Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Chodníkové prepojenia na ulici MPČĽ Brezno

Zverejnené: 29.10.2018

OBEC   VALASKÁ

Špeciálny stavebný úrad
Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č.: 4802/2018                                                                               V Brezne dňa: 11.10.2018

Ev.č.: 15/2018, DzG

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

 

      Mesto Brezno so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, Brezno v zastúpení prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom podalo dňa 16.08.2018 žiadosť o vydanie  stavebného povolenia na stavbu „Chodníkové prepojenia na ulici MPČĽ Brezno“ na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba v k.ú. Brezno. Pre umiestnenie stavby bolo stavebným úradom obce Valaská vydané územné rozhodnutie č. 3797/2018, ev.č. 08/2018 dňa 14.08.2018.

       Obec Valaská ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre  miestne a  účelové komunikácie  v zmysle  § 120 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb.  o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov (ďalej len stavebný zákon)  a podľa §  3a) ods. 4 zákona  č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách  (cestný zákon)  v znení  neskorších noviel,  preskúmal žiadosť stavebníka  v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a  so známymi účastníkmi  konania  a po  preskúmaní podľa  § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba

„Chodníkové prepojenia na ulici MPČĽ Brezno“

 

na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba v k.ú. Brezno sa podľa § 16 cestného zákona a  § 66 stavebného zákona v znení neskorších  noviel a §  10  vyhlášky  MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e

 

Popis stavby:

Vybúranie asfaltových chodníkov  s plochou cca 295 m2.

SO - 01 Spevnené plochy

Navrhované chodníkové prepojenia sú navrhnuté v celkovej dľžke 553 m a sú rozdelené do troch úsekov.

Úsek č.1 v dľžke 404 m:

Začiatok úseku je napojený na existujúci chodník vedúci od hlavného vchodu do budovy školy a končí v napojení na chodník pri autobusovej zastávke na otočke autobusov. Šírka chodníka je navrhnutá 2,0 m. Základný priečny jednostranný sklon je 2,0%. Teleso chodníka s dláždeným krytom je navrhnuté z časti v zelenom páse a z časti na mieste existujúceho vybúraného chodníka. Chodník priamo lemuje existujúcu miestnu komunikáciu, od ktorej je oddelený cestným obrubníkom a na časti je osadený do zelenej plochy, od ktorej je oddelený záhonovým obrubníkom. Existujúci cestný obrubník bude vybúraný a nahradený položením nového cestného obrubníka 1000x260x150 s vyspravením živičného krytu v páse šírky 0,25 m. V mieste priechodu pre chodcov bude cestný obrubník znížený na úroveň nivelety existujúcej komunikácie. Betónový záhonový obrubník 1000x200x50 bude uložený v betónovom lôžku hr. 100 mm. V trase chodníka je navrhnutých 5 ks priechodov pre chodcov, ktoré budú osvetlené navrhovaným osvetlením (SO - 02 Verejné osvetlenie).

 

 

 

                                                                         -2-

 

Úsek č.2 v dľžke .69 m:                                             

Začiatok úseku je napojený na úsek č.1 za priechodom pre chodcov č.3 a končí v napojení na existujúci chodník vychádzajúci z parkoviska. Šírka chodníka je v celej dľžke navrhnutá 2,0 m. Základný priečny jednostranný sklon je 2,0%. Teleso chodníka je osadené do zelenej plochy, od ktorej je oddelený záhonovým obrubníkom. Betónový záhonový obrubník 1000x200x50 bude uložený v betónovom lôžku hr. 100 mm.

Úsek č.3 v dľžke 80 m:

Chodník prepojuje existujúce chodníky vnútroblokov bytových domov na ulici MPČĽ. Šírka chodníka je v celej dľžke navrhnutá 2,0 m. Základný priečny jednostranný sklon je 2,0%. Teleso chodníka je osadené do zelenej plochy, od ktorej je oddelený záhonovým obrubníkom. Betónový záhonový obrubník 1000x200x50 bude uložený v betónovom lôžku hr. 100 mm.                                  

SO - 02 Verejné osvetlenie

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh verejného osvetlenia miestnych komunikácií - špeciálne osvetlenie priechodov pre chodcov na ulici MPČĽ v Brezne. Miestna komunikácia je zaradená do II triedy kategórie B. Ide o návrh a pripojenie osvetlenia 5 priechodov k existujúcim stožiarom VO v rozsahu stanovenom v súčasnej dobe platnými predpismi. Ide o návrh typu a trasy káblov, ochranného pospájania, typu stožiarov, spôsob ukotvenia stožiarov, typu výložníkov, typu a charakteristík svietidiel a vypracovanie svetelno-technického výpočtu. V projekte je navrhnutých 10 LED svietidiel o výkone 35W a 25W. Pre svietidlá sú navrhnuté ocel'ové votknuté stľpy s výložníkmi. Na osvetlenie prechodu č.4 bude použitý jeden atypický výložník osadený na presunutý stľp verejného osvetlenia o dľžke 2,0 m. Napájacím bodom pre osvetl'ovacie stožiare bude najbližší existujúci stožiar VO, ovládanie a meranie spotreby bude v existujúcich rozvádzačoch verejného osvetlenia RVO, t. j. ovládanie súmrakovým snímačom. Existujúci stľp verejného osvetlenia umiestnený medzi priechodmi č. 4 a 5 bude demontovaný a premiestnený do zelenej plochy bližšie k priechodu č. 4.

 

1) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej  stavebným úradom v stavebnom konaní,

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú  byť  vykonané  bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2) Pri  uskutočňovaní  stavby je  potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických zariadení, dbať  na  ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

4) Stavba bude ukončená do 31.08.2019.

 

5) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania nahlásiť na stavebný úrad údaje zhotoviteľa s oprávnením.

 

6) Zodpovedný projektant stavby: Ing Martin Uličný, reg. č. 5049*I2

 

7)  Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

8) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

                                                                         -3-

 

9) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

10) Dodržať podmienky územného rozhodnutia obce Valaská č. 3797/2018, ev. č. 08/2018 dňa 14.08.2018 o umiestnení stavby bez zmeny.

 

11) Stavebník je v súlade s § 75 stavebného zákona povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou a zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou.

 

12) Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle  § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na stavbe.

 

13) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu priložiť geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby.

 

    V  konaní  neboli   uplatnené  žiadne  námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

                                                                        

Odôvodnenie:

 

        Špeciálny stavebný úrad obce  Valaská zaevidoval dňa 27.08.2018 žiadosť mesta Brezno o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chodníkové prepojenia na ulici MPČĽ Brezno“ na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba v k.ú. Brezno. K pozemkom zasiahnutým stavbou preukázal stavebník vlastnícke alebo iné práva v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona (výpisy z listov vlastníctva č. 2351 a 2329, kúpna zmluva č. 676/2018 z 05.09.2018).  Na základe žiadosti špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 13.09.2018 oznámil všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pretože sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej veci, upustil od miestneho šetrenia a ústneho prejednania. Špeciálny stavebný  úrad v  uskutočnenom stavebnom  konaní preskúmal predloženú  žiadosť o  stavebné povolenie  z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili nasledovné orgány   spolupôsobiace v konaní a vlastníci inžinierskych sietí v území:

Mesto Brezno ŽPaSP doprava, Technické služby Brezno, Okresný úrad Brezno PLO, OR PZ ODI Brezno, OÚ Brezno SŽP – úsek OPaK a  úsek OH,   OR hasičského a záchranného zboru Brezno, Regionálny úrad verejného zdravotníctva B.Bystrica, TI a.s. Bratislava, SSD a.s. Žilina, StVPS a.s. B.Bystrica, SPP – D a.s. Bratislava, ST a.s. Bratislava,  Orange Slovensko a.s. Bratislava, upc broadband Slovakia s.r.o. Bratislava  Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zahrnuté  do územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej  priložené, vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

      V priebehu konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

      Uskutočnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu  určeným  stavebným  zákonom  v plnom znení.

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by   bránili povoleniu stavby.

     Stavebné  povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo  dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.                                                            

                                                                         -4-

 

     Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ   stavebné  povolenie     nenadobudne  právoplatnosť (§  52  zákona  číslo 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – správny poriadok).

     Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení  neskorších noviel – mesto je od platenia správnych poplatkov oslobodené.

 

P O U Č E N I E: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na  Špeciálnom stavebnom úrade – obci Valaská so sídlom na Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská. Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Juraj Uhrin

                                                                                        starosta obce

 

 

 

                                                                                 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 69 odst.2 stavebného  zákona a § 26 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň je dňom doručenia.  Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

 

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

 

 

 

 

                                                  Pečiatka a podpis organizácie

                                               potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

 

Na vedomie:

Mesto Brezno – primátor mesta, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Mesto Brezno, odbor ŽPaSP, úsek dopravy, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

TS Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno

SSD a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

SPP-D,a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica

Projektant – Ing. Martin Uličný, Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš

František Nikel, Cesta osloboditeľov 113/68, 976 46 Valaská

Ing. Zbyněk Surový, Malinovského 24, 977 01 Brezno