Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 13.03.2018

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

 

1/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

  • parcela C-KN č. 7907 - ostatné plochy  o výmere 1490 m2, LV 2351, k. ú. Brezno

 

Nájomca:  TOPTOUR SLOVAKIA,  Nám.  Gen. M.R. Štefánika 25, 977 01 Brezno, IČO: 43 884 083

 

 

2/  previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

a to :

 

  • pozemky  v  ú. Brezno, novovytvorené parc. C-KN č.:

 

2652/134 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  77  m2  

2652/103 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  32  m2

2652/119 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  29  m2

2652/98   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  45  m2

2652/106 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2

2652/14   - zastavané plochy a nádvoria o výmere   57 m2

2652/79   - zastavané plochy a nádvoria o výmere   98 m2

2652/92   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  186 m2

2652/93   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  103 m2

2652/95   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  396 m2

2652/81   - zastavané plochy a nádvoria o výmere    16 m2

2652/82   - zastavané plochy a nádvoria o výmere    22 m2

2652/83   - zastavané plochy a nádvoria o výmere    14 m2

2652/88   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  137 m2

2652/89   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  263 m2

2652/64   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  986 m2

2652/69   - zastavané plochy a nádvoria o výmere  110 m2

3013/11   - zastavané plochy a nádvoria o výmere   42 m2

3013/9    - zastavané plochy a nádvoria o výmere  170 m2

3013/2    - zastavané plochy a nádvoria o výmere    15 m2

     všetky v podiele 1/1.

2652/133  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  50 mv podiele 1/8

3013/7  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  15 mv podieloch 1/28,1/2, 3/42,2/14,

 

všetky parcely vytvorené geometrickým plánom  č. 36648906-129/2008, vyhotoveným ALL GEO, geodetická kancelária, Zvolen, overeným 28.06.2012.

 

Kupujúci:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Banská Bystrica, IČO: 36  056 006

 

  • pozemky v  ú. JarabáLV 279,  parc. E-KN č.:

 

8470 - trvalé trávne porasty o výmere 424 m

8471 - trvalé trávne porasty o výmere 2846 m

 

        Kupujúci:  RO&JU, s.r.o. Vinohradnícka 275/17A, 955 01 Topoľčany, IČO 44 478 127

 

 

V Brezne, 13.03.2018