Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG

Zverejnené: 06.09.2018

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-10051/2018 -05

 

Stavebné povolenie

 

       Dňa 15.6.2018 podali STK Brezno s.r.o.,  Cesta osloboditeľov 2826/10B, 977 01 Brezno žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG“  na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 v k.ú. Brezno.

Stavebník má na základe listu vlastníctva č.12180 vlastnícky vzťah k  pozemku parc.č. 3965/1 k.ú. Brezno. 

         Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  ďalej len stavebný zákon),  preskúmal žiadosť stavebníka  v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a  so známymi účastníkmi  konania  a po  preskúmaní podľa  § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

 

Stavba

“Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG“

 

na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 k.ú. Brezno pozostávajúca zo zrealizovania stojanu čerpacej stanice LPG  sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje.

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

 • Popis stavby:

Čerpacia stanica bude slúžiť pre príjem, skladovanie a výdaj skvapalnených uhľovodíkových plynov propánu a butánu, medzinárodné zaužívané označenie LPG (Liquified Petroleum Gas) prevažne pre osobné automobily. ČS LPG sa bude nachádzať v existujúcom motoristickom areáli Mazorník, ktorého súčasťou je čerpacia stanica pohonných látok a stredisko STK. Areál sa nachádza po pravej strane št.cesty II/529, Cesta osloboditeľov, v smere Brezno-Hriňová. Navrhovaný areál ČS LPG bude umiestnený na parcele.č. 3965/1 k.ú. Brezno. Obsluhu technologického zariadenia budú zabezpečovať pracovníci z prevádzky existujúcej ČS PL, sociálne a hygienické priestory budú mať v existujúcom kiosku. Na čerpacej stanici bude vydávať LPG z jedného výdajného zariadenia na jednom výdajnom mieste.

Dopravné napojenie areálu zo št. cesty je existujúce. Príjazd k výdajnému stojanu LPG . ako aj výjazd z priestoru výdaja, je po existujúcej areálovej komunikácii. Rozšíri sa len spevnená plocha

v priestore tankovacieho stánia vozidla pred stojanom, o výmere cca 48m2. Radenie vozidiel bude vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením. Vo vzdialenosti 5m od priestoru tankovania bude umiestnená STOP čiara so zákazom vjazdu pre prichádzajúce vozidlá v prípade, že pri výdajnom stojane už tankuje vozidlo. Na komunikácii bude vyznačené aj miesto pre stáčaciu autocisternu.

Podzemný zásobník LPG o rozmeroch: dĺžka 7,79m, priemer zásobníka 1,25m bude umiestnený na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 k.ú. Brezno vo  vzdialenosti 5,935m od juhozápadne hracice s pozemkom C-KN parc.č. 3965/4 k.ú. Brezno. Zásobník s čerpacím zariadením bude umiestnený v zelenej ploche do výkopovej jamy a uložený na základovú žel.bet.dosku buď na podstavce nádrže alebo do lôžka zo suchej betónovej zmesi. Pri betonáži dosky sa osadia kotevné prvky pre ukotvenie opásania. Dno výkopovej jamy sa spevní zhutneným štrkopieskovým lôžkom. Po zmontovaní technológie sa zásobník obsype pieskom. Pred obsypom je zásobník potrebné ochrániť geotextíliou. Zvyšný priestor sa dosype zhutnenou zeminou.

Rozšírená spevnená plocha v šírke 2,5m bude naväzovať na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 k.ú. Brezno pri jej juhozápodnom okraji.

Výdajný stojan LPG bude umiestnený juhozápadne od rozšírenej spevnej plochy v murovanom prístrešku o rozmeroch 1,6 x 2,6m, ktorý bude zo strany spevnenej plochy otvorený, prístrešok bude prevedený ako murovaný z DT šírky 200mm, uložený na základových pásoch z prostého betónu, prestrešný plochou strechou výšky 2,34m., dažďové vody zo strechy prístrešku sú vyvedené na terén na pozemku stavebníka. Spevnená plocha okolo výdajného zariadenia ako aj chodník od výdajného zariadenia ku vstupnému poklopu podzemného zásobníka budú vyhotovené z betónovej zámkovej dlažby, uloženej do piesku s podkladovou betónovou vrstvou na lôžku zo zhutneného štrkopiesku. Plocha okolo stojana - výdajný ostrovček musí byť vyvýšený nad okolitou plochou vozovky min. o 120mm.

Čerpacia stanica LPG ako funkčný celok v zmysle vyhl. MPSV AR č. 508/2009 Z.z. patrí medzi vyhradené technické zariadenia plynové, zaradené do skupiny A, písmeno c. Maximálny prevádzkový tlak 1,56 MPa.

Zmontovaný celok pozostáva:

-z jedného podzemného zásobníka o objeme 9,m3 ktorý je určený na skladovanie skvapalneného LPG s čerpadlom

-z rozvodného potrubia s poistnými armatúrami

-z výdajného stojana LPG

-z prevádzkového rozvodu silnoprúdu

Obsluhu ČS LPG budú zabezpečovať pracovníci zo smeny na čerpacej stanici pohonných látok, sociálne zázemie budú mať v existujúcom objekte kiosku ČS. Stáčacím miestom pre auto cisternu bude slúžiť vyznačená plocha na spevnenej ploche čerpacej stanice, pred zásobníkom vo vzdialenosti 5m od účinného dosahu výdaj nej hadice stojanu LPG.

 

Elektrická energia:

Navrhovaná technológia výdaja LPG bude pre účely zásobovania elektrickou energiou

napojená podzemným káblom z nového technologického rozvádzača, ktorý sa napojí káblom

CYKY-J 4x10 z jestvujúceho hlavného rozvádzača.

 

Vonkajšia ochrana pred bleskom pozostáva zo zbernej, zvodovej a uzemňovacej sústavy:

Z výpočtu rizika podľa STN EN 62305-2 vyplýva, že objekt čerpacej stanice vzhľadom na priestory s nebezpečenstvom výbuchu musí byť zaradený do prvej kategórie ochrany LPS l (LPS = systém ochrany pred bleskom), objekt musí byť vybavený manuálnou ochranou proti požiaru a koordinovanou ochranou prepäťovými ochranami. Od kategórie LPS závisí vyhotovenie zbernej, zemniacej a zvodovej sústavy.

Bleskozvod sa navrhuje iba pre normálnu prevádzku - mimo stáčania a výdaja PHo. Musia sa prijať opatrenia, aby stáčanie a výdaj LPG počas búrky bolo zakázané.

V rámci uzemnenia sa rieši pripojenie novonavrhnutých zariadení k spoločnej uzemňovacej sieti, ku ktorej sa pripojí dóm nádrže, výdajný stojan a uzemňovacia svorka autocisterny. Ako zemniče sa navrhujú vodiče FeZn 30x4mm. Zemný odpor uzemňovacej sústavy nesmie presiahnuť hodnotu 2 ohmy.

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom     konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez     predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a      technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 31.12.2018.

 

6) Stavba bude  uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa, 15 dní po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Ing. Vladimír Fejlek, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 06092642*A*1.

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných

výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

10) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

11) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

OÚ BREZNO, OSŽP, úsek ŠSOO (vyj:OU-BR-OSZP-2018/004543-002 zo dňa 1.6.2018)

 1. Pred ukončením stavby požiadať tunajší úrad o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby časti stredného zdroja znečisťovania - čerpacej stanice LPG podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
 2. K žiadosti podľa bodu 1. predložiť:
 3. a) návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
 4. b) prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia.
 5. So žiadosťou o užívanie stavby je potrebné predložiť samostatnú žiadosť o schválenie spôsobu postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre určenie výšky ročného poplatku za znečist\'ovanie ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
 6. Akékoľvek zmeny oproti predloženým dokumentom s dopadom na ovzdušie musia byť prerokované a schválené tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

 

OÚ BREZNO, OSŽP, úsek ŠVS (vyj:OU-BR-OSZP-2018/004595-002 zo dňa 21.5.2018)

-Pri realizácii podľa PS dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie s prípojkami podľa STN 75 5401, STN 73 6701 a ON 75 5411.

 

EIC s.r.o. Košice, Inšpekčný orgán typu A, odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického č. S/2018/01016/EIC IO/EZ zo dňa 11.5.2018

-Zariadenie vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou v zmysle §12  Vyhl. č 508/2009 Z.z

 

EIC s.r.o. Košice, Inšpekčný orgán typu A, odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia tlakového č. S/2018/01016/EIC IO/TZ zo dňa 10.5.2018

-Zariadenie vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou v zmysle §12  Vyhl. č 508/2009 Z.z

 

EIC s.r.o. Košice, Inšpekčný orgán typu A, odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia plynového č. S/2018/01016/EIC IO/PZ zo dňa 10.5.2018

-Zariadenie (VTL plynovod) vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou v zmysle §12  Vyhl. č 508/2009 Z.z

 

EIC s.r.o. Košice, Inšpekčný orgán typu A, odborné stanovisko k dokumentácii s technickým zariadením č. S/2018/01016/EIC IO/SA zo dňa 14.5.2018

-v zmysle § 66 stavebného zákona poredložiť oprávnenej právnickej osobe podrobnejšiu dokumentáciu na opätovné posúdenie, v zmysle bodu 4.1. (realizačný projekt, časti projektu)

 

4.1 Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia \"PS 01 technológia ČS LPG - Tlaková nádoba zásobníka plynu a zariadenie prekročeniu najvyššieho dovoleného tlaku, časť: Technologická ELI a MaR ČS PHM\" je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle § 5

vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. v platnom znení. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii Vám na základe objednávky môže zabezpečiť EIC s.r.o.

4.2 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení \"PS 01 technológia ČS LPG - Tlaková nádoba zásobníka plynu a zariadenie prekročeniu najvyššieho dovoleného tlaku, časť: Technologická ELI a MaR ČS PHM\" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. v platnom znení. Úradnú skúšku Vám na základe objednávky môže zabezpečiť EIC s.r.o.

4.3 Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

4.4 Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č.PP/IO/SA/02/15

4.5 Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie),

 

SPP-D a.s. Bratislava, vyj.č. TD/NS/0297/2017/Ba  z 9.5.2018

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými ariadeniami v správe SPP-D,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,

-prístup k akýmkol\'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokia l\' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti vochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl\'a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podl\'a § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

 

StVPS a.s. Banská Bystrica, vyj.č. 5672/2018-ZC1391-464 zo dňa 10.7.2018

Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany (STN 756101).

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Brezno Sekurisova Č. 4 ( doplnenie zmluvného vzťahu na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie).

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

Doplnenú obchodnú zmluvu o odvádza ní odpadových vôd zo spevnených plôch 048 m2.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611813657 z 15.5.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan .zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

 1. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 

ORPZ v Brezne, ODI, vyj.č. ORPZ-BR-ODI1-2-057/2018 zo dňa 3.7.2018

Okresný dopravný inšpektorát v zmysle plnení úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vydáva záväzné stanovisko v ktorom dáva súhlas s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie za dodržania podmienok ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné predložiť projekt prenosného a trvalého dopravného značenia.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

14)  Pred   uvedením   stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o vydanie        kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené  žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 15.6.2018 podali STK Brezno s.r.o.,  Cesta osloboditeľov 2826/10B, 977 01 Brezno žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG“  na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 v k.ú. Brezno. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka listom č. MsÚ-2018/10051-02 zo dňa 21.6.2018 na doplnenie dokladov k podaniu a konanie prerušil rozhodnutím č. MsÚ-2018/10051-03 zo dňa 21.6.2018v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Dňa 31.7.2018 stavebník podanie doplnil v rozsahu určenom výzvou č. MsÚ-2018/10051-02 zo dňa 21.6.2018. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 31.7.2018 oznámil všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej veci upustil od miestneho šetrenia a ústneho prejednania a pre uplatnenie námietok určil primeranú lehotu. V priebehu konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný  úrad v  uskutočnenom stavebnom  konaní preskúmal predloženú  žiadosť o  stavebné povolenie  z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

 

K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

OÚ Brezno, odbor SŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, OÚ Brezno, odbor SŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, OÚ Brezno, odbor SŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, OÚ Brezno, odbor SŽP, úsek štátnej vodnej správy, OÚ Brezno, odbor krízového riadenia, Mesto Brezno-Architekt mesta, MO SR ASM detašované pracovisko stred Banská Bystrica,  ORHaZZ v Brezne, SPP-Distribúcia a.s. Bratislava, SD a.s. Žilina, StVPS a.s Banská Bystrica, Slovak Telekom a.s. Bratislava a E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Prešov.

 

     Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej  priložené, vyjadrenie dotknutých orgánov a poznatky územia stavebnému úradu známe.

Uskutočnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu  určeným  stavebným  zákonom  v plnom znení.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

     Stavebné  povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo  dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

 

     Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ   stavebné  povolenie     nenadobudne  právoplatnosť (§  52  zákona  číslo 71/1967  Zb. v  znení noviel).

 

     Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení  neskorších noviel vo výške 100,- € priamou platbou do pokladnice mestského úradu.

 

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov proti  tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia na Meste Brezne – stavebnom úrade so sídlom na  Nám. gen. M. R. Štefánika  č.1 v Brezne.

 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli na elektronickej úradnej mesta Brezno.

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

primátor mesta

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

na základe poverenia

 

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

Súbory na stiahnutie

situacia_cs_lpg PDF - dokument 1.36 MB