Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - 11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK

Zverejnené: 17.05.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/10564-02

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania

 

 

Dňa 30.04.2019 podali Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným na zastupovanie ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba  v  k.ú.Brezno.

Na umiestnenie stavby bolo vydané Mestom Brezno – stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom MsÚ-2019/439-06 zo dňa 19.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa   20.04.2019.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Mesto Brezno, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania  a keďže sú stavebnému úradu  dobre  známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle  § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7  dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude  prihliadnuté. 

 

V  rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.

 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

 

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie – kancelária č.13, v úradných dňoch.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,   15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie   súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

 primátor mesta,

 

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

               na základe poverenia

 

 

príloha: situačný výkres  v mierke 1:1000

 

 

                                                           dátum, pečiatka, podpis

  

 

 

 

Súbory na stiahnutie

2019_05_17_skm_c224e19030411400 PDF - dokument 2.04 MB