Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o umiestnení stavby -Chodník pozdĺž cesty č. I/72 Valaská Piesok

Zverejnené: 29.04.2019

 

OBEC   PODBREZOVÁ

Stavebný úrad

Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová 

 

Č.: 5081/2017V Podbrezovej dňa: 17.4.2019 

Ev.č.: 03/2019

 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE

Obec Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská   podala dňa 22.6.2017   návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Chodník pozdĺž cesty č. I/72 Valaská Piesok“  na pozemku C-KN parc.č. 2948/1, 3141, 3142, a pozemku E-KN parc.č. 749  v k.ú. Valaská.

K pozemku C-KN parc.č. 2948/1, 3142 a E-KN parc.č. 749 v k.ú. Valaská má navrhovateľ vlastnícky vzťah podľa LV č.980.

 K pozemku C-KN parc.č. 3141 v k.ú. Valaská má navrhovateľ s jeho vlastníkom uzavretú nájomnú zmluvu zo dňa 1.6.2017 z účelom realizácie a užívania chodníka.

          Obec Podbrezová ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39  a 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

“Chodník pozdĺž cesty č. I/72 Valaská Piesok“

 

C-KN parc.č. 2948/1, 3141, 3142, a pozemku E-KN parc.č. 749  v k.ú. Valaská, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese a v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktoré  tvoria nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka). Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala Ing. Anna Brašeňová, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3652*Z*4-21.                       

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Popis umiestnenia stavby:

SO-01: Chodník

Trasa predmetného chodníka začína na parcele č. 2948/1 k.ú. Valaská, pred parcelou č. 2116 vpravo od cesty I/72 v smere z Podbrezovej na Bystrú. V staničení 0,00- 418,97 je chodník  umiestnený vpravo od cesty I/72 v zelenom páse medzi cestným rigolom cesty I/72 a oplotením súkromných parciel. Trasa pokračuje po parcelách C-KN parc.č.3141, 3142, E-KN 749 až pred stavbu RD na pozemku C-KN parc.č. 2054. V tomto mieste  v staničení 415/90 je navrhnutý prechod pre chodcov na ľavú stranu cesty I/72, trasa ďalej pokračuje v zelenom páse medzi cestným rigolom vľavo od cesty I/72 a oplotením súkromných pozemkov po parcele E-KN 749 až pred stavbu RD na pozemku C-KN parc.č. 2178 k.ú. Valaská. V staničení 577,03 -610,78 je navrhnutá autobusová zástavka s účelovým pruhom.

Základné parametre autobusovej zástavky - účelový pruh:

 • dĺžka odbočovacieho zástavkového pruhu Lodb. = 9,47 m
 • dĺžka účelového zástavkového pruhu (dĺžka nástupnej hrany) Lu = 15,81 m
 • dĺžka pripojovacieho pruhu Lp = 7,0 m
 • šírka účelového zástavkového pruhu = 2,14m

Základný priečny sklon v priamej je jednostranný 2%, aj v oblúku je navrhnutý jednostranný sklon 2,0 %.

Odvedenie dažďových vôd z komunikácie - cesta 1/72 je v prevažnej miere nezmenené - nezasahuje

sa do pozdĺžneho rigolu pri ceste. Výnimku tvoria úseky 415,90 - 428,63, kde je navrhnutý priepust DN 300 pod chodníkom. Dlžka priepustu je 13,5 m. Pred začiatkom priepustu a za priepustom sa existujúce dno priekopy spevní kamenivom v betónovom lôžku.

V staničení 507,78 - 554,152 a 651,11 - 672,69 je navrhnutý betónový rigol.

V mieste ukončenia zastávky - staničenie 577,03 je navrhnutá vpusť, ktorá zachytí vody z pril'ahlých plôch a následne bude zaústená do existujúceho priepustu pod vjazdom do areálu firmy Kobok vstaničení 567,00.

 

SO-02: Verejné osvetlenie

Jestvujúci stav.

V obci Valaská, m.č. Piesok, pri štátnej ceste 1/72 je v súčasnosti prevedené verejné osvetlenie pomocou LED svietidiel (nebol zistený typ a výrobca jestv. svietidiel) osadených na niektorých podperách siete NN vedúcej popri ceste 1/72. Rozvody verejného osvetlenia sú prevedené vonkajším vedením vodičmi AIFe 16mm2, príp. zväzkovým vodičom RETILENS-J 3x95+70+1x16mm2.

Jestvujúce svietidlá sú osadené na stožiaroch siete NN Č. 2, 3, 31, 33, 34, 5, 7, 8, 9, 11.

 

Nové riešené verejné osvetlenie bude napojené na tieto jestvujúce rozvody VO.

Verejné osvetlenie chodníka - časť na stožiaroch siete NN:

Verejné osvetlenie nového chodníka v obci Valaská, m.č. Piesok, pri štátnej ceste 1/72, bude prevedené ako jednostranná osvetl'ovacia sústava, na osvetlenie sú použité jestvujúce betónové stožiare distribučnej siete NN, na ktoré budú osadené výložníky dlžky 0,3m, príp. 0,5m, so svietidlami LED . Rozostup stožiarov bude cca 35 - 45m, ktorý je daný jestvujúcim stavom siete NN. Svietidlá budú napájané zjestv. fázového vodiča VO AIFe 16mm2 + nulového vodiča AIFe 50mm2, príp. zo závesného kábla RETILENS-J 3x95+70+1x16mm2, vodičom CYKY-J 3x2,5mm2.

Nové svietidlá typ "A" budú osadené na jestvujúce stožiare siete NN č. 32, 1, 3, 4, 6, 10, 36- 41. Jestvujúce svietidlo na stožiari Č. 3 otočiť o 1800•

 

Verejné osvetlenie chodníka - nová sústava pri hale Kobok:

Pri hale f. Kobok je potrebné previesť časť verejného osvetlenia ako nové káblom v zemi - vetva "B". Trasa kábla pre toto nové verejné osvetlenie bude vedená v novom chodníku. Samotné nové stožiare verejného osvetlenia budú osádzané cca 0,5m od obrubníka chodníka.

Jednotlivé stožiare verejného osvetlenia budú prepojené zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, uloženým v ryhe s káblom pre verejné osvetlenie pod pieskovým lôžkom.

Verejné osvetlenie je navrhnuté ako jednostranná osvetl'ovacia sústava. Na osvetlenie sú navrhnuté

ocel'ové osvetl'ovacie stožiare, pozinkované, výšky 6m, s LED. Rozostup stožiarov bude 36-40 m. Stožiare budú osadené na betónovom základe min. 0,5m od krajnice chodníka.

 

Napojenie nového verejného osvetlenia

Napojenie verejného osvetlenia vetvy "B" /kábel CYKY-J 4x10mm21 bude prevedené z novej istiacej skrinky SPP O osadenej na jestvujúcej podpere siete NN Č. 1 IOB jestv./. Tu bude prevedené napojenie na jestvujúce vedenie VO vedené vodičmi AIFe 16mm2 na stožiaroch siete NN /napojenie káblom CYKY-J 4x10mm2, dlžky 6m/. Na prechod z kábla na vzdušné vedenie VO inštalovať vodič prepätia NN. Zvod kábla VO do zeme po stožiari DB bude vedený v trubke ocel'ovej P80mm.

 

Verejné osvetlenie - nová sústava

Verejné osvetlenie je navrhnuté ako jednostranná osvetl'ovacia sústava. Na osvetlenie je navrhnutý

ocel'ový osvetl'ovací stožiar č. B1, kužel'ový, výšky 6m, bezpäticový, prírubový, bez výložníka, so svietidlom LED.  Odstup stožiara B1 od DB Č. 1 bude 40m. Stožiar bude osadený do betónového základu pomocou základového roštu. Verejné osvetlenie bude prevedené jednou vetvou - vetva "B".

 

Vetva "B" - napojenie riešeného verejného osvetlenia vetvy "B" je navrhnuté káblom CYKY-J 4x10mm2 vedeným z jestvujúceho stožiara NN Č. 1 z vodičov AIFe6 4x50+16mm2 (zo skrinky SPPO). Kábel VO je vedený od stožiara DB Č. 1 v novom chodníku cez stožiar VO Č. B1 až do stožiara VO Č. B2, kde končí. V mieste situovania stožiara Č. B2 bude zriadený prechod pre chodcov, preto je riešené aj samostatné osvetlenie tohto prechodu, stožiar VO Č. B2 bude situovaný na osi prechodu, tak aby došlo k osvetleniu chodcov na prechode.  

Na osvetlenie je navrhnutý ocel'ový osvetl'ovací stožiar, kužel'ový, výšky 6m, so svietidlom LED .

Počet stožiarov vetvy "B" je 1 ks so svietidlom LED 24W a 1 ks pre osvetlenie prechodu pre chodcov so svietidlom LED 36W.

 

Celková trasovacia dĺžka rozvodov VO vetvy "B" je 76m.

Celková dĺžka rozvodov VO vetvy "B" je 95m.

 

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj.č. OU-BR-OSZP-2017/007681-002 Nat  z 21.11.2017

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podl'a vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podl'a § 97 ods. 1 písm. s) zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podl'a vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 17 0203 - plasty, 170405 - železo a ocel', 1704 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10;

-zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, prostredníctvom oprávnenej osoby;

-odpady stavebného charakteru zaradené podl'a vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 17 03 02 - bitúrnenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 170902 a 17 09 03, v prípade možnosti využiť pri stavbe len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROL TA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

 

 

Ministerstvo obrany SR, ASM, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica vyj.č. ASMdpS-1-1890/2017

- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a §24 ods. e) zákona Č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD Č. 3511984 Zb. v platnom znení,

- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk,

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

 

Okresný úrad Brezno, odbor CDaPK vyj.č. OU- BR-OCDPK-2017/029313 HM z 17.10.2017

 1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby "Chodník pozdlž cesty 1/72 - Valská, Piesok" v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
 2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste 1/72 požadujeme predložiť k danému zámeru stanovisko OR PZ SR, ODI Brezno.
 3. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/72 počas prác na s cestou 1/72 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, om, Brezno.
 4. Stavebník pred realizáciou stavby "Chodník pozdlž cesty 1/72 - Valaská, Piesok" z dôvodu zásahu do telesa cesty 1/72, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon v znení neskorších predpisov vrátane správneho poplatku 120 €.
 5. Vzhl'adom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie cesty 1/72 s navrhovanou stavbou "Chodník pozdĺž cesty I/72 - Valaská, Piesok" podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti územného konania uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií,

t.j. štátnych ciest l. triedy.

Podmienky uvedené pod bodom 1. až 5. požadujeme rešpektovať a s vydaním územného

a stavebného rozhodnutia pre stavbu "Chodník pozdĺž cesty I/72 - Valaská, Piesok ", ako aj zásahu do cesty I/72, je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.

 

SSC IVaSC Banská Bystrica, vyj.č. SSC/9105/2017/6271/30734 zo dňa 11.10.2017

 1. Pri výstavbe chodníka musí byť rešpektované súčasné šírkové usporiadanie cesty 1/72, t.j. musí byť zachovaná existujúca šírka jazdných pruhov, vodiacich čiar a spevnených krajníc.
 2. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k narušeniu stability telesa cesty 1/72.
 3. Navrhovaný chodník pre peších musí byť riešený v súlade s platnými STN a TP.
 4. Nové obrubníky v styku s vozovkou cesty 1/72 musia vyhovovať požiadavkám príslušných STN, budú uložené do betónového lôžka a vyškárované.
 5. Žiadame aby počas stavebných prác bolo obmedzenie dopravy len v nevyhnutnej miere, pričom verejná doprava bude vedená v jazdných pruhoch v oboch smeroch.
 6. Existujúce vodorovné dopravné značenie žiadame po realizácii chodníka obnoviť na celej dlžke dotknutého úseku cesty 1/72.
 7. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacieho systému cesty 1/72, ten musí byť zachovalý a funkčný na celej dlžke výstavby chodníka.
 8. V prípade, že pri prekládkach inžinierskych sieti, resp. pri ich ochrane dôjde k zásahu do telesa cesty 1/72 bude potrebné ich polohu a situovanie v teréne prerokovať so správcom cesty.
 9. Dopravné značenie počas výstavby chodníka podl'a jednotlivých etáp výstavby bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu 1/72 bude osadené na základe rozhodnutia o určení príslušným cestným správnym orgánom.
 10. Pri výstavbe chodníka stavebník urobí také opatrenia aby stavebnou činnost'ou nedochádzalo k znečisťovaniu povrchu vozovky cesty 1/72, k poškodeniu jej vybavenia a zariadenia.
 11. Po ukončení stavebnej činnosti žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC Banská Bystrica Bc. Juraja Vlčeka Č. tel. 0903406270 na zápisnične prevzatie dotknutého úseku cesty 1/72.
 12. Novovybudovaný chodník pre peších ako aj osvetlenie chodníka prevezme do údržby a majetkovej správy Obec Valaská.
 13. Ďalší stupeň PD pre stavebné konanie bude obsahovať aj priečne rezy situovania chodníka v teréne s okótovaním vzdialenosti od cesty 1/72, návrh prekrytia cestnej priekopy, časový harmonogram výstavby a čiastočného obmedzenia verejnej premávky, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia ... a bude správcovi cesty predložený k posúdeniu.
 14. Upozorňujeme Vás, že pri súčasne používanej technológii zimnej údržby ciest, nie je možné zabrániť tomu aby sneh z cesty nebol nahrnutý na chodník. Nakol'ko podl'a § 8 písm. 5 vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov "súčasťami prejazdných úsekov ciest v obciach nie sú pril'ahlé chodníky", údržbu chodníkov bude obec vykonávať na vlastné náklady.

 

ORPZ v Brezne, ODI, vyj.č. ORPZ-BR-ODI1-13-063/2017 zo dňa 12.10.2017

- súhlasí za dodržania ustanovení zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č, 9/2009 Z. z.

- Pred realizáciou stavby je potrebné predložiť projekt celej stavby, projekt trvalého a prenosného dopravného značenia.

-Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

StVPS a.s. B.Bystrica, vyj.č. 2600/2019-/ZC801-217 zo dňa 19.3.2019

V záujmovom územi sa nachádza verejný vodovod v správe StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, ktorý sme Vám informatívne vyznačili do priloženej situácie.

V záujmovom území nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti. V súčasnosti sa realizuje výstavba verejnej kanalizácie v rámci stavby "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie", ktorej investor je Stredoslovenská vodárenská akciová spoločnosť Banská Bystrica (StVS, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica ).

Vzhl'adom na to, požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu stavby "Chodník pozdlž cesty 1/72" na posúdenie aj StVS, a. s. Banská Bystrica.

Požadujeme zosúladenie stavby "Chodník pozdlž cesty 1/72" a .Aqlornerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" .

Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme podzemné vedenia v správe StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica vytýčiť zástupcami našej spoločnosti, spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti a zakresliť do situácie stavebného zámeru.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z. z.:

 • min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 • min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
 • ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní vodovodného

potrubia 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm. Požadujeme rešpektovanie zdialenosti

všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Odporúčame:

 • min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne (STN 756101)
 • min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101
 • Povrch nad existujúcim verejným vodovodom realizovať s rozoberatel'ných materiálov.

V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
 2. b) vysádzať trvalé porasty
 3. c) umiestňovať skládky
 4. d) vykonávať terénne úpravy
 5. e) žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného potrubia.

Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na posúdenie StVPS, a. s. Závod 01 a StVS, a. s. Banská Bystrica.

 

StVS a.s. B.Bystrica, vyj.č. 1514/2019 zo dňa 28.2.2019

V záujmovom území sa nachádza vodárenská infraštruktúra v majetku našej spoločnosti. Zákonom č. 442/2002 Z. z. je určené pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii. V rámci Vami pripravovaných prác a možného styku s existujúcimi vodohospodárskymi sieťami a objektami požadujeme toto pásmo ochrany rešpektovať. Z hl'adiska ochrany existujúcej infraštruktúry a technických podmienok realizácie plánovaných prác je potrebné vyjadrenie prevádzkovatel'a majetku StVS a.s. Banská Bystrica a to Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611728064 z 6.10.2017

 1. Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutejpozemnej komunikácie.
 2. V prípade ak toto vyjadrenie použije iná osoba, stáva sa neplatným
 3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
 5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca: jan.zauska&telekom.sk, 0902719521
 6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, napr: rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421455321630,0902719521

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 1. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4600028112 z 4.10.2017

 1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine v majetku SSE-D,a.s. a v majetku tretích osôb. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení, Vám zasielame vo formáte PDF ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem srn, požadujeme dodržať ustanovenia Zák. 251/2012 , §43 na zabezpečenie ich ochrany. Výkop pre chodník požadujeme realizovať max. do hlbky 40 cm. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť a overiť hÍbku uloženia podzemných vedení.
 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická príprava a RP Brezno, tel. 041/5193808.
 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická príprava a RP.
 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D, a.s. z pracoviska Technická príprava a RP na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

8.Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

 

SPP-D a.s Bratislava, vyj.č. TD/NS/0049/2016Ba z 6.10.2016

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi

prevádzkovate!'a SPP-D (p. Róbert Mozolány, tel.č, +421 48 242 4802) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokia l' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie Spp-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä •• STN 38 64 05, TPP 700 02, TPP 906 01, TPP 70201, TPP 702 02, ",

-stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-stavebník je povinný dodržať pri zriadení základovej časti (betónové lôžko) obrubníkov na spevnených plochách a ich súbehu s PZ - min. vodorovnú vzdialenosť - 0.5 m od vonkajšieho obrysu PZ z dôvodu výkonu údržby na PZ

 

Orange Slovensko a.s, správca: Michlovský s.r.o. Piešťany vyj.č.BA-2900/2017 zo dňa 10.10.2017.

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej Im (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety .nad trasou PTZ
 • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č 033 /77 320 32 • mob. 0907 721 378
 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

ŽP a.s. Podbrezová

Do projektovej dokumentácie zakresliť inžinierske siete v našom majetku, dodržať ich ochranné pásma. Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie požadujeme predložiť na posúdenie.

 

 

3) Vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

 

4) Zachovať šírkové parametre vjazdu  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2122/8 k.ú. Valaská tak, aby bol možný vjazd nákladných vozidiel s dĺžkou nad 12,5m. 

 

5) Zachovať vjazd  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2117/1 a 2117/3 k.ú. Valaská.

 

6) V projektovej dokumentácii pre stavebné konanie doriešiť nasledovné:

-Navrhovanú autobusovú zástavku riešiť v zmysle platných STN a TP 1/2014, v prípade nesúladu s STN je potrebné uviesť to v technickej správe PD pre stavebné konanies patričným odôvodnením.

-Chodník na pozemku 3141 k.ú Valaská riešiť tak, aby bol umožnenný do extistujúceho napojenia vjazd nákladnej dopravy.

-V miestach, kde je chodník navrhnutý  v dotyku s cestou I/72 doriešiť bezpečnostný odstup min. 0,5m od cesty. Doriešiť odvodnenie vozovky cesty I/72.

-Navrhované prekrytie existujúcej priekopy cesty I/72 vyriešiť s dodatočnou kapacitou pre odvod vôd.  Spevnenú úpravu dna priekopy z oboch strán priepustu speviť na dĺžku 5,0m.

-Doriešiť osvetlenie prechodov na ceste I/72 v zmysle platných predpisov.

 

 

V priebehu konania uplatnili účastníci konania nasledovné pripomienky:

-Karol Kirday HATRICK s.r.o., Strojárenská 305, 976 43 Valaská – Piesok: Žiadam zachovať šírkové parametre vjazdu  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2122/8 k.ú. Valaská tak, aby bol možný vjazd nákladných vozidiel s dĺžkou nad 12,5m. Tejto požiadavke bolo vyhovené v plnom rozsahu v bode č.4 výroku tohto rozhodnutia.

- Jozef Hucík, Strojárenská 320/50, 976 43 Valaská – Piesok: Žiadam zachovať vjazd  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2117/1 a 2117/3 k.ú. Valaská. Tejto požiadavke bolo vyhovené v plnom rozsahu v bode č.5 výroku tohto rozhodnutia.

 

Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

ODÔVODNENIE  :

Dňa 22.6.2017 podala Obec Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Chodník pozdĺž cesty č. I/72 Valaská Piesok“  na pozemku C-KN parc.č. 2948/1, 3141, 3142, a pozemku E-KN parc.č. 749  v k.ú. Valaská. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka listom č. 5081/2017 zo dňa 18.9.2017 na doplnenie dokladov k podaniu a konanie prerušil rozhodnutím č. 5081/2017 zo dňa 18.9.2017 v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Dňa 2.8.2018 stavebník podanie doplnil v rozsahu určenom výzvou č. 5081/2017 zo dňa 18.9.2017. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 6.8.2018 oznámil začatie územného konania všetkým  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 5.9.2018. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe  nie sú zahájené. Umiestnenie stavby je navrhované v zastavanom území obce Valaská, v lokalite Piesok, umiestnená na parcele č. C-KN parc.č. 2948/1, 3141, 3142, a pozemku E-KN parc.č. 749  v k.ú. Valaská. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom obce Valaská,  ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej uznesením č. 33/1999 zo dňa 16.3.1999 v znení uznes. č. 364/2006 zo dňa 7.6.2006 a č.100/2012 zo dňa 28.9.2012. Pri ústnom pojednávaní dňa 5.9.2018 vznikla na základe požiadaviek SSC IVSC Banská Bystrica a Železiarí Podbrezová a.s. potreba doplniť proejektovú dokumentáciu stavby a spisový materiál o nasledovné doklady:

 • Doplnenie projektovej dokumentácie stavby so zapracovaním podmienok SSC IVSC Banská Bystrica a Železiarne Podbrezová a.s. uvedených v zápisnici z ústneho prejednania návrhu zo dňa 5.9.2018
 • Doplnenie projektovej dokumentácie stavby so zapracovaním podmienok Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica
 • Súhlasné stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
 • Doplnenie projektovej dokumentácie stavby: zakreslenie celého priebehu trasy navrhovaného verejného osvetlenia do situácie stavby vrátane bodu napojenia a doplnenia do legendy; doplnenie technickej správy k objektu SO-02 Verejné osvetlenie, doplnenie návrhu opatrení na podchytenie oplotenia, jestvujúcich spevnených plôch, resp. terénu v dotyku chodníka s parcelou č. 2195/1 a 2137/14 k.ú. Valaská.

Následne stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie horeuvedených dokladov listom č. 5081/2017 zo dňa 13.9.2018 a konanie prerušil rozhodnutím č. 5081/2017 zo dňa 13.9.2018 v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Stavebník doklady určené výzvou č. 5081/2017 zo dňa 13.9.2018 doplnil dňa 28.3.2019.

Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení a schválený územný plán obce Valaská.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili SSD a.s. Žilina; Slovak Telecom a.s. Bratislava; SPP-Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.Bystrica; Energotel a.s. Žilina; Slovanet a.s. Bratislava; Sitel s.r.o. Košice; Michlovský s.r.o Piešťany za Orange Slovensko a.s.; Železiarne Podbrezová a.s.; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy; OÚ Brezno, odbor SZP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ Brezno, odbor SZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia; KPÚ Banská Bystrica; MO SR ASM detašované pracovisko Stred-Banská bystrica; OÚ Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; SSC IVSC Banská Bystrica; ORPZ v Brezne, ODI; Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.          

          V priebehu konania uplatnili účastníci konania nasledovné pripomienky:

-Karol Kirday HATRICK s.r.o., Strojárenská 305, 976 43 Valaská – Piesok: Žiadam zachovať šírkové parametre vjazdu  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2122/8 k.ú. Valaská tak, aby bol možný vjazd nákladných vozidiel s dĺžkou nad 12,5m. Tejto požiadavke bolo vyhovené v plnom rozsahu v bode č.4 výroku tohto rozhodnutia.

- Jozef Hucík, Strojárenská 320/50, 976 43 Valaská – Piesok: Žiadam zachovať vjazd  z cesty I/72 na pozemok parc.č. 2117/1 a 2117/3 k.ú. Valaská. Tejto požiadavke bolo vyhovené v plnom rozsahu v bode č.5 výroku tohto rozhodnutia.

    

          Obec je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel od platenia správnych poplatkov oslobodená.

 

P O U Č E N I E : Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o  správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad obce Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Valaská, úradnej tabuli obce Podbrezová a úradnej tabuli spoločného obecného úradu so sídlom na mestskom úrade v Brezne,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Valaská, na elektronickej úradnej obce Podbrezová a na elektronickej úradnej tabuli spoločného obecného úradu so sídlom na mestskom úrade v Brezne.

 

 

Mgr. Ladislav Kardhordó

starosta obce

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie