Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Vedúceho odboru riadenia projektov

Zverejnené: 11.01.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje

 

v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho odboru riadenia projektov

 

 

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • prax min. 5 rokov
 • anglický jazyk – slovom aj písmom na úrovni B2 – stredne pokročilý
 • skúsenosti s prípravou projektov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie vedúceho odboru riadenia projektov
 • čestné vyhlásenie, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 • štruktúrovaný životopis

 

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1100 Eur

 

Predpokladaný nástup: 01. februára 2019

 

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 23. januára 2019 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno s označením „výberové konanie vedúci odboru RIADENIA PROJEKTOV- Neotvárať“.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

 

Bližšie informácie poskytne:

Ing. Monika Auxtová, personalista 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 02. januára 2019

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                         primátor mesta