Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 12.06.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v  ú. Brezno, novovytvorená parcela C-KN č. 5448/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m²,

 

           oddelená geometrickým plánom č. 00634808-191/2018, vyhotoveným Siman a Jorčík, spol.

           s r.o, od pozemkov parc. E-KN č. 15533 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2  a

           parc. E-KN č. 15540/1- ostatné plochy o výmere 821 m2,  evidované  v katastri nehnuteľností

           na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny,  na LV č.  5804 v prospech mesta   Brezno

v podiele 1/1,

 

v celosti do výlučného vlastníctva  Anny Telkovej,  trvale bytom Baštová 2017/11,  977 01 Brezno.

 

 

V Brezne, 11.06.2018