Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - Rodinný dom (novostavba), garáž a prípojky na siete technického vybavenia územia

Zverejnené: 04.02.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

2019/2011-06

 

VEC: OZNÁMENIE o začatí územného konania – verejná vyhláška

Dňa 22.08.2018 podal a dňa 21.01.2019 doplnil Štefan Šimko, bytom Podkoreňová 2219/122, Brezno návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Rodinný dom (novostavba), garáž a prípojky na siete technického vybavenia územia“ RD a garáž na poz. C-KN parc.č. 4490/9, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. parc.č. C-KN 4490/2, 4363  v k.ú. Brezno.

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

20.02.2019 t.j. streda o 10.00 hod.

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1,

kancelária stavebného úradu, č. dverí 7.

 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom  úrade v úradných dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom  pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí  jeho  zástupca  predložiť  písomnú  plnú  moc. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel, PhD.

     primátor mesta

                                                                         v zastúpení Mgr. Zuzanou Ďurišovou,

prednostkou  MsÚ Brezno 

 

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

Vyvesené dňa .............................................       Zvesené dňa .............................................

 

 

 

           Pečiatka a podpis organizácie,
           ktorá potvrdzuje vyvesenie
            a zvesenie