Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Clemetisa - ČSA

Zverejnené: 02.05.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 MsÚ-2019/1936-11

 

Vec : OZNÁMENIE o začatí stavebného konania  a  upustenie od  ústneho pojednávania –

  • verejná vyhláška.

 

 

          Dňa 21.01.2019 podal a dňa 23.04.2019 doplnil Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení splnomocneným Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Clemetisa - ČSA, UO  02555” na pozemkoch parc.č. KN C 1072/1, 1072/7, 1072/12, 1112, 1113/1, 1113/7, 1113/11, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1146/1, 1146/91, KN E 580/2, 2416/1   v kat. úz.    Brezno.

Popis zámeru - stavebné objekty:

SO 01 STL plynovody (celková dľžka 1491,4 m, zrušenie bez náhrady 321 m)

SO 01.1 Prepoje a odpoje

SO 02 STL prípojky plynu (celková dľžka 1020,2 m)

Existujúce plynovody a prípojky plynu budú v prevažnej miere obnovené bezvýkopovou metódou – vťahovaním do pôvodných oceľových potrubí a v menšom rozsahu pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom, s ponechaním odpojeného pôvodného potrubia v zemi alebo podvrtmi. Staré potrubie bude nahradené materiálom PE 100RC, po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúci STL1 plynovod DS. Bude realizovaná aj obnova existujúcich prípojok plynu pre odberateľov ZP (v kategórii KBV, MO a VO) na trase obnovovaného plynovodu, súčasťou bude inštalovanie nových skríň domových regulačných zostáv (DRZ resp. DRZ s plynomerom).

Ul. Krčulova, Malinovského, ČSA – vetvy A, B, C, D, E:

-začiatok ul. ČSA medzi chodníkom a cestou I/66 pri SZ rohu BD Krčulova 1, odtiaľ na juh popri BD Krčulova 3 (vetva A), lom na východ popri severnom chodníku pri BD Malinovského 14-30, SBD k BD Malinovského 4-10 (vetva B, C), vetva D k BD ČSA 21-37 popri severnom chodníku a severnej fasáde tohto BD, celkom 19 ks prípojok

Ul. Krčulova, Clementisa, L. Sáru – vetvy F, G, H, I, J, K, L, M, N, O:

-začiatok pri SZ rohu BD Clementisova 2-8, na sever (vetva M, N, O) vedľa chodníka k BD Krčulova 2-18 a popri jeho južnom chodníku, od SZ rohu BD Clementisa 8 na juh vedľa chodníka k BD Krčulova 20-24, ku križovatke s ul. L. Sáru, popri chodníku na juh, odbočka k BD L. Sáru 7-11, ďalej na juh, pri BD L. Sáru 1-5lom na západ k supermarketu Billa, od križovatky ulíc Clementisova- L.Sáru na západ  (vetva I) popri chodníku okolo MŠ Clementisova až k BD Clementisova 9, celkom 27 ks prípojok

Ul. F. Kráľa, ČSA – vetvy P, R, S:

-začiatok pri BD Clementisova cca vchod č. 20, na sever popri chodníku, lom na východ popod chodník, parkovisko pri BD F. Kráľa 4, južne k BD F. Kráľa 2, iná vetva popri chodníku k BD ČSA 45-51, celkom 7 ks prípojok

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel v náväznosti na § 61  stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania a pretože  sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

         Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.                                                         

        Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na   Mestskom úrade – stavebnom úrade so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika 1 v Brezne, prízemie, č. dverí 12.

        Ak  sa nechá niektorý z účastníkov  konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

         

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP,

na základe poverenia

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona  a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

Na vedomie:

SPP – D a.s., útvar investícií stred, Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

Projektant – SPP-D a.s. útvar investícií stred, Ing. Stanislav Kulich, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen