Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova

Zverejnené: 30.11.2017

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 86/2017

 MsÚ-2017/4961-03

 

Stavebné povolenie

 

 

       Dňa 15.5.2017 podali SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  žiadosť o  stavebné povolenie stavby “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova, UO 02555 – líniová stavba v k.ú.Brezno“.

K dotknutým miestnym komunikáciám, chodníkom a verejným priestranstvám má vlastnícky vzťah Mesto Brezno, Nám. M. R. Štefánika č.1, Brezno. 

         Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  ďalej len stavebný zákon),  preskúmal žiadosť stavebníka  v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a  so známymi účastníkmi  konania  a po  preskúmaní podľa  § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

 

Stavba

“ Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova, UO 02555“

 

líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Brezno pozostávajúca z obnovy existujúcich oceľových STL plynovodov a prípojok plynu na ulici Krčulova v Brezne sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

1) Popis stavby:

Obnova existujúcich oceľových STL plynovodov a prípojok plynu v meste Brezno na ulici Krčulova č. parcely C-KN č.1203 k.ú Brezno, stavba zasahuje aj parcely C-KN č.1113/1 a 1156/2 k.ú Brezno,  C-KN č.1202 k.ú Brezno (ulica Fučíkova) a C-KN č.1225/1 k.ú Brezno. Dôvodom obnovy je nevyhovujúci stav jestvujúcich oceľových plynovodov a prípojok, ktoré budú obnovené  pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom s ponechaním odpojeného existujúceho potrubia plynovodov (vetva A a B), bezvýkopovou metódou vťahovaním do jestv. oceľového potrubia (vetva C a D) a výmenou prípojok plynu v zemi, resp. bezvýkopovou metódou vťahovaním do jestv. oceľového potrubia, alebo podvrtmi. Trasy navrhovaných plynovodov z PE100RC budú v maximálnej možnej miere vedené v súbehu s existujúcim plynovodom, v miestnej asfaltovej komunikácii, chodníkoch a v rastlom teréne. Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je 417,5m, z toho D225-184,2m , D160-233,3m. V zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. príloha č.I., IV. Časť je navrhovaný STL plynovod vyhradeným technickým plynovým zariadením skupiny B-ods. g. Súčasťou obnovy je aj výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené až po hranice verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ (zostava HUP a RTP a plynomer). Celková dĺžka navrhovaných prípojok v počte 3ks je 30,7m.

 

SO 01 - STL PLYNOVODY

Vetva “A“, Vetva “B“, STL D225, obnova výkopom a mikrotunelovaním, 149,4m + 35m = 184,4m:

Začiatok rekonštrukcie STL plynovodov je v uzlovom bode UB1 v blízkosti križovatky Krčulovej ul. s ul. Čs. armády, kde sa navrhovaný plynovod D225 napojí na existujúce oceľové plynovody DN300 a DN200 – PREPOJ A ODPOJ č.1. V bode napojenia bude inštalovaný nový uzáver-posúvač DN200/D225. Križovanie asfaltového chodníka v UB1 je navrhnuté prekopaním. Trasa plynovodu je ďalej vedená výkopovým spôsobom v zelenej ploche v súbehu s pôvodnou trasou plynovodu až k miestnej asf. komunikácii, kde bude križovanie miestnej komunikácie riešené bezvýkopovou metódou (horizontálne vŕtanie). Po prekrižovaní komunikácie trasa plynovodu D225 pokračuje v zelenej ploche až k miestnej asf. komunikácii, kde bude križovanie komunikácie opäť riešené bezvýkopovou metódou. Trasa plynovodu je ďalej vedená výkopovým spôsobom v zelenej ploche a v asf. chodníku, kde v uzlovom bode UB2 bude z hlavnej trasy plynovodu D225 zhotovená odbočka D160 s prepojením na existujúci oceľový plynovod DN150 – PREPOJ A ODPOJ č.2. Ďalej je plynovod vedený v asf. chodníku súbežne s trasou existujúceho plynovodu a končí križovaním miestnej komunikácie podvrtom v uzlovom bode UB3. Križovania komunikácií riešené bezvýkopovou metódou realizovať s osadením plynovodu D225 v chráničke D315. Existujúci STL plynovod DN200 medzi UB1, UB2 a UB3 bude odpojený, zaslepený a ostane nefunkčný v zemi.

Vetva “C“, Vetva “D“, STL D160, obnova vťahovaním, 110,6m + 122,7m = 233,3m:

Realizácia obnovy STL plynovodov na ul. Krčulová v oblasti uzlových bodov UB3, UB4 a UB5 je riešená metódou vťahovania potrubia PE D160 do existujúceho oceľového potrubia DN200. V uzlovom bode UB3 bude po prekrižovaní miestnej asf. komunikácie a po zredukovaní plynovodu D225 na dimenziu D160 zrealizované prepojenie na existujúci oceľový plynovod DN150 – PREPOJ č.3. V UB3 bude inštalovaný aj nový uzáver-posúvač DN150/D160. Pri rekonštrukcii plynovodov vťahovaním budú z hlavnej trasy plynovodu D160 zhotovené odbočky D90 a D110 s prepojením na existujúce oceľové plynovody DN80 a DN100 v KM 0,235, KM 0,295, KM 0,346, KM 0,382 a v UB5 – PREPOJE č.4, 5, 6, 7, 8. Rekonštrukcia plynovodu bude ukončená v uzlovom bode UB5 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN200 – PREPOJ č.9.

Po zrealizovaní obnovy plynovodov je potrebné vykonať odvzdušnenie existujúceho plynovodného systému zásobujúceho bytové domy na Krčulovej ulici. Montážne jamy pri obnove plynovodov vťahovaním budú čiastočne zasahovať do telesa miestnej asfaltovej cesty a chodníka.

 

SO 01.1 – PREPOJE A ODPOJE

V rámci podobjektu SO 01.1 bude vykonané prepojenie plynovodov obnovy SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie plynovodov a prípojok plynu určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

PREPOJE rekonštruovaných plynovodov SO 01 na existujúcu STL DS a ODPOJE existujúceho STL oceľového plynovodu budú v rámci výstavby vykonané nasledovne:

PREPOJ A ODPOJ č.1 - UB1 - nový bod napojenia, kolmý prepoj D225 na DN300

- prepojenie STL oceľového plynovodu DN300 na existujúci STL oceľový plynovod DN300

- prepojenie STL oceľového plynovodu DN200 na existujúci STL oceľový plynovod DN200

- odpojenie STL oceľového plynovodu DN200

- oceľové prepojovacie potrubie DN200, L=~2,3m a ostatné tvarovky

PREPOJ A ODPOJ č.2 - UB2

- prepojenie STL PE plynovodu D160 na existujúci STL oceľový plynovod DN150

- odpojenie STL oceľového plynovodu DN200

- prepojovacie potrubie PE D160, L=~2m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.3 - UB3

- prepojenie STL PE plynovodu D160 na existujúci STL oceľový plynovod DN150

- prepojovacie potrubie PE D160, L=~1,5m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.4

- prepojenie STL PE plynovodu D90 na existujúci STL oceľový plynovod DN80

- prepojovacie potrubie PE D90, L=~0,9m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.5 - UB4

- prepojenie STL PE plynovodu D90 na existujúci STL oceľový plynovod DN80

- prepojovacie potrubie PE D90, L=~0,9m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.6

- prepojenie STL PE plynovodu D90 na existujúci STL oceľový plynovod DN80

- prepojovacie potrubie PE D90, L=~0,9m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.7

- prepojenie STL PE plynovodu D110 na existujúci STL oceľový plynovod DN100

- prepojovacie potrubie PE D110, L=~0,9m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.8 – UB5

- prepojenie STL PE plynovodu D90 na existujúci STL oceľový plynovod DN80

- prepojovacie potrubie PE D90, L=~0,9m a ostatné tvarovky

PREPOJ č.9 – UB5

- prepojenie STL PE plynovodu D160 na existujúci STL oceľový plynovod DN200

 

Pôvodné potrubie STL plynovodu a prípojok plynu bude pri realizácii rekonštrukcie odpojené a ostane nefunkčné v zemi.

 

SO 02 – STL PRÍPOJKY PLYNU – líniové riešenie

V súvislosti s obnovou plynovodov bude nutné vykonať obnovu existujúcich prípojok plynu pre odberateľov ZP na trase obnovovaného plynovodu, súčasťou čoho bude potrebné na hranici verejne prístupného pozemku v existujúcich vyhovujúcich plechových skrinkách DRZ inštalovať nové HUP. Pôvodné HUP budú zrušené a nové HUP sa inštalujú v existujúcich skrinkách DRZ pred existujúce vyhovujúce regulátory tlaku plynu s reguláciou vstupného pretlaku plynu STL/NTL - 80/2,1kPa zodpovedajúceho výkonu. Obnova prípojok plynu bude riešená výkopovou metódou, prípadne vťahovaním do pôvodného potrubia. Rekonštrukcia prípojok plynu bude vykonaná tak, aby boli dodržané vzťahy medzi existujúcimi IS v súlade s STN 73 6005.

Dimenzie STL prípojok plynu pre bytovky KBV (obytné bloky) sú navrhnuté D32 z mat. PE100 RC.

V prípadoch dobrých priestorových podmienok napojenie plynovodnej prípojky do skrinky DRZ realizovať oblúkom (ohybom). V prípadoch nedostatočných priestorových možností zvislú časť prípojky do DRZ realizovať kolenom (prevedenie skontroluje PMRI pri realizácii).

 

Bilancie navrhovaných prípojok plynu:

Pôdorysná dĺžka navrhovaných STL prípojok plynu D32: 26,2m

Zvislá časť navrhovaných STL príp. plynu 3ks x 1,5m: 4,5m

Celková dĺžka navrhovaných STL prípojok plynu spolu: 30,7m

Celkový počet navrhovaných STL prípojok plynu: 3ks

Priemerná dĺžka prípojky plynu: 10,2m / 1 PP vrátane vertikálnej časti

Celkový počet NTL domových dopojení: 0ks /nevyskytuje sa

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom     konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez     predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a      technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 31.12.2019.

 

6) Stavba bude  uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. 15 dní po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Projektant – Ing. Stanislav Kulich, Lieskovská cesta 1148, 960 24 Zvolen

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných

výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

10) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

11) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

12) Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník.

 

13)  Pred  realizáciou stavby vytýčiť  všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce v ich ochranných pásmach.

 

14) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

OÚ BREZNO, OSŽP, úsek ŠSOH(vyj:OU-BR-OSZP-2017/002061-002 zo dňa 15.3.2017)

-zabezpečiť triedenie odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe v mieste ich vzniku;

-odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 0 l (v množstve cca 21 t) a pod katalógovým číslom 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 ( v množstve cca 9 t), v prípade možnosti využiť pri stavbe ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 06- zmiešané obaly (v množstve cca 0,0025 t), 17 02 03 - plasty (v množstve cca 0,03 t) a 17 0405 - železo a oceľ (v množstve cca 1,25 t);

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;

-odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej

nakladat' s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-tunajšia štátna správa požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

 

OÚ BREZNO, OSŽP, úsek ŠSOPaK(vyj:OU-BR-OSZP-2017/001886 zo dňa 30.3.2017)

- Trasu nového plynovodu, viest' čo najviac V súbehu s trasou pôvodného plynovodu tak, aby nebol potrebný, prípadne bol minimalizovaný na nevyhnutný nutný rozsah výrub drevín.

- Obnovu plynovodu (vetvu "C" a "D" riešiť striktne v zmysle predloženej dokumentácie, t.j. bezvýkopovou metódou.

- Bezvýkopovú metódu uplatniť, pokiaľ je to možné, aj všade tam., kde by okrem výrubu drevín, mohlo dôjst' k ich poškodeniu (narušeniu koreňovej sústavy, poškodeniu územku, ... ) pri realizácii stavby.

- V prípade vedenia trasy, pri realizácii výkopovej metódy, v blízkosti kmeňov drevín, zabezpečiť ochranu ich územkov pred mechanickým poškodením (obložiť kmeň ochranným materiálom). Rovnako sa vyhýbať, alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah poškodzovanie koreňovej sústavy drevín. Pokiaľ je to možné, viesť výkop vo vzdialenosti minimálne 1.5 m, od kmeňov drevín. - V prípade vedenia výkopu trasy, vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m od priľahlej časti kmeňa dreviny, realizovať výkop, v intervale minimálne 1.5 m pred a 1,5 m za kmeňom dreviny, ručne.

- V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v súlade s § 47, ods. 3, zákona Č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov.

- Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu /urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie/.

 

OÚ BREZNO, OSŽP, úsek ŠVS (vyj:OU-BR-OSZP-ŠVS-2017/005378 zo dňa 29.6.2017)

-Počas realizácie prác nepoškodzovať koryto toku neohroziť kvalitu povrchových resp. podpovrchových vôd a neznečisťovať tok a pobrežné pozemky stavebným odpadom.

-Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavárijne zabezpečiť proti úniku ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia. Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia. Rešpektovať § 39 zákona Č. 364/2004 Z.z .. V mieste stavenisku a v blízkosti vodných tokov neskladovať ropné produkty.

-Zabezpečiť aby počas výstavby nedošlo k úniku nebezpečných látok do toku (ropné látky, cement, vápno a pod.).

-Zabezpečiť ochranu toku tak, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k možnému znečisteniu koryta toku.

-Vodný tok pred realizáciou stavebných prác vytýčiť.

-Práce pri križovaní vodného toku vykonávať prevažne ručne, aby nedošlo k poškodeniu ztrúbnenia,

-Počas realizácie prác neohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

-Neznečistiť a neporušiť prietok vodného tohl Besná.

-Dodržať ďalšie podmienky správcu vodného toku Mesto Brezno - Technické služby Brezno.

-V zmysle § 27, ods. 5 vodného zákona tento súhlas zaniká, ak sa do jedného roka od jeho vydania nezačne konanie, pre ktoré je tento súhlas podkladom na konanie podľa osobitných predpisov.

 

Mesto Brezno, odbor ŽPSP, úsek miestnych komunikácií, vyj.č. MsÚ-2017/3804-02 zo dňa 13.4.2017

- Pred realizáciou prác SPP požiada tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia. K žiadosti doložiť vyjadrenie správcu miestnych komunikácií – Technické služby Brezno a vyjadrenie ORPZ ODI Brezno so schváleným projektom dopravného značenia.

-Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie sieti zástupcov jednotlivých organizácií (SSE, Veolia, T-com, UPC, TS). Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonať ručne za dodržania podmienok bezpečnosti práce a príslušných STN.  Ak dôjde počas výkopových prác k narušeniu - poškodeniu sietí, kontaktovať zástupcov príslušných organizácií. Pred zasypaním ryhy požiadať zástupcov sieti o porealizačné vyjadrenie.

-Zelené plochy verejného priestranstva môžu byť zasypané vykopaným materiálom. Vrchná vrstva v hrúbke 20cm bude dosypaná humusom a zatrávnená. Plochy kde bol uložený výkopok, vyčistiť vyhrabať v prípade potreby zatrávniť.

-Križovanie komunikácie (3x) bude realizované pretlakom popod komunikáciu s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo komunikácie.

-Zásyp ryhy v chodníku uskutočniť štrkodrvou zhutnenou po 15 - 20 cm spevnenú plochu dobudovať v tejto skladbe:

-spodná podkladová vrstva  l x 150 mm zo štrkopiesku spevneného cementom (SSC) (73 6125)

-živičný postrek infiltračný 0,5-0,7 kg/m2 (STN 73 6129)

-asfaltová vrstva l x 50 mm z ABS II (STN 73 6121)

-Chodník v dĺžke 44 m bude zaasfatovaný v celej dĺžke zásahu a šírke chodníka. 

-Po konečné napojenie bude nové potrubie vtiahnuté do pôvodného potrubia, ktoré bude slúžiť ako chránička.

 

Mesto Brezno, OEF, úsek správy majetku mesta, vyj.č. MsÚ-2017/2994-02 zo dňa 3.4.2017

Po realizácií prác je žiadateľ povinný vykonať porealizačné zameranie rozsahu vecného bremena. Následne bude žiadateľ povinný s Mestom Brezno uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a to za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený na základe žiadateľa.

 

Mesto Brezno, Architekt mesta, vyj.č. MsÚ-2017/2347-26 zo dňa 7.3.2017

- realizáciu rekonštrukcie vedenia realizovať v súlade s platnými technickými normami.

- požiadať mesto Brezno o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkových prác v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

- trasu vytýčiť tak, aby nedošlo k narušeniu koreňového systému drevín - VZN Č. 07/2012 o ochrane zelene na území mesta Brezno

- počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie stavebného materiálu, výkopovej zeminy na komunikácií, cestnom pozemku a v jeho blízkosti. Pri výjazde vozidiel zo staveniska nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu existujúcich komunikácií. Prípadné znečistenie a poškodenie komunikácie je potrebné bez meškania odstrániť a upraviť do pôvodného stavu. Po ukončení prác požadujeme dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

 

ORPZ v Brezne, ODI, vyj.č. ORPZ-BR-_ODI1-7-030/2017 zo dňa 23.3.2017

-trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť príp. prekryť,

-použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave,

-na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rozmerov,

-dopravné značky a zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom,

-realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie (demontáž DZ) proti smeru jazdy;

-s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých dopravných značiek,

-stavebník zodpovedá za správne osadenie, dobré upevnenie a neustálu funkčnosť dopravných značiek a dopravných zariadení použitých na zabezpečenie pracovísk,

-použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia splňať ustanovenia § 5 až § 8 vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnú STN 01 8020,

-dopravné značky musia byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stlpikoch v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. z.,

-minimalizovať denné časové obmedzenie cestnej premávky ako aj celkovú dobu prác maximálnym efektívnym využívaním celej pracovnej doby v prípade možností aj viacsmennou prevádzkou,

-v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v časoch rannej dopravnej špičky (ocl 6,30 hod. clo 8,30 hod.) a poobedňajšej dopravnej špičky (od 15,00 hod. do 18,00 hod.) obmedziť všetky práce na nevyhnutný rozsah - prípadne zabezpečit' regulovanie dopravy min. 2 spôsobilými a náležite poučenými osobami, aby bola zabezpečená maximálna priepustnosť cestnej premávky,

-v prípade potreby pri vysokej intenzite vozidiel zabezpečiť regulovanie dopravy min. 2 spôsobilými a náležite poučenými osobami,

-osoby zúčastňujúce sa na regulácii konajú v zmysle § 63 ods. 2 zákona NR SR Č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom musia mať na sebe zvonku viditeľný fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby,

-zábrany na označenie uzávierky príp. smerovacie dosky musia byť v noci, ale i cez deň počas zníženej viditeľnosti náležite osvetlené v zmysle platných noriem,

-osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z.,

-vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

-osádzanie dočasného dopravného značenia bude za prítomnosti zástupcu okresného dopravného inšpektorátu,

-začiatok prác oznámiť na okresný . dopravný inšpektorát na emailovú adresu erik.balaz@minv.sk, a taktiež aj meno a telefóny kontakt zodpovednej osoby za dodržanie podmienok vyjadrenia,

-v prípade potreby bezpodmienečne umožniť prejazd vozidlám záchranných zložiek, dodržania ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

-Navrhovaný počet dopravných značiek nemusí byť konečný, nakoľko vykonávanie prác môže vyvolať aj ďalšie zmeny vo vedení cestnej premávky, v dôsledku ktorých vznikne nutnosť operatívne prispôsobiť, resp. doplniť navrhnuté dočasné dopravné značky.

-Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokial' si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

Technická inšpekcia a.s., pracovisko Banská Bystrica (odb. stanovisko č. 3340/2/2017 zo dňa 16.5.2017)

Vyhradené technické zariadenie – plynové zariadenie skupiny B písm. g) vyhl. č.508/2009 Z.z., vyhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou posúdenou Technickou inšpekciou a.s. môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z

 

Veolia Energia Brezno a.s., vyj.č. 9/2017 zo dňa 8.2.2017

V prípade súbehu alebo križovania s teplovodnými sieťami, ktoré prevádzkuje Veolia Energia Brezno, a.s., je nutné dodržať predpísané normy. Zemné práce úsekoch s výskytom podzemných inžinierkych sietí žiadame vykonať ručne. Pred realizáciou zámeru trváme na vytýčení sietí našim pracovníkom.

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4600031762 z 24.2.2017

 1. V predmetnej lokalite a jej tesnej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou NN podzemné).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno, tel. 0415193808.
 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č. 2229/2017/ZC8 499-108 z 1.3.2017

 • Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení jestv. zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan, č.t. 0918891 297, vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok Č. t. 0907 834 081.
 • Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

-ochranné pásmo  v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní vodovodného potrubia 20cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:  min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne, min. 0,75 m od osi kanalizačnej pripojky obojstranne (STN 756101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

 1. b) vysádzať trvalé porasty
 2. c) umiestňovať skládky
 3. d) vykonávať terénne úpravy
 • Upozorňujeme na možnosť existencie podzemných inžinierskych sietí a zariadení v správe iných vlastníkov, ktoré by mohli byť pri realizácii výkopových prác dotknuté. Preto je potrebné pred zahájením výkopových prác požíadať o ich vytýčenie.

Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného/ kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí p. Bc. Molčan, Ing. Gregorčok).

O neporušenosti zariadeni v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spisať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

 • Po ukončení predmetnej stavby požadujeme predložiť porealizačné zameranie vybudovaného STL

plynovodu s vyznačením vytýčených inžinierskych sietí v správe StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica.

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno ( objednávka na vytýčenie jestv.zariadení v správe našej spoločnosti).

 

Slovak Telekom a.s. Bratialva, vyj.č. 6611703358 z 7.2.2017

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom. a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 455321630,0902719521

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

 1. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť. je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DI GI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým. že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce. s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hloiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

 1. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

Orange Slovensko a.s, správca: Michlovský s.r.o. Piešťany vyj.č. BB-0505/2017 zo dňa 23.2.2017.

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej Im (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety .nad trasou PTZ
 • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č 033 /77 320 32 • mob. 0907 721 378
 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

 

SITEL s.r.o. a 02 Slovakia, s .r. o. (v správe SITEL s.r.o.), vyj.č. 181/2017 zo dňa 1.10.2017

 1. vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov
 2. pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie· polohy PTZ priamo na povrchu terénu,

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ,

- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,

- zhutnenie zeminy pod káblami (HDPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním),

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach:

BA 02/6381 4662

KE 055/674 99 44

- overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

- ak je možné, prosíme o poskytnutie geodetického zamerania na aktualizáciu MO SITEL na základe Vami vykonaného diela

- ponúkame Vám možnosť pripojenia sa na optickú sieť S1TEL, ktorá sa nachádza v blízkosti Vami realizovanej stavby.

- Nedodržanie podmienok ochrany PTZ je porušením právnej povinnosti podl'a § 45 zákona č. 195/2000 Zb. s následným vyvodením sankcií, a to podl'a zákona o telekomunikáciách, trestného zákona a zákona o priestupkoch.

- V prípade, že budete požadovať vytýčenie PTZ, urobíme ho na základe samostatnej objednávky

do týždňa od jej obdŕžania. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ a dátum jeho vydania.

 

UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, vyj č. 216170171 zo dňa 16.2.2017

 1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
 2. Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadeni pred zahájením výkopových prác,
 3. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce
 4. s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 6. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 7. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkorn, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 9. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 10. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,

 

15)  Pred   uvedením   stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o vydanie        kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené  žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

       Dňa 15.5.2017 podali SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  žiadosť o  stavebné povolenie stavby  “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova, UO 02555 – líniová stavba v k.ú.Brezno“.

      Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 14.7.2017 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej veci upustil od miestneho šetrenia a ústneho prejednania a pre uplatnenie námietok určil primeranú lehotu. V priebehu konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný  úrad v  uskutočnenom stavebnom  konaní preskúmal predloženú  žiadosť o  stavebné povolenie  z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠVS; OÚ Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK; Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH; OÚ Brezno, odbor krízového riadenia; Mesto Brezno, odbor ŽPSP, úsek miestnych komunikácií; Mesto Brezno, OEF; Mesto Brezno, architekt mesta; Technické služby mesta Brezno; ORHaZZ Brezno, ORPZ v Brezne, Veolia Energia Brezno a.s.;, SBD Brezno;, ODI; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; MO SR, ASM, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica; MV SR, Sekcia informatiky, Bratislava; Technická inšpekcia a.s. Banská Bystrica; SSE-D a.s. Žilina; Slovak Telecom a.s. Bratislava; StVPS a.s. B.Bystrica, Orange Slovensko a.s. Bratislava; UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava; Energotel a.s Žilina; Sitel s.r.o. Košice; Eltodo SK a.s. Bratislava; SUPTel s.r.o. Bratislava; Towercom a.s. Bratislava; Slovanet a.s. Bratislava;, Swan a.s. Bratislava; Benestra s.r.o. Bratislava.

     Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej  priložené, vyjadrenie dotknutých orgánov a poznatky územia stavebnému úradu známe.

Uskutočnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu  určeným  stavebným  zákonom  v plnom znení.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

     Stavebné  povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo  dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

     Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ   stavebné  povolenie     nenadobudne  právoplatnosť (§  52  zákona  číslo 71/1967  Zb. v  znení noviel).

     Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení  neskorších noviel vo výške 200,- € prevodným príkazom na účet mesta Brezno.

 

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti  tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia na Meste Brezne – stavebnom úrade so sídlom na  Nám. gen. M. R. Štefánika  č.1 v Brezne.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. Toto oznámenie musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno.

 

príloha na stiahnutie - situácia Krčulova ulica