Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Vagnár

Zverejnené: 14.02.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, oznamuje výsledok

 

 

verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár, a to : 

pozemky, novovytvorené parc. reg.  C-KN:

  • č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  795  m2                                                         
  • č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                       
  • č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                          
  • č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  799  m2                                                                                    
  • č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2                                                                                                      
  • č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere   702 m2                                                               

 

všetky oddelené geometrickým plánom č. 00634808- 308/2017, vyhotoveným  Siman a Jorčík spol. s.r.o., Židlovo 3, Brezno,  od parc. reg. E-KN č. 15912 - trvalé trávne porasty o výmere 1144839 m2, k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 03.01.2018, lehota na podávanie  súťažných návrhov  skončila dňa 05.02.2018 o 14.00 hodine.

Vyhodnotenie súťažných návrhov  bolo vykonané dňa 12.02.2018.

 

Obchodná verejná súťaž  bola ukončená bez výberu súťažného návrhu z dôvodu, že do súťaže  nebol predložený žiadny súťažný návrh.

 

V Brezne   14.02.2018

 

                                                                                                       JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                             primátor mesta, v. r.