Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra

Zverejnené: 05.03.2018

 Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

V E R EJ N Á    V Y H L Á Š K A

 

MsÚ-2018/3265-03 

 

VEC
O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Dňa 31.1.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“  na pozemku C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno.

    Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

                                                                                                                

27.3.2018 (utorok) o 10:00 hod.

so  zrazom  na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, č. dverí 13.

 

Popis predmetu územného konania:

Vlastné riešené územie DÚR Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra je kompaktibilné s vymedzením územia v predchádzajúcej UŠ Brezno - kasárne a je vymedzené:

  • z východu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu z nadväzujúcimi plochami ZM a BM definovanými v ÚPN-M v platnom znení s pripojením riešeného územia na Sekurisovu ul.
  • zo severu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu s nadväzujúcou nezastavanou krajinou reprezentovanou plochami PP prevažne vo forme TTP,
  • zo západu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu s ul. Banisko a nadväzujúcimi plochami ZM definovanými v ÚPN-M v platnom znení reprezentovanými plochami občianskej vybavenosti (obchodné centrum a nemocnica) a v juhozápadnom cípe verejnej zelene,
  • z juhu umiestneným obchodným centrom umiestneným súbežne s ul. Československej armády (cestou 1/66).

 

Vlastné riešené územie v DÚR prevažne zahŕňa pozemky vo vlastníctve obstarávatel'a investora. Riešené územie tvorí ucelené územie.

 

Členenie stavby na SO (objektová sústava):

SO-01: Komunikácie

SO-02: Vodovod

SO-03:  Splašková kanalizácia

SO-04: Dažďová kanalizácia, ORL a retenčné objekty

SO-05: Povrchové odvodnenie

SO-06: Plynovod

SO-07: Rozvod tepla a teplej vody

SO-08: Trafostanice

SO-09: Káblové VN pripojenia trafostaníc

SO-10: NN rozvody

SO-11: Verejné osvetlenie

SO-12: Verejná zeleň

 

 Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných  dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k  žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí   predložiť jeho  zástupca písomnú plnú  moc.

V súlade s §42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

Súbory na stiahnutie

kasarne-brezno_situacia PDF - dokument 2.36 MB