámci účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu.
4. Vedie analytickú evidenciu bankových účtov.
5. Účtuje príjmy a výdavky podľa bankových výpisov; náklady a výnosy a finančné operácie.
6. Účtuje zaraďovanie, vyraďovanie a prevody majetku.
7. Účtuje odpisy a oprávky, rezervy a opravné položky majetku mesta.
8. Mesačne odsúhlasuje s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami a účtuje bežný
a kapitálový transfer, odpisy majetku zvereného do správy RO a príspevkovým
organizáciám.
9. Štvrťročne vyhotovuje účtovnú závierku za mesto a v stanovenom termíne ju predkladá
daňovému úradu.
10. Štvrťročne vykonáva kontrolu účtovnej závierky mesta, príspevkových a rozpočtových
organizácií v programe RIS.SAM a odosiela ročné účtovné závierky do registra účtovných
závierok.
11. Odsúhlasuje výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
12. Vykonáva práce súvisiace so zaúčtovaním výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle platných právnych predpisov a interných predpisov
mesta.
13. Zostavuje ročnú účtovnú závierku za mesto.
14. Vykonáva kontrolu ročných účtovných závierok a súvzťažností mesta, príspevkových
a rozpočtových organizácií v programe RIS.SAM a odosiela ročné účtovné závierky do
registra účtovných závierok.
15. Predkladá výsledky ročnej účtovnej závierky daňovému úradu.
16. Vyhotovuje poznámky k ročnej účtovnej závierke.
17. Spolupracuje s organizáciami, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom je mesto
a v ktorých má mesto podiel na majetku vyšší ako 20 % pri konsolidovanej účtovnej
závierke.
18. Zostavuje odsúhlasovanie formuláre s RO, príspevkovými organizáciami, s.r.o, a.s.
a odsúhlasuje účtovné konsolidačné operácie.
19. Zostavuje agregovanú súvahu a výkaz ziskov a strát.
20. Účtuje účtovné konsolidačné operácie.
21. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
22. Vyhotovuje poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
23. Vykonáva kontrolu konsolidovanej účtovnej závierky v programe RIS.SAM a odosiela
ročné účtovné závierky do registra účtovných závierok.
24. Odsúhlasuje pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy s organizáciami verejnej správy,
potrebné pre zostavenie Súhrnného výkazu.
25. Zabezpečuje metodiku v oblasti účtovníctva pre jednotlivé organizačné zložky mestského
úradu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta.
26. Vedie evidenciu priestupkov a hlásení o priestupkoch pre obvodný úrad.
27. Vykonáva evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených na mestskom
úrade doručených ostatnými organizačnými zložkami mestského úradu.
28. Spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, pripravuje podklady potrebné
k vyúčtovaniu projektov a účtuje všetky realizované projekty
29. Vedie analytickú evidenciu príjmov a výdavkov jednotlivých projektov na osobitných
účtoch účtovného rozvrhu a účtovnej osnovy
Oblasť výkazníctva
1. Vyhotovuje štvrťročné účtovné výkazy.
2. Vyhotovuje ročné účtovné výkazy.
3. Vyhotovuje konsolidačné účtovné výkazy.
4. Vyhotovuje Súhrnný výkaz v rámci konsolidácie verejnej správy.
5. Vyhotovuje daňové priznanie za daň z príjmov.
Oblasť daní a poplatkov
1. Zabezpečuje správu miestnych daní ako správca dane, a to dane z nehnuteľností, dane
za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane
za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle platných právnych predpisov. Vykonáva evidenciu,
registráciu a vyhľadávanie daňových subjektov, vyrubovanie daní a miestneho poplatku,
vydávanie rozhodnutí v daňovom konaní a ich distribúciu.
2. Vedie evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe oznámenia o vzniku a zániku
daňovej povinnosti na miestnych daniach, ďalej ohlásenia o vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti k miestnemu poplatku a overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej
dane, vedie evidenciu psov, evidenciu predajných automatov podliehajúcich dani.
3. Eviduje, kontroluje a spracováva v ISS daňové priznania, opravné a dodatočné daňové
priznania a žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti a žiadosti o zníženie alebo odpustenie
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Eviduje a spracováva odvolania, námietky a reklamácie, žiadosti o obnovu konania,
žiadosti o odklad platenia dane, žiadosti o vrátenie preplatku na dani, žiadosti o úľavu
alebo odpustenie daňového nedoplatku a iné žiadosti a podania.
5. Rozhoduje o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch
daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za ich vybavenie
v zákonnej lehote.
6. Vykonáva daňovú kontrolu, miestne zisťovanie a vytýkanie konanie.
7. Zabezpečuje daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia pre jednotlivé
dane a miestny poplatok.
8. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, vyhotovuje obálky na doručovanie platobných
výmerov prostredníctvom Slovenskej pošty alebo svojimi zamestnancami.
9. Vedie evidenciu daní, eviduje platby za vyrubené dane a poplatky, vedie evidenciu
preplatkov a nedoplatkov daňovníkov a poplatníkov, vykonáva ich vysporiadanie,
a inventarizáciu, vykonáva operatívnu evidenciu a rozúčtovanie miestnych daní podľa
jednotlivých druhov.
10. Vedie evidenciu došlých podaní v súvislosti s daňovým a správnym konaním a ich
vybavenie, evidenciu a zapisovanie odoslaných písomností.
11. Zabezpečuje výber správnych poplatkov v súvislosti s daňovým konaním.
12. Kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela predvolania a výzvy na zaplatenie
dane, pripravuje podklady na daňové exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje
vymáhanie daňových nedoplatkov.
13. Vyhotovuje a mesačne spracováva prehľad daňových nedoplatkov.
14. Zabezpečuje vypracovávanie ročného štatistického výkazu pre MF SR o dani
z nehnuteľností.
15. Poskytuje súčinnosť tretích osôb pre orgány štátnej správy (exekútorské úrady, daňové
úrady, okresné súdy, policajný zbor a iné štátne orgány, a iní správcovia dane).
16. Zabezpečuje spracovanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta
o miestnych daniach , prípadne jeho dodatkov pre mestské zastupiteľstvo a pri plnení úloh
spojených s miestnymi daňami spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi
mesta, sleduje platné zákony a normy a aplikuje ich v praxi.
17. Zabezpečuje prípravu a vypracovanie VZN o dani z nehnuteľností, VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o dani za psa, dani za
užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie
prístroje a dani za ubytovanie.
18. Zabezpečuje efektívne vymáhanie daňových nedoplatkov od právnických a fyzických osôb
a vedie ich evidenciu a komplexnú agendu.
19. Vykonáva daňové exekučné konanie v zmysle príslušných právnych predpisov.
20. Ukladá pokuty za správne delikty a vyrubuje sankčný úrok.
21. Vykonáva priraďovanie platieb.
22. Vykonáva mesačné odsúhlasovanie platieb s účtovníctvom za všetky miestne dane
a odsúhlasenie poplatku za komunálne odpady.
23. Poskytuje informácie (telefonicky, e-mailom, osobne) a poradenstvo pre občanov v oblasti
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, informácie súvisiace s prihlásením
a odhlásením miestnych daní a poplatku, vydávanie potvrdenia pre potreby sociálnej dávky
(príspevok na bývanie), vydávanie registračnej známky na psa, sáčkov na exkrementy, knihy
o chove psov.
24. Zverejňuje písomnosti a povinne zverejňované informácie stanovené zákonmi, všeobecne
záväznými a internými právnymi predpismi na úradnej tabuli mesta, elektronickej úradnej
tabuli mesta a na informačných tabuliach umiestnených v jednotlivých častiach mesta.
25. Vedie daňové exekučné konanie pri vymáhaní nedoplatkov a využíva primerane všetky
formy jeho výkonu.
26. Prihlasuje pohľadávky do dedičského konania, dražieb, pripravuje podklady z daňového
konania pre prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zriaďuje záložné práva a zabezpečuje
daňové nedoplatky, vedie centrálnu evidenciu daňových nedoplatkov.