Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby TANK-O-MAT

Zverejnené: 09.11.2017

Mesto Brezno –STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD

Odbor výstavby a bytovej politiky

nám.Ľ.Štúra 1

974 05  BANSKÁ  BYSTRICA

 

VEC:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby “TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na pozemku parc. č. 1072/7 v kat. úz. Brezno

 

Predloženie spisového materiálu na rozhodnutie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesto Brezno,  stavebný úrad v zmysle  § 117 odst.1 zákona č.50/76 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon),  podľa  ustanovenia  §  65  zákona  číslo  71/1967  Zb. - o správnom konaní v znení neskorších noviel

 

p  r  e  d  k  l  a  d  á

 

Okresnému úradu v Banskej Bystrici, odboru výstavby a bytovej politiky  ako druhostupňovému orgánu územné rozhodnutie o umiestnení stavby “TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na pozemku parc. č. 1072/7 v kat. úz. Brezno stavebníka TANK-O-MAT Invest a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava v zastúpení CEVING s.r.o. so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice, ktoré vydalo mesto Brezno, stavebný úrad dňa 10.7.2017 pod číslom MsÚ-2016/5444-04, ev.č. 06/2017 podľa  § 39 a § 39a  stavebného  zákona.

 

 

                                    

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,

prednostom MsÚ Brezno

 

 

 

 

 

Prílohy:  1) Predkladacia správa
               2) Spisový materiál
                   

Doručuje sa

CEVING s.r.o., P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice

BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s. r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava

TS, Rázusova 16, Brezno

BBRSC, Majerská cesta 94, Banská Bystrica

SBD, Malinovského 12, Brezno

Správa bytov Brezno s.r.o., Clementisova 5, Brezno

 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesená na úradnej tabuli po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 


 

P R E D K L A D A C I A    S P R Á V A

 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby “TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na pozemku parc. č. 1072/7 v kat. úz. Brezno, ktoré vydalo mesto Brezno, stavebný úrad dňa 10.7.2017 pod číslom MsÚ-2016/5444-04.

____________________________________________________________________________

 

OBSAH:  1) Vykonané úkony

     2) Stanovisko stavebného úradu k odvolaniu

     3) stanovisko stavebného úradu k vyjadreniam       

     4) Záver

 

1) Vykonané úkony
________________                                                             
                       

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad zaevidoval  dňa 17.10.2016 návrh TANK-O-MAT Invest a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava v zastúpení CEVING s.r.o. so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “ TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na parcele parc. č. KN C 1072/7 v kat. úz. Brezno. Mesto Brezno, stavebný úrad v priebehu územného konania zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov konania vydal rozhodnutie č.2016/5444-04 z 15.12.2016, ktorým návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zamietol. Voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti sa v zákonom určenej lehote odvolal TANK-O-MAT Investment a.s., Zámocké schody 2/A, Bratislava. Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2017/010081-2,DD zo dňa 06.03.2017 rozhodnutie mesta Brezno, stavebného úradu č.MsÚ-2016/5444-04 z 15.12.2016 zrušil a vrátil na nové konanie. Stavebný úrad na základe žiadosti a rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OVBP2-2017/010081-2,DD zo dňa 06.03.2017  oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na deň 24.05.2017 nariadil ústne konanie spojené s miestnym šetrením. Ústne konanie spojené s miestnym šetrením bolo oznámené  verejnou vyhláškou vyvesením v úradnej tabuli a elektronicky.

Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú  zahájené. Umiestnenie stavby je navrhované v zastavanom území mesta Brezna, pri prevádzke Billa reality Slovensko s.r.o. s možnosťou napojenia na inžinierske siete.

V konaní bola uplatnená  námietka mesta Brezno, architekta mesta, Ing. Barbory Halásovej v náväznosti na petíciu proti výstavbe čerpacej stanice.

Ing. Halásová nesúhlasí s vydaním územného rozhodnutia, trvá na svojom stanovisku č. MsÚ-2016/224-57 zo dňa 06.12.2016 a má zato, že stavba bude nadmieru dopravne zaťažovať lokalitu a je v rozpore s funkčnou štruktúrou územia.

Rozhodnutie o námietke stavebný úrad v konaní zamietol z nasledovného dôvodu.

Predmetná plocha, na ktorej sa má realizovať stavba "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL" spadá v zmysle platného Územného plánu mesta Brezno (ďalej UPN), ktorý bol schválený dňa 14.12.2001 uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 134/2001/II a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 65/2001 (s účinnosťou od 01.01.2002) v znení neskorších zmien a doplnkov, do urbanistického okrsku č. 4 Sídlisko Západ a Stred a je v zmysle výkresu č. 2/a - Plán funkčného využitia územia definovaná ako obytné územie mestského typu (BM). Z hľadiska regulácii funkcii a skladby objektov v urbanizovanom území je dané územie definované nasledovne:

Slúži prevažne pre bývanie v bytových domoch alebo v skupinách rodinných domov na pozemkoch menších ako 600 m2, pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti a remesiel a služieb slúžiacich pre obsluhu tohto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení nesmie mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania. Neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach, pôsobia neesteticky alebo vyžadujú ťažkú nákladnú dopravu. Z hľadiska riešenia dopravy je potrebné v týchto územiach vylúčiť nákladnú dopravu s výnimkou časovo regulovanej dopravnej obsluhy. Odstavovanie a garážovanie osobných vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch bytových resp. rodinných domov.

Medzi prípustné funkcie (za určitých obmedzujúcich podmienok) sú v bode č. 18 uvedené aj čerpacie stanice PHM.

Pre regulovanie priestorového usporiadania mesta je záväzným dokumentom výkres č. 3 Plán priestorového usporiadania územia. Pre predmetnú plochu je stanovený koeficient maximálnej prípustnej hladiny zástavby 8 (vyjadrujúci maximálny počet nadzemných podlaží + využiteľné podkrovie) a koeficient zastavanosti územia 60 % (vyjadrujúci maximálny pomer zastavanej časti pozemku k celkovej ploche pozemku).

Podľa platného územného plánu a jeho záväzných regulatívov funkčného využitia plôch sú čerpacie stanice PHM v predmetnom území prípustné a teda v danom území je počítané aj s dopravným zaťažením v rámci prevádzky ČSPL.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ doložil súhlasné stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov, ktoré pre účely konaní podľa stavebného zákona majú povahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, pričom obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci (§ 140b ods. 1 stavebného zákona).

K umiestneniu predmetnej stavby sa súhlasne vyjadrili  nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní: Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 01 Banská Bystrica, Slovak Telecom a.s. Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel a.s. OZ Zvolen,  Technické služby Brezno, Michlovský s.r.o., Ministerstvo obrany SR Bratislava, Okresný úrad Brezno, odb. starostlivosti o ŽP – úsek OH, ŠVS, OPaK, OO, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno, Okresný úrad Brezno – Odbor krízového riadenia, Mestský úrad Brezno – odbor ŽPaSP, úsek dopravy, OR PZ Brezno, Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

       Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení.

        Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by   bránili povoleniu stavby a vydal územné rozhodnutie.

  V zákonom stanovenej lehote sa voči vydanému územnému rozhodnutiu odvolalo mesto Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika č. 1.

 

2Stanovisko  stavebného úradu k odvolaniu

————————————————————
Mesto Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika č. 1:

V odvolaní vychádzame z námietok podaných počas konania, s ktorými sa stavebný úrad nedostatočne vyrovnal a namietame nedostatočnosť podkladov pre vydanie dodatočného stavebného povolenia, ktorá spočíva v:

Nedostatočnom preukázaní, že neexistuje rozpor s verejným záujmom.

S našimi námietkami týkajúcimi sa preukazovania rozporu s verejným záujmom sa stavebný úrad vyrovnal nedostatočne.

Stavebný zákon úradu stanovuje posúdiť súlad stavby s verejným záujmom, za čo považujem predloženú petíciu za smerodajnú a záväznú pre mesto a mestský úrad, ktorý zastupuje práva občanov.

Podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o správnom konaní, sú správne orgány povinné postupovať v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a ich rozhodnutia musia vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Podľa § 47 ods. 3 tohto zákona v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Týmto požiadavkám zákona doterajšie dôvody preskúmavaných rozhodnutí správneho orgánu nezodpovedajú.

Povolenie stavby je v rozpore s niekoľkými dôležitými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi:

Predmetná stavba sa nachádza v úplne nevyhovujúcej lokalite z týchto d8vodov :

- Blízkosť stavby a obytných objektov, život ohrozujúca prevádzka z požiarneho hľadiska v obytnej zóne.

- Dopravná záťaž územia (kedy v konkrétnych hodinách počas dňa ranných či poobedných sa už v dôsledku presúvania občanov pracujúcich mimo mesto Brezno vytvárajú nadmerné dopravné zápchy a dopravné zaťaženie je už na neúnosnej úrovni), zásobovanie čerpacej stanice bude pre územie neúnosné ako aj preťaženie Švermovej ulice, na čo ústne upozorňuje aj Okresný úrad Brezno.

- Prevádzková doba nonstop je pre obytné prostredie neprípustná - v nadväznosti na skutočnosť, že v predmetnom obytnom území žije mnoho mladých rodín s deťmi ale aj starších občanov vyžadujúcim a zasluhujúcim si kľudné prostredie.

- Ide o oblasť, v ktorej podľa Územného plánu mesta sú ČS prípustné za obmedzujúcich podmienok, preto máme zato, že námietky a nesúhlas obyvateľov mesta, ktoré vyjadrili petíciou podporujeme a výstavbou čerpacej stanice nesúhlasíme.

- Petíciou väčšina obyvateľov dotknutej obytnej zóny vyjadrila striktný nesúhlas s umiestnením stavby a jej realizáciou, čo stavebný úrad vôbec nezohľadnil a tak veľké počtu obyvateľov mesta odoprel ústavné právo zaručené Ústavou SR čl. 27, najmä, keď právo obsiahnuté v nej je dôvodne obhajované.

- Stavebný úrad taktiež svojím rozhodnutím obmedzuje základné ľudské práva dané Ústavou SR a to napr. V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky "každý má právo na priaznivé životné prostredie", pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hl'adiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dôstojné životné prostredie, poskytujúce mu možnosti kvalitného bývania, dobrého životného pocitu, zdravých pracovných podmienok a podobne. Práve. kedy pri už existujúcej nadmernej zaťaženosti dopravou v meste bude v danej obytnej zóne ešte viacej ohrozené.

- Čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života 1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. 2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práva slobôd iných.

- V neposlednom rade zníženie dopravnej zaťaženosti deklarujú a záujem prejavili aj zástupcovia mesta Brezno.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Mesto Brezno v svojom odvolaní uvádza skutočnosť, že predmetné územné rozhodnutie je rozpore s verejným záujmom, ktorý je vyjadrený uplatnenou peticiou. Ďalej upozorňuje na požiarne hľadisko ako aj neúnosnú dopravnú situáciu v danej lokalite. Poukazuje na ústavné právo občanov na priaznivé životné prostredie.

K jednotlivým bodom:

- Blízkosť stavby a obytných objektov, život ohrozujúca prevádzka z požiarneho hľadiska v obytnej zóne.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v svojom stanovisku stanovisko č. ORHZ-BR1-303-001/2016 zo dňa 5.8.2016 vyslovilo súhlas s vydaním územného rozhodnutia

- Dopravná záťaž územia (kedy v konkrétnych hodinách počas dňa ranných či poobedných sa už v dôsledku presúvania občanov pracujúcich mimo mesto Brezno vytvárajú nadmerné dopravné zápchy a dopravné zaťaženie je už na neúnosnej úrovni), zásobovanie čerpacej stanice bude pre územie neúnosné ako aj preťaženie Švermovej ulice, na čo ústne upozorňuje aj Okresný úrad Brezno.

K vydaniu územného rozhodnutia a k dopravnému zaťaženiu územia sa v svojom stanovisku súhlasne vyjadrili Okresné riaditeľstvo policajného zboru Brezno vyj.č.ORPZ-BR-ODI1-7-094/2016 z 11.11.2016 a Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyj.č. OU-BR-OCDPK-2016/008118-002 z 8.11.2016. Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okrem iného obmedzil používanie čerpacej stanice len pre osobné automobily.

- Prevádzková doba nonstop je pre obytné prostredie neprípustná - v nadväznosti na skutočnosť, že v predmetnom obytnom území žije mnoho mladých rodín s deťmi ale aj starších občanov vyžadujúcim a zasluhujúcim si kľudné prostredie.

Prevádzková doba bude určená pri uvedení stavby do užívania a mesto Brezno v svojom stanovisku k predmetu veci zohľadní platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, číslo VZN - 08/2013

- Ide o oblasť, v ktorej podľa Územného plánu mesta sú ČS prípustné za obmedzujúcich podmienok, preto máme zato, že námietky a nesúhlas obyvateľov mesta, ktoré vyjadrili petíciou podporujeme a výstavbou čerpacej stanice nesúhlasíme.

Územný plán mesta deklaruje súlad stavby s verejnými záujmami a daná stavba je v súlade s územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený dňa 12.2001 uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 134/2001/II a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 65/2001 (s účinnosťou od 01.01.2002) v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Petíciou väčšina obyvateľov dotknutej obytnej zóny vyjadrila striktný nesúhlas s umiestnením stavby a jej realizáciou, čo stavebný úrad vôbec nezohľadnil a tak veľké počtu obyvateľov mesta odoprel ústavné právo zaručené Ústavou SR čl. 27, najmä, keď právo obsiahnuté v nej je dôvodne obhajované.

V zmysle § 22 stavebného zákona ods. 1

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Verejnosť nie je v žiadnom prípade z procesu prerokovania a schvaľovania vyčlenená.

 

- Stavebný úrad taktiež svojím rozhodnutím obmedzuje základné ľudské práva dané Ústavou SR a to napr. V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky "každý má právo na priaznivé životné prostredie", pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hl'adiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dôstojné životné prostredie, poskytujúce mu možnosti kvalitného bývania, dobrého životného pocitu, zdravých pracovných podmienok a podobne. Práve. kedy pri už existujúcej nadmernej zaťaženosti dopravou v meste bude v danej obytnej zóne ešte viacej ohrozené.

- Čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života 1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. 2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práva slobôd iných.

Vo veci vplyvu stavby na životné prostredie sa vyjadril Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, a to jednotlivé úseky - štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie,  úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového  hospodárstva,  úsek štátnej vodnej správy a úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Vo veci hygieny územia sa vyjadril Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý nezistil také závady v území, ktoré by znemožňovali umiestnenie stavby.     

- V neposlednom rade zníženie dopravnej zaťaženosti deklarujú a záujem prejavili aj zástupcovia mesta Brezno.

 

Vzhľadom k tomu, že mesto Brezno má schválený platný územný plán mesta, ktorý deklaruje možnosť umiestniť stavby čerpacej stanice v danom území za určitých obmedzujúcich podmienok  stavba je jednoznačne v súlade s verejným záujmom. Všetky dotknuté orgány spolupôsobiace v konaní vyslovili súhlasné stanovisko a určili  podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie resp. pre realizáciu stavby. V svojich vyjadreniach deklarovali svoje požiadavky a tým je vyhovené aj podmienke umiestnenia stavby za určitých obmedzujúcich podmienok.

Územný plán mesta Brezno po prerokovaní a schválení určil predmetné územie na zástavbu daným typom stavby. Petíciu občanov možno chápať ako subjektívny postoj k danej veci vzhľadom na súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré zabezpečujú súlad umiestnenia stavby aj z hľadiska záujmov, ktoré sú hájené podľa osobitných predpisov.

 

3)  Stanovisko  stavebného úradu k vyjadreniam:

—————————————————————

Na základe výzvy, aby sa účastníci konania k odvolaniu mesta Brezno vyjadrili a uplatnili svoje vyjadrenie:

Ceving s.r.o.:

Spoločnosť TANK-O-MAT Invest a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, v zastúpení CEVING s.r.o., so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice (ďalej len ako "Navrhovatel" podal dňa 17.10.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL" na parcele Č. KN C 1072/7 v katastrálnom území Brezno.

Mesto Brezno ako stavebný úrad vydalo dňa 15.12.2016 rozhodnutie č. 2016/5444-04, ktorým návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zamietol (ďalej len ako "Pôvodné rozhodnutie“).

Voči pôvodnému rozhodnutiu mesta Brezno ako stavebného úradu sa Navrhovatel' odvolal a o jeho

odvolaní rozhodoval Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadený orgán, ktorý dňa 06.03.2017 vydal rozhodnutie č. OU-BB-OVBP2-201/010081-2, DD, ktorým pôvodné rozhodnutie mesta Brezno ako stavebného úradu zrušil a vrátil mu vec na nové konanie, pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia zdôraznil, že stavebný úrad pochybil, nakol'ko vydal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s ust. § 36 ods. (1), § 37 ods. (1), (2) a (4) stavebného zákona, § 32 ods. (1), § 46 správneho poriadku a § 3 ods. (1) písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadený orgán zároveň vo

svojom rozhodnutí vyslovil právny názor, podl'a ktorého stavba "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL« nie je v rozpore s ÚPN mesta Brezno, nedôjde k zmene koeficientu zastavanosti v danej lokalite a dotknuté orgány vo svojich vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch súhlasili s umiestnením predmetnej stavby na pozemku KN C č. 1072/7 v katastrálnom území Brezno.

Podl'a ust. § 59 ods. (3) správneho poriadku: Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti, správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Na základe vyššie uvedených skutočností mesto Brezno - stavebný úrad potom, ako mu bola vec vrátená nadriadeným orgánom na nové konanie oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania, v rámci ktorého odstránil všetky pochybenia, ktoré mu vyčítal nadriadený orgán a dňa 10.07.2017 vydal Územné rozhodnutie.

V odôvodnení stavebný úrad uviedol, že boli splnené všetky podmienky pre vydanie územného rozhodnutia, boli doložené súhlasné stanoviská všetkých orgánov, ktoré pre účely konaní podľa stavebného zákona majú povahu záväzného stanoviska aj pre správny orgán, podľa platného územného plánu a jeho záväzných regulatívov funkčného využitia plôch sú čerpacie stanice PHM v predmetnom území prípustné a teda v danom území je počítané aj s dopravným zaťažením v rámci prevádzky ČSPL, stavba vyhovuje všeobecným technickým podmienkam na výstavbu určenú zákonom č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon v znení noviel.

Navrhovateľ sa v celom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím stavebného úradu, nakoľko toto bolo vydané v súlade so zákonom, rešpektujúc právny názor odvolacieho orgánu, pričom vyjadrenia mesta Brezno v odvolaní sú nedôvodné, nemajú žiadny právny základ, pričom si Navrhovateľ dovoľuje v stručnosti uviesť k námietkam uvedeným v odvolaní nasledovné skutočnosti.

Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že podľa platného územného plánu a jeho regulatívov funkčného využitia plôch sú čerpacie stanice PHM v predmetnom území prípustné.

Navrhovateľ k svojmu návrhu doložil súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré boli pre rozhodnutie stavebného úradu potrebné, ktoré majú pre účely konaní podľa stavebného zákona povahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, pričom obsah záväzného stanoviska týchto dotknutých orgánov je pre stavebný úrad v tomto konaní záväzný.

Samoobslužná čerpacia stanica je plánovaná v rámci existujúceho areálu predajne BILLA na pozemku parcela č. KN C 1072/7 v katastrálnom území Brezno, ktorá je podľa výpisu z LV č. 4609 vedená ako ostatná plocha. Pri povoľovaní predajne B1LLA ako aj ostatných objektov súvisiacich s výstavbou tejto predajne boli dané plochy vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a prekvalifikované ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria a predmetná stavba bude postavená na jednom z týchto pozemkov. z uvedeného dôvodu nedôjde k zmene koeficientu zastavanosti v danej lokalite ako mylne uvádza mesto Brezno vo svojom odvolaní.

Z uvedeného vyplýva, že stavba "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL" nie je v rozpore s ÚPN mesta Brezno, nakol'ko čerpacie stanice PHM sú podľa regulácie funkčného využitia plôch v danom území prípustné, nedôjde k zmene koeficientu zastavanosti v danej lokalite a dotknuté orgány vo svojich stanoviskách súhlasili s umiestnením stavby.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností má Navrhovateľ za to, že námietky mesta Brezno uvedené v odvolaní proti Územnému rozhodnutiu sú absolútne nedôvodné, Územné rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom a z uvedeného dôvodu Navrhovateľ žiada, aby orgán príslušný na vydanie rozhodnutia, odvolanie mesta Brezno zo dňa 02.08.2017 zamietol a potvrdil rozhodnutie o umiestnení stavby "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL", číslo MsÚ 2016/5454-04 zo dňa 10.07.2017.

 

Správca bytových domov s.r.o., Clementisova č.5, Brezno

K umiestneniu stavby TANK-a-MAT sme ako zástupca vlastníkov bytov, ktoré patria pod našu správcu Správca bytových domov s.r.o., podali už niekoľkokrát nesúhlasné stanovisko k umiestneniu stavby, kde nesúhlas vlastníkov bol vyjadrený petíciou podanou na mestskom úrade v Brezne.

Vlastníci bytov trvajú naďalej na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku v zmysle už podanej petície.  

 

Stavebné bytové družstvo Brezno, Malinovského 12, Brezno

- Vlastníci bytov v správe Stavebného bytového družstva Brezno naďalej trvajú na zamietavom stanovisku k umiestneniu stavby "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL" na parcele č. 1072/7 v kat.úz. Brezno. A

 

4) Záver

_______

     Mesto Brezno, stavebný  úrad je  toho názoru,  že sa  v konaní primerane riadil ustanoveniami stavebného zákona v znení neskorších noviel a súvisiacimi právnymi predpismi.


 

 

 

 

S P I S O V Ý   M A T E R I Á L

===============================

 • Žiadosť o vydanie územného rozhodnutie č. 2016/5444 z 17.10.2016
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou

osobou _ paré č. 2, 3

- List vlastníctva č. 4609 k.ú. Brezno + kópia z katastrálnej mapy

- Splnomocnenie

- Vyjadrenia správcov podzemných vedení:

   - SPP- Distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/653_A/Zv/Ba/2016 zo dňa 6.5.2016

   - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, vyjadrenie č. 4600024055 zo dňa 2.5.2016

   - Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611609537 zo dňa 12.4.2016

   - Technické služby Brezno, vyjadrenie č. 1257/2016 zo dňa 9.5.2016

   - Michlovský s.r.o. _ siete Orange Slovensko, vyjadrenie Č. BB-0908/2016 zo dňa 5.5.2016

   - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 4936/20 16/ZC      

     1586 zo dňa 19.4.2016

   - Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. ASMdpS-1-699/2016 zo dňa 27.4.2016

   - Krajské riaditeľstvo PZ B. Bystrica, stanovisko zo dňa I3.4.20 16

- Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií:

   - Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov     

     na životné prostredie č. OU-BR-OSZP-2016/005776-002Ev.č.EIA82/rôzl2016 zo dňa

     2.8.2016

   - Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č.

     OU­BR~OSZP-2016/006139-002 zo dňa 27.7.2016

   - Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového   

     hospodárstva, Č. OU-BR-OSZP-2016/005797-002 Ev.č.:188/vyj/2016 zo dňa 9.8.2016

   - Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy č. OU-BR-

      OSZP-2016/006536-002 Ev.č.§28/158/2016 zo dňa 8.8.2016

   - Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a

      krajiny č. OU-BR-OSZP-2016/005787 Ev.č .. 158/vyj9/2016 zo dňa 20.7.2016

   - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, záväzné stanovisko č. KPUBB-2016/16163-

     2/54145/MIŇ zo dňa 14.7.2016

   - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, záväzné stanovisko   

     č. A/2016/02357 zo dňa 1.8.2016

   - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, stanovisko č. ORHZ-BR1-

     303-001/2016 zo dňa 5.8.2016

   - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne č.ORPZ-BR-ODI1-7-094/2016

     z 11.11.2016

  

   - Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., vyjadrenie č. 4600026396 zo dňa 28.7.2016

   -Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č.1091

    0/2016/ZC3279-872 zo dňa 8.8.2016

   - Okresný úrad Brezno, Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BR-OKR-

     2016/000746-51 zo dňa 10.8.2016

   - Veolia Energia Brezno a.s. vyj.č. 53/2016 z 19.4.2016

   - vyjadrenie Okresného úradu Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k  

     projektovej dokumentácii OU-BR-OCDPK-2016/008118-002 z 8.11.2016

   - vyjadrenie  Banskobystrickej regionálnej správe ciest B.Bystrica, vyj.č.

     BBRSC/06061/20165 z 19.12.52016

 • Doplnenie podania dňa 24.10.2016 o nasledovne:

- list vlastníctva č. 4609 – originál

- kópia z katastrálnej mapy – originál

- splnomocnenie

Billa s.r.o. stanovisko k dokumentácii z 21.9.2016

 • Oznámenie o začatí územného konania č.MsÚ-2016/544 z 27.10.2016
 • Zápisnica
 • Sprievodný list k petícii z 22.11.2016
 • Stanovisko mesta Brezno, architekt mesta k petícii č.MsÚ-2016/225-57 z 6.12.2016
 • Stanovisko CEVING s.r.o. k územnému konaniu a k vydaniu územného rozhodnutia z 9.12.2017
 • Oznámenie mesta Brezno – MsÚ o výsledku vybavenia petície z 16.12.2016
 • Rozhodnutie mesta Brezno o zamietnutí návrhu č. 2016/5444-04 z 15.12.2016
 • Odvolacie konanie – vydanie rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky odd. št. stavebnej správy, č. OU-BB-OVBP2-2017/010081 -2,DD z 6.3.2017
 • Oznámenie územného konania č. 2016/5444 z 8.5.2017 (+19ks doručeniek)
 • Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou – zvesenie mesto Brezno 23.5.2017
 • Zápisnica z 23.5.2017
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby č.2016/5444 z 10.7.2017 (+18 ks doručenky)
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby oznámené verejnou vyhláškou (zvesenie 11.8.2017)

 

O D V O L A C I E    K O N A N I E

 • Odvolanie mesta Brezno č. MsÚ-2017/2347-187 z 2.8.2017 (+ 6ks doručenky)
 • Výzva pre účastníkov konania verejnou vyhláškou (zvesenie 9.10.2017)
 • Vyjadrenie Stavebného bytového družstva Brezno, Malainovského 12, Brezno
 • Vyjadrenie Správy bytových domov s.r.o., Clementisova 5, Brezno z 5.10.2017
 • Vyjadrenie Ceving s.r.o., Krivá 18, Košice z 8.10.2017