Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - 10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN kábla

Zverejnené: 25.04.2019

OBEC  VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám. 1. mája 460/8,  976 46 Valaská

________________________________________________________________

zákl. č. spisu: 427/2018 

zo  dňa: 16.04.2019

Ev.č.: 4/2019 DzG

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

          Dňa 11.09.2018 podala a dňa 26.02.2019 doplnila  spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar sro, Mlynská 42, Selce so splnomocneným Ing. Petrom Falušom, Šalgotariánska 3, Banská Bystrica na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN  kábla z 417/ts/bystra_obec.4” - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN  C 2402/5, 2988/1, 2410/4, 2410/2, 2568/1, 2566/7 (KN E 1321 a 1326/1) v kat. úz. Valaská.

               Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  ( ďalej len stavebný zákon ) preskúmal žiadosť stavebníka v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

„10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN  kábla z 417/ts/bystra_obec.4“

 

na pozemkoch parc.č. KN  C 2402/5, 2988/1, 2410/4, 2410/2, 2568/1, 2566/7 (KN E 1321 a 1326/1) v kat. úz. Valaská a podľa  § 66 stavebného zákona v znení neskorších  noviel a §  10  vyhlášky  MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje.

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

1) Popis zámeru:

SO 01 : PredÍženie NN kábla AYKY – J3x240+120 mm2.

Zemné káblové vedenie bude pripojené v 417 /ts/bystrá _ obec.4 z piatej odbočky rozvádzača RST. Bude použitý kábel A YKY -J3x240+ 70, ktorý bude vedený v zemi v káblovej ryhe 80/35 cm, kde bude v korugovanej chráničke FXKVR 110 mm. Kábel bude privedený do skrine PRlS3, ktorá bude osadená na mieste križovania s káblom AYKY-J3x120+70 ktorý vedie od TS Jaskyňa ku skrini HDS. Tento kábel bude pri skrini rozrezaný a zaústený do novej PRlS3 a to tak že jeden koniec bude odrezaný dlhší, aby došiel do novej skrine. Druhý koniec kábla bude naspojkovaný a zapojený- viď. výkr. 03_CSS_001_171 0764 . Do výkopu s káblom A YKY -J3x240+ 120 bude uložený aj pozinkovaný zemný pás FeZn 30/4 mm za účelom vybudovania uzemnenia rozpojovacej skrine. Pri skrini PRlS3 musí byt' hodnota zemného odporu Rz~15Q. Nad káblom 30 cm pod úrovňou terénu sa uloží výstražná fólia červenej farby Š. 33 cm. Rezy káblovou ryhou sú na výkrese 06_DSO _001_1710764. Na mieste trafostanice TS Jaskyňa bude osadená ďalšia rozpojovacia skriňa PRIS2.1 do ktorej bude pripojený existujúci kábel A YKY-J3xI20+70, ktorý bude v RST TS odpojený. Do tejto skrine bude potom zapojený aj vývod na jaskyňu.

SO-02 : Demontáž VNP.

Po uvedení do prevádzky novovybudovanej trasy pre napájanie jaskyne bude možné

                                                                       -2-

 

zdemontovať 417/ts/bystra_jaskyna. Demontáž bude začínať odpojením vodičov na PB 94, ktoré bude urobené pri vypnutom vedení Č. 417. Po odpojení vodičov sa následne zdemontuje

podperný bod s úsekovým odpínačom a vodiče prípojky.

SO-03 : Demontáž trafostanice 417/ts/bystra_jaskyna.

Demontáž trafostanice bude možné vykonávať súčasne s demotážou VNP. TS bude zdemontovaná celá.

                                              

2) Pri  uskutočňovaní  stavby je  potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických zariadení, dbať  na  ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

                                                                                 

4) Stavba bude ukončená do  31.12.2019.

 

5) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa – spoločnosť eExar s.r.o., so sídlom Mlynská42, 976 11 Selce

                                  

6) Projektová dokumentáciu  stavby – zodpovedný projektant:

Ing. Ivan Babjak, ev. č. 0527*A*5-3

 

7) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

8)  Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 133/2013 Z .z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel.

 

9) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

 

10) Pri výstavbe dodržať podmienky určené v § 43i) stavebného zákona pre zriadenie staveniska a podmienky zákona č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

                                                          

11)  Dodržať podmienky určené v územnom rozhodnutí a nasledovné požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní :

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OPaK:

1/ Trasu prípojky viesť zemou tak, aby nebol potrebný, prípadne bol minimalizovaný na nevyhnutný rozsah, výrub drevín, alebo krovín.

2/ V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovin, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

31 Pri realizácii stavby použiť mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k poškodeniu okolitého prírodného prostredia, ani znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

4/ Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rozsah vymedzený v predloženej projektovej dokumentácii a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

51 Výkopovú zeminu, počas hlbenia ryhy, ukladať len v trase uloženia kábla a len túto použiť na opätovný zásyp.

6/ Nevykonávať žiadnu navážku zeminy z iných lokalít.

                                                                       -3-

 

7/ Nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine.

8/ Narušené trávnaté plochy, po ukončení stavebných prác, uviesť do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie). Pri zatrávňovaní použiť len miestne

druhy tráv a bylín (napr. senná mrva, ... ).

9/ Na území ochranného pásma NPP Bystrianska jaskyňa postupovať v súlade s § 24, ods. 9 a 10, zákona č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov. Kompetentný orgán na vydanie súhlasov je Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica.

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor SŽP:

-dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-BB-OSZP1-2019/007862-7 (NPP Bystrianska jaskyňa)

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OH:

-pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva) o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica:

Počas vykonávania stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan .zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania

                                                                       -4-

 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

 1. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 2. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a

požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vvjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s., Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

                                                                       -5-

 

terénu, Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje),  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 , Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

12) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

    V  konaní  neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

         Stavebný úrad obec Valaská zaevidoval dňa 11.09.2018 žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina o stavebné povolenie na stavbu  “ 10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN  kábla z 417/ts/bystra_obec.4” - líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN  C 2402/5, 2988/1, 2410/4, 2410/2, 2568/1, 2566/7 (KN E 1321 a 1326/1) v kat. úz. Valaská. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

       Pretože žiadosť s prílohami neobsahovali všetky potrebné náležitosti, stavebný úrad listom č. 427/2018 zo dňa 25.09.2018 vyzval stavebníka na doplnenie a stavebné konanie prerušil.

       Po doplnení dňa 26.02.2019 stavebný úrad listom č. 427/2018 zo dňa 28.02.2019   oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania, upustil od  ústneho konania a miestnej ohliadky a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §  62 ods. 1  a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

       K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku DP Stred B. Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica, Slovenský plynárenský priemysel distribúcia a.s. Bratislava,

                                                                       -6-

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany (za ORANGE SLOVENSKO a.s.), Energotel a.s. Bratislava, O2 Slovakia a.s. Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Osada Bystrá s.r.o. Valaská (vlastník pozemkov parc.č. KN C 2402/5, 2988/1 a 2410/4). Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

       Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

       Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

       Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

       Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel bol uhradený vo výške 100,- euro na účet obce Valaská bankovým prevodom.

                                                                                 

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na   stavebný  úrad  obce Valaská, Nám. 1. mája 460/8,  976 46 Valaská.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie  preskúmať súdom.                 

 

 

                                                                                               Mgr. Peter Jenča

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona  a musí byť v nadväznosti na § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

 

Na vedomie:

Ing. Peter Faluš, Šalgotariánska 3, 974 04 Banská Bystrica

Projektant – Ing. Ivan Babjak, F. Švantnera 1181/1, 974 01 Banská Bystrica