Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Emília Lamošová

Zverejnené: 19.04.2024

Daňový subjekt: Emília Lamošová nar. 23.01.1948
bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa
19.04.2024, e.č. 12392/2024, č. sp. MsU-2024/6414-7


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 19.04.2024, e.č. 12392/2024, č. sp. MsU-2024/6414-7 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív