Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 26.10.2021

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

1/    časť pozemku,  parc. reg. C-KN č. 3858/181 zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej

       výmere 373 m2, k. ú. Brezno, LV 2351, v rozsahu  plochy o výmere 18 mpodľa prílohy č. 1

      

        pre nájomcu:    ČELLAS, s. r. o.  so sídlom Dolná Lehota 76, 976 98 Dolná Lehota,

                                   IČO: 44 567 081

 

                                 

       2/   časť pozemku,  parc. reg. C-KN č. 3858/181 zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej

             výmere 373 m2, k. ú. Brezno, LV 2351, v rozsahu  plochy o výmere 8 m2    podľa

             prílohy  č. 2

      

          pre nájomcu:    Monika Macuľová, Podkoreňová 88, 977 01 Brezno

 

 

 

V Brezne, 25.10.2021        

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.

Súbory na stiahnutie

zverejnenie-zameru PDF - dokument 969.28 kB