Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o prerušení konania - Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra

Zverejnené: 16.04.2018

MsÚ-2018/3265-12

Mesto  Brezno  ako  príslušný stavebný  úrad v  zmysle § 117 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) v náväznosti na § 35 ods.3 stavebného zákona a podľa ust. § 29  ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov

 

p r e r u š u j e

konanie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“  na pozemku C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno, žiadateľa ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 31.1.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“  na pozemku C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno. Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), dňa 1.3.2018 oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 27.3.2018. Vzhľadom k novým skutočnostiam zisteným na ústnom pojednávaní bolo žiadateľovi uložené obstarať doplnkové vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina k bodu a podmienkam pripojenia. Okresný úrad Brezno, OSŽP úsek ŠVS požiadal dňa 29.3.2018 listom č. OU-BR-OSZP-2018/002422-004 o predĺženie lehoty na vyjadrenie k predmetu územného rozhodnutia. Stavebný úrad tejto žiadosti vyhovel a listom č. MsÚ-2018/3265-10 predĺžil lehotu na vyjadrenie do 16.4.2018.            

Stavebný  úrad vyzval  žiadateľa v  zmysle §   35 ods. 3 stavebného zákona, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatok podania, inak konanie zastaví.

 

Poučenie:

Proti  rozhodnutiu  o  prerušení  konania sa podľa   § 29  ods.3 zákona   č.71/67 Zb.- o správnom  konaní v znení neskorších noviel nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.