Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Turisticko - informačné centrum

Vedúca odboru

Ridzoňová Hlásniková Petra, Ing. 

 

Samostatný odborný referent

Švantnerová Diana, Mgr. - 0911410555 svantnerova@horehronie.sk, brezno@horehronie.skOblasť TIC –u
1. Poskytuje informácie o meste a regióne turistom a návštevníkom v rozsahu štatútu TIK
(osobne, písomne, telefonicky, e-mailom) v slovenskom a anglickom jazyku.
2. Zabezpečuje aktualizáciu a zber informácií v rozsahu štatútu TIK.
3. Podieľa sa na vydávaní vlastných propagačných a informačných materiálov.
4. Zabezpečuje predaj propagačných materiálov, cestovnej literatúry, spomienkových
predmetov a ľudovoumeleckých predmetov.
5. Zabezpečuje vydávanie mesačníka – kultúrneho spravodajcu.
6. Aktualizuje propagáciu a informácie v informačných skrinkách TIK.
7. Organizuje jarmoky ľudových výrobkov a iné podujatia súvisiace s CR.
8. Zabezpečuje prieskum trhu z hľadiska predaja všetkého druhu sortimentu ponúkaného
tovaru.
9. Vypracováva kalendáre podujatí mesta a regiónu.
10. Zabezpečuje platené služby TIK – predaj vstupeniek, faxovanie, kopírovanie.
11. Zúčastňuje sa podľa potreby na veľtrhoch cestovného ruchu.
12. Zabezpečuje aktualizáciu web – stránky TIK.
13. Zabezpečuje operácie súvisiace s obchodnou činnosťou (registračná pokladňa, skladové
hospodárstvo.
14. Zodpovedá za účelné a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom.
15. Vypracováva analýzy v oblasti cestovného ruchu a kultúrnej turistiky a navrhuje spôsoby
riešenia.
16. Zisťuje prostredníctvom rôznych techník názory turistov a návštevníkov na úroveň
poskytovaných služieb.
17. Vypracováva projekty na získanie grantov v oblasti propagácie, informácii a cestovného
ruchu.
18. Spolupracuje s obcami, podnikateľskými subjektmi a tretím sektorom pri tvorbe produktov
cestovného ruchu.
19. Zabezpečuje prevádzku Turisticko – informačnej kancelárie.

Nájdete nás v novom infocentre vo zvonici. 

https://www.horehronie.sk/kontakt-menu-5/informacne-centra-horehronie