Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Jarabá

Zverejnené: 15.05.2018

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, oznamuje výsledok

 

verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Jarabá a to :

 

pozemky,  parc. reg.  E-KN č.:    8470 - trvalé trávne porasty  o výmere  424 m2

                                                      8471 - trvalé trávne porasty o výmere  2846 m2

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 279,  k. ú. Jarabá,  pre Mesto Brezno v celosti. 

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 09.04.2018, lehota na podávanie súťažných návrhov  skončila dňa 09.05.2018 o 14.00 hodine.

 

Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa 14.05.2018 od 14.45 hod.

 

Obchodná verejná súťaž  bola ukončená bez výberu súťažného návrhu z dôvodu, že do súťaže  nebol predložený žiadny súťažný návrh.

 

V Brezne   15.05.2018

 

                                                                                                       JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                             primátor mesta, v. r.