Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/4606-02

Zverejnené: 09.06.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/4606-02


Žiadateľ:  Jolana Giertlová, bytom Mliekárenská 1490/19, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 2 ks dreviny (tuja)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  1653/1 (zastavané plochy a nádvoria)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je, že dreviny sú čiastočne suché a koruny zasahujú do elektrického vedenia